Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Sistem kakovosti

POVZETEK DELOVANJA PROGRAMA POMORSTVO IN STANDARDOV KAKOVOSTI NA FPP

 

SPLOŠNI PODATKI O  PROGRAMU

Program obsega naslednji smeri:

 

 • Navtika in
 • Ladijsko strojništvo

Vsaki smeri je dodan dodatni letnik za bivalentno izobraženega pomoršèaka glede na  sodobne trende in priporočila v okviru STCW konvencije.

 

TEMELJNI CILJI PROGRAMA

Temeljni cilji programa so usposobiti navtike in strojnike za vodstvena dela na ladjah domaèe in tuje mornarice. Pri tem sledimo nalogam, ki jih Sloveniji nalaga podpisana mednarodna konvencija o "Standardih za usposabljanje, izdajanje sprièeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978" z dopolnili 1995. Program je usklajen z novim sistemom izobraževanja, usposabljanja in izdajanja sprièeval  pomoršèakom v Republiki Sloveniji.

 

VPISNI POGOJI

V visokošolski strokovni program Pomorstvo se lahko vpiše:

 

 • kdor je opravil maturo
 • kdor je opravil zakljuèni izpit po  kateremkoli 4-letnem srednješolskem programu. 

 


NAČIN  ŠTUDIJA

 

Fakulteta izvaja programe kot redni in izredni študij.

 

Redni študij
Redni študij izvaja fakulteta v skladu z obstoječimi nacionalnimi zakoni in pravili Univerze v Ljubljani.

Izredni študij
Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. Izredni študent mora opraviti vse obveznosti, ki se zahtevajo v okviru rednega študija. Fakulteta organizira predavanja za posamezne študijske programe, če je v izredni študij v posameznem centru vpisanih najmanj 10 študentov in so za izvajanje dane prostorske možnosti. Obseg predavanj je najmanj 30 odstotkov študijskih obveznosti rednega študija. 

 

TRAJANJE PROGRAMA

Študij za pridobitev visoke strokovne izobrazbe traja tri leta.Predmeti so razporejeni tako, da je v vsakem letniku 8 - 11 predmetov, pri čemer je število predavanj in vaj 900 ur letno oz. 25 ur tedensko. V drugem semestru tretjega letnika je dodatno predvidena tudi praksa na ladjah ali vzdrževalnih obratih transportnih podjetij in raznih energetskih enotah  po možnosti  s  posebnim poudarkom na energetiki v  pomorstvu. 

 

DELEŽ PRAKSE V PROGRAMU

Praksa se izvaja v drugem semestru tretjega letnika v obsegu 25 ur tedensko, kar pomeni 210 ur prakse. Praksa je v manjših skupinah po največ 5 študentov, z definiranim programom, usmerjena in jo vodi posebni predavatelj stroke. 


 
POTRDITEV PROGRAMOV

Program je potrdila Univerza v Ljubljani, pozitivno mišljenje o programu pa so podali tudi Splošna plovba (25.04.1995) kot ladjar in Gospodarska zbornica Slovenije (21.05.1995). Prenovlejni študijski program Navtika in Ladijsko strojništvo je potrdil Svet za visoko šolstvo 11.07.2007.

 

IZVAJANJE KRATKIH TEČAJEV

Od 1983 leta se na FPP Portorož izvajajo tečaji za posebna pooblastila pomorščakov in en tečaj za posodabljanje znanja pomorščakov.

 

Tečaje lahko opravljajo državljani Republike Slovenije in tuji državljani.

 

Po opravljenem tečaju bo FPP kandidatu izdala potrdilo, da je tečaj opravil. Za posebna pooblastila bodo po končanem tečaju kandidati pristopili k izpitu pred komisijo Uprave Republike Slovenije za pomorstvo. Po uspešno opravljenem izpitu bo kandidat prejel ustrezno pooblastilo.

 

POSODABLJANJE IN SPREMINJANJE PROGRAMOV

Oddelek Pomorstva na FPP si bo prizadeval, da bodo programi, ki jih izvaja, na najvišji možni stopnji kvalitete ter da zadovoljujejo kriterije, ki jih zahteva revidirana STCW 95 konvencija in nacionalni predpisi. Za dosego tega cilja se bo stalno vršila kontrola programov. V kolikor se bo ugotovila potreba za spremembo ali posodobitev programov, se bo nemudoma pristopilo k temu. Postopek velja tako za redno šolanje, kakor tudi za kratke tečaje.


Spremembe se lahko pojavijo zaradi:

 

 • Spremembe konvencije STCW, 
 • spremembe nacionalnih predpisov,
 • utemeljenih zahtev pomorskega gospodarstva,
 • dviga nivoja kvalitete programa,
 • odprave ugotovljenih slabosti opaženih med revizijo programa ali posameznega predmeta in
 • ostalih utemeljenih vzrokov.

 

Postopek za spremembo ali posodobitev programov sproži predstojnik oddelka za pomorstvo (v nadaljevanju predstojnik) na predlog:

 

 • Uprave RS za pomorstvo, 
 • rektorja ali senata Univerze,
 • dekana, prodekana za študijske zadeve ali senata FPP,
 • predstojnika oddelka za pomorstvo,
 • izvajatlcev programov,
 • članov kateder oddelka za pomorstvo ali
 • predsednika  Odbora za izvajanje kvalitete

 

Predlagatelj sprememb posreduje predlog sprememb predstojniku, ki sestavi komisijo sestavljeno iz: predlagatelja, predstojnika, prodekana za študijske zadeve in dveh članov, strokovnjakov na področju, ki se spreminja.

 

Komisija se nato odloči in če je predlog sprememb utemeljen, le-te sprejme. Večje popravke ali spremembe vsebine programov rednega študija mora potrditi senat FPP. Manjše popravke in dopolnitve le-teh ter spremembe programov tečajev sprejema komisija samostojno. Nove programe tečajev sprejema komisija samostojno. Vsaka sprememba programa mora biti pisno dokumentirana in shranjena v prilogi priroènika standardov kvalitete.

 

KADROVSKA ZASEDBA

Fakulteta za pomorstvo in  promet si bo prizadevala, da bo imela vedno dovolj ustrezno usposobljenih kadrov za kvalitetno izvajanje usposabljanja pomorščakov. To bo dosegala s pridobivanjem novih kadrov in rednem strokovnem izpopolnjevanjem obstojeèih kadrov.

 

Kadri, ki sodelujejo pri rednem šolanju pomoršèakov na programu Pomorstvo pridobijo naziv in napredujejo v skladu z pravili Univerze. Poleg kvalifikacij predpisanih s strani Univerze, imajo predavatelji predmetov predpisanih z STCW konvencijo tudi ustrezno praktično znanje s področja, ki ga predavajo.Predavatelji redno spremljajo novosti v svoji stroki, se  aktivno vključujejo v znanstveno raziskovalno delo, svoja dela objavljajo v mednarodno priznanih strokovnih revijah ter sodelujejo na mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah.

 

Razen tega predavatelji sledijo novostim v izobraževanju ter usposabljanju pomorščakov, tako da  so v kontaktu s svojimi kolegi na drugih pomorskih izobraževalnih ustanovah v sklopu  združenja pomorskih učiteljev - IMLA.

 

OPREMA

Fakulteta za pomorstvo in promet bo skrbela, da bodo za nemoten potek izobraževanja in usposabljanja pomoršèakov vedno na razpolago primerni prostori in vsa ustrezna oprema potrebna za izvajanje programa.

 

Fakulteta za pomorstvo in promet uporablja za izvajanje svojih programov prostore v zgradbi, kjer se nahaja tudi Srednja pomorska šola. Ustanovi si delita prostore glede na svoje potrebe.

 

IZVAJANJE STANDARDOV KAKOVOSTI

Namen izvajanja standardov kvalitete je obdržati in dvigovati sedanji nivo kvalitete usposabljanja pomoršèakov na vodstveni ravni.

 

Nivo izvajanja standardov kvalitete pregleduje notranja kontrola najmanj enkrat na leto in zunanja kontrola najmanj enkrat v petih letih. Za stalno vzdrževanje nivoja kakovosti in odpravo pomanjkljivosti ugotovljenih med pregledi skrbi "Odbor za izvajanje standardov kvalitete".

 

Notranja kontrola kakovosti se izvaja z delovanjem Odbora za izvajanje standardov kvalitete in notranjimi pregledi.V okviru oddelka za pomorstvo deluje Odbor za izvajanje standardov kvalitete. Odbor je sestavljen iz petih èlanov in sicer prodekan za študijske zadeve, predstojnik oddelka Pomorstvo, 1 član katedre za pomorstvo, 1 član katedre za ladijsko strojništvo in 1 član iz ostalih kateder.

 

Naloge odbora so stalno spremljanje izvajanja standardov kakovosti po določilih revidirane konvencije STCW 95, poglavja I/8, A-I/8 in B-I/8, organizacija notranjega pregleda, organizacija zunanje kontrole ter odpravljanje pomanjkljivosti ugotovljenih med notranjo in zunanjo kontrolo.

 

Odbor skrbi:

 

 • da so zaposleni in študenti seznanjeni s temeljnimi cilji šolanja,
 • da se šolanje izvaja v skladu s sprejetimi programi,
 • da imajo zaposleni in študenti jasna navodila o izvajanju študija,
 • da ima oddelek potrebno uèno opremo in da obstojeèa oprema brezhibno deluje,
 • da ima pomorski oddelek jasno politiko glede:​
  • sprejemanja študentov na redno šolanje in usposabljanje preko kratkih tečajev,​
  • razvoja novih tečajev in posodabljanja obstoječih,​
  • izpitnega sistema,​
  • dolgoročnega zagotavljanja potrebnih kadrov in izpopolnjevanja obstoječih,​
  • odzivov študentov in pomorskega gospodarstva in​
  • glede udeležbe kadrov v znanstveno-raziskovalni dejavnosti.

 

DOKUMENTI