Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Oddaja zaključnega dela

 

1) Diplomska naloga in magistrsko delo

Zaključno delo vsak kandidat v PDF/A naloži v svoj VIS.

NAVODILA ZA ODDAJO ZAKLJUČNEGA DELA NAJDETE V VAŠEM VISU.

 

Ko študent zaključi z izdelavo zaključnega dela (po »Navodilih« in v dogovoru z mentorjem), da delo vezati enem vezanem izvodu tiskan obojestransko ter v dveh izvodih v elektronski obliki (na CDju v PDF formatu).

 

V primeru, da ima študent somentorja mora predati en izvod diplomske naloge na CDju v PDF formatu (zgoščenki) več.

TISKAN (VEZAN) IZVOD zaključnega dela mora biti OBVEZNO podpisan s strani avtorja zaključnega dela (tretji oz četrti notranji list ter zadnji samostojni list - izjava), "lektorja"  (jezikovni pregled), mentorja in somentorja (OBVEZNO!).

 

2) Doktorska disertacija

Zaključno delo vsak kandidat v PDF/A naloži v svoj VIS.

NAVODILA ZA ODDAJO ZAKLJUČNEGA DELA NAJDETE V VAŠEM VISU.

 

Po sprejemu ocene doktorske disertacije in določitve komisije za zagovor doktorske disertacije na senatu UL FPP (po »Navodilih« in v dogovoru z mentorjem) doktorand študentskemu referatu predloži 8 vezanih izvodov disertacije in en izvod na zgoščenki (CD), kadar so v komisiji za zagovor poleg predsednika še trije člani, oziroma po en dodatni izvod za vsakega nadaljnjega člana komisije za zagovor (somentorja).  


Ob oddaji doktorske disertacije mora doktorand na nujno poslati v wordu:

 • napisan življenjepis napisan v tretji osebi ednine na max pol (1/2) strani lista formata A4 ter
 • napisano kratko prezentacijo doktorske disertacije na max pol (1/2) strani lista formata A4.

TISKAN (VEZAN) IZVOD zaključnega dela mora biti OBVEZNO podpisan s strani avtorja zaključnega dela (tretji oz četrti notranji list ter zadnji samostojni list - izjava), "lektorja"  (jezikovni pregled), mentorja in somentorja (OBVEZNO!) ter poročevalcev pri doktorski disertaciji!!!

 

3) Zagovori zaključnih del

Zagovori zaključnih del potekajo skladno s poslovnikom zagovorov diplomskih nalog za tekoče študijsko leto. Za zagovor zaključnega dela kandidat izpolni obrazec: ODDAJA ZAKLJUČNEGA DELA ZA ZAGOVOR.

 

Odda ga v referatu skupaj s prilogami skladno s Poslovnikom zagovorov zaključnih del za tekoče študijsko leto.

 

 

4) Sklep o zagovoru zaključnega dela

»Sklep o zagovoru zaključnega dela« prejme študent na domači naslov. V sklepu so navedena imena članov komisije, dan zagovora in ura zagovora. (Dan in ura zagovora sta dokončna). Vso dokumentacijo (dostavljeno ob vpisu) in potrdilo o diplomiranju študent prejme na domači naslov dva do tri dni po zagovoru DN.

 


5) Obvezne priloge

Obvezne priloge pri predaji diplomskih nalog:

 • Obrazec: ODDAJA ZAKLJUČNEGA DELA ZA ZAGOVOR.
 • Obrazec: ODPOVED STATUSA ŠTUDENTA (v kolikor ima študent status študenta v tekočem študijskem letu).
 • Obrazec: SOGLASJE ZA UPORABO eNASLOVA (neobvezno).
 • a) TISKAN, VEZAN IZVOD: 1 izvod diplomske naloge in magistrskega dela/ 8 izvodov doktorske disertacije,
 • b) CD: 2 ali 3* izvodi diplomske naloge/ 1 izvod doktorske disertacije (v PDF formatu); * v primeru somentorstva,
 • c) kratek življenjepis napisan v 3. osebi na največ polovici (1/2) strani lista formata A4 in kratko predstavitev dela na največ polovici (1/2) strani lista formata A4 - poslati v Word-ovem dokumentu na referat@fpp.uni-lj.si (samo doktorji znanosti).


6) Podpisi na tiskanem vezanem izvodu zaključnega dela

Zaključno delo mora biti podpisano s strani:

 • avtorja zaključnega dela (tretji oz četrti notranji list ter zadnji samostojni list - izjava),
 • "lektorja" (jezikovni pregled);
 • mentorjev podpis (OBVEZNO!),
 • poročevalcev pri doktorski disertaciji.

 

7) CD

Študent predloži dokončano in vezano diplomsko nalogo študentskemu referatu v enem tiskanem izvodu, dveh (ali več) izvodih pa v elektronski obliki (na CD-ju v PDF formatu). V kolikor ima kandidat somentorja ali več somentorjev, se število izvodov v elektronski obliki (na CD-ju) poveča za število somentorjev.

 

Pravila za oddajo diplomskega dela na elektronskem mediju:

 

Naziv PDF datoteke na zgoščenki naj bo sestavljen iz priimka in imena ter naj ne vsebuje črk ćčšđž (npr. študentski podatki so: Julija Prešeren naziv PDF datoteke bo naslednji: Preseren Julija). Datoteka teksta ne sme biti zakodirana, tako da jo lahko referentka odpre brez vnosa gesla.

 

Tekst diplomskega dela in njegova postavitev (struktura) na zgoščenki morata biti identična tekstu in postavitvi v vezanem izvodu diplomskega dela. Diplomant(ka) mora zagotoviti, da datoteka ni okužena z virusom.

 

Na zgoščenko napišite (lahko s flomastrom) naslednje podatke:

(a) priimek in ime diplomanta (diplomantke),

(b) naslov diplomskega dela ter

(c) mesec in leto predložitve končne verzije diplomskega dela strokovni službi fakultete.

 

Diplomsko delo na zgoščenki je vloženo v plastični ovoj in priloženo v trdo vezani izvod diplomskega dela oziroma v poseben žep na notranji strani zadnje platnice. 

 

8) Plačilo zaključnega dela

Sprememba 128. člena Statuta UL

Študent, ki je izgubil status študenta (v nadaljevanju: kandidat), lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici.

 

Članica na podlagi dokazil o opravljenih študijskih obveznostih do prekinitve odloči o upravičenosti do nadaljevanja oziroma dokončanja študija.

V primeru pozitivne odločitve se določi letnik, v katerem lahko kandidat nadaljuje izobraževanje, oziroma obveznosti, ki jih mora opraviti za dokončanje študija. Ob tem se kandidatu določi tudi pogoje in obveznosti, ki jih mora ponovno ali/in dodatno opraviti, če se je v tem času spremenil 39 akreditiran študijski program, v katerega je vpisan ali ga zaključuje. O tem odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.  

 

Oseba brez statusa, ki je pred izgubo statusa študenta opravila vse študijske obveznosti razen zaključnega dela, in je imela najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela, zaključi študij brez plačila zaključnega dela, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.

 

Obrazložitev:

128. člen Statuta UL je določal, da mora študent po izgubi statusa študenta storitve Univerze v Ljubljani poravnati glede na uradne stroškovne postavke cenika UL (tudi pripravo in zagovor zaključnega dela).

 

Študenti (po besedah predstavnikov ŠS UL) in nekateri profesorji so bili mnenja, da trenutno določilo Statuta UL predvideva nedosegljive roke dokončanje študija, ki posegajo v kakovost študija, tistim študentom, ki bi svoje zaključno delo zaključili po izgubi študentskega statusa. Veljavnost tem je časovno omejena in je že to primeren ukrep za spodbujanje pravočasnega zaključevanja z možnostjo podaljšanja.

 

Prav zaradi tega so v ŠS UL želeli in pozivali vodstvo UL oz. Senat UL in UO UL k spremembi 128. člena Statuta UL, ki bo stremela k dvigu kakovosti študija na Univerzi in ob enem omogočala študentom uspešno dokončanje študija brez dodatnih nepotrebnih finančnih stroškov. 

 

V ta namen je ŠS UL v preteklih mesecih izvedel dve raziskavi  (priloga 1 in priloga 2), iz katerih je po besedah ŠS UL razvidno neustrezno trenutno tolmačenje 128. člena Statuta UL, ki škoduje študentom kot tudi kakovosti študija na UL.