Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Zgodovina FPP

2020

Screenshot_2020-05-24_at_20.44.09.png

Cel svet zajame pandemija, ki jo je povzročil virus COVID19. FPP je dosledno izvajala vse ukrepe, ki jih je zahtevala Vlada RS, kakor tudi ostala navodila rektorata matične Univerze v Ljubljani. Kot vsaka kriza je bila tudi ta priložnost za marsikatero izboljšanje , premislek, še bolj poglobljeno znanstveno-raziskovalno delo in predvsem za izpopolnjevanje različnih metod poučevanja na daljavo.

V času pandemije je skupina raziskovalcev na FPP razvila Model dnevne napovedi stanja epidemije po svetu, natisnjena pa je bila tudi prva obrazna maska.

 

Prične se izvedba investicijskega projekta "Oprema za izvajanje usposabljanja v tehnikah za osebno preživetje ter za upravljanje rešilnih in reševalnih čolnov". Projekt zajema gradnjo novega pomola v dolžini 31 metrov, sanacijo obstoječega pomola in nabavo ter postavitev opreme za izobraževanje in usposabljanje študentov in dijakov ter usposabljanje pomorščakov za uporabo zaprtega rešilnega čolna. 

 

Fakulteta praznuje 60-obletnico svojega delovanja. 23.6.2020 jo obeleži s slavnostno sejo.

 

V študijskem letu 2020/21 sta se začela izvajati magistrska študijska programa 2. stopnje po bolonjski deklaraciji Promet (2-letni, 120KT) in Pomorstvo (2-letni, 120 KT).

 

 

2019

5.2.2019 začne delovati prenovljena spletna stran fakultete.

 

Izvede se prenova obeh študijskih programov 2. stopnje - Pomorstvo in Promet.

 

V študijskem letu 2019/20 se je začel izvajati program 3. stopnje študija po bolonjski deklaraciji (3-letni, 180 KT) - doktorski študij Pomorstvo in promet.

 

Zgrajena sta bila nova računalniška učilnica in nov referat za študentske zadeve.

nova_sletna_stran.png

2018

Fakulteta kupi dve novi šolski jadrnici razreda RS Feva in pridobila gradbeno dovoljenje za graditev pomola.

 

Izvede se  mednarodno srečanje znanstvenikov in strokovnjakov s področja prometa, ICTS 2018.

2016

Izvede se celovita prenova prostorov fakultete v drugem nadstropju, pri čemer smo pridobili 5 novih sodobno opremljenih predavalnic in 10 novih kabinetov za učitelje.

 

Začel se je izvajati prenovljen in posodobljen univerzitetni študijski program 1. stopnje po bolonjski deklaracijoi - Tehnologija prometa in logistika (3-letni, 180KT). 

_DSC9608.jpg

2015

_DSC9582_-_Copy.jpg

Začne se izvajati prenovljen in posodobljen visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje po bolonsjki deklaraciji - Prometna tehnologija in transportna logistika (3-letni, 180 KT) z naslednjimi izbirnimi sklopi: Pomorski, Cestni, Splošni, Železniški, Zračni in Logistični.

 

Izvede se mednarodno srečanje znanstvenikov in strokovnjakov s področja prometa, ICTS 2015.

 

Izvede se celovita ureditev sodobno opremljenega arhiva fakultete.

 

Izvede se celovita ureditev prostora Arnes vozlišča.

2014

V študijskem letu 2014/15 so se pričela predavanja na prenovljenih in posodobljenih visokošolskih strokovnih študijskih programih 1. stopnje po bolonjski deklaraciji - Navtika (3-letni, 180KT) in Ladijsko strojništvo (3-letni, 180 KT). 

2013

Začetek prvih aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo projekta podaljšanja pomola in nakupa opreme za reševanje na morju po zahtevah STCW konvencije.

 

ICTS 2013

2012

Izvede se mednarodno srečanje znanstvenikov in strokovnjakov s področja prometa, ICTS 2012.

2011

Dne 19.05.2011 je Nacionalna agencija za kakovost visokega šolstva fakulteti podelila akreditacijo doktorskega študijskega programa 3. stopnje Pomorstvo in promet.

 

Organizirano je znanstveno srečanje ICTS 2011.

2010

Zaradi presoje sistema kakovosti izobraževanja pomorščakov in izdajanja strokovnih spričeval fakulteto obišče komisija Evropske varnostne pomorske agencije (EMSA).

 

V Portorožu je organizirano 13. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti, ICTS 2010.

 

Dne 18.junija fakulteta s slavnostno akademijo proslavi 50. letnico svojega delovanja.

 

Organizirane so poletne šole "Promet, pomorstvo in logistika", "Mentor v prometu, pomorstvu in logistiki" in "Promet, pomorstvo in logistika 21. stoletja".

EIN_8970.JPG

2009

TAN_6915.jpg

Fakulteta dobi akreditacijo za bolonjski univerzitetni študijski program 1. stopnje.

 

V študijskem letu 2009/10 se začnejo predavanja prvi generaciji 1. stopnje po bolonjskem univerzitetnem študijskem programu ter prvi generaciji 2. stopnje po bolonjskih podiplomskih študijskih programih Pomorstva in Prometa.

 

Fakulteta pretežno z lastnimi sredstvi preuredi večji kabinet v pritličju zahodnega krila stavbe v novo, četrto, računalniško učilnico, ki jo opremi z donatorskimi sredstvi Splošne plovbe.

 

Konec leta začne delovati nova spletna stran.

2008

Fakulteta kupi nov motorni čoln gumenjak Valentina, ki je namenjen praktičnemu usposabljanju študentov v okviru predmeta Mornarske veščine, reševanju na morju ter nenazadnje kot spremljevalno plovilo veslaškima ekipama in jadrnici.

 

Od 13. do 16. oktobra fakulteta organizira 15. evropski forum o logističnem izobraževanju EFLE (The 15th European Forum of Logistics Education »Maritime Logistics«), ki se ga udeleži 55 strokovnjakov iz 11 držav.

 

Fakulteta pretežno z lastnimi sredstvi v celoti prenovi prostore dekanata in sejne sobe.

 

Začnejo se predavanja prvi generaciji bolonjske 1. stopnje na visokošolskih strokovnih študijskih programih Navtike, Ladijskega strojništva ter Prometne tehnologije in transportne logistike.

 

SDZP in fakulteta organizirata 11. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti ICTS 2008.

 

Februarja fakulteta otvoriti nadgrajen pomorski simulator.

Valentina.jpg

2007

IMG_8844_2_.jpg

Senat za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo na 2. seji 11. julija 2007 da soglasje k uvedbi študijskih programov »Navtika« in »Ladijsko strojništvo« 1. stopnje. Na 3. seji 5. oktobra 2007 fakulteta dobi soglasje k uvedbi študijskega programa 1. stopnje »Prometna tehnologija in transportna logistika« in študijskih programov druge stopnje »Pomorstvo« in »Promet«.

 

Fakulteta kupi jadrnico tipa Evolution z imenom Solaria ter ustanovila prvi Akademski jadralni klub v Sloveniji.

2006

Fakulteta je med soustanovitelji Mreže evropskih prometnih fakultet.

2005

knjiz1_-_Copy.jpg

Preuredi se vhod v stavbo fakultete in prenovijo se knjižnični prostori s čitalnico in astronomski observatorij.

2004

Na Dan fakultete, 24. junija, je bila svečana otvoritev nove stavbe Oddelka za pomorstvo na obali.

 

Fakulteta od proizvajalca Transas iz Sankt-Petersburga kupi simulator in raziskovalno opremo za upravljanje s kriznimi situacijami (Oil Spill Management), ki je prvi tak v Sredozemlju.

colnarSola3_-_Copy.jpg

2003

TAN_6906.JPG

Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo je 5. decembra 2003 dal soglasje k naslednjim novim in prenovljenim študijskim programom:

  • popolnoma prenovljen univerzitetni študijski program Tehnologija prometa,
  • nov univerzitetni študijski program Transportna logistika,
  • nov podiplomski specialistični študijski program Prometne vede.

 

Marca je bila na dan pomorstva svečana otvoritev virtualnega komandnega mosta kot nadgradnje računalniškega navigacijskega in komunikacijskega simulatorja proizvajalca Transas iz Sankt-Petersburga. V poletnem semestru 2003/04 se simulator že uporabi v študijskem procesu.

 

Za potrebe slovenskega gospodarstva je pod okriljem Slovenske gospodarske zbornice začel potekati tečaj Transportno logistična šola, ki ga je FPP v sodelovanju s strokovnjaki iz prakse izvajala v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novi Gorici.

2002

Na fakulteti sta doktorirala prva doktorja znanosti s področja pomorstva in prometa.

 

Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo je 29. novembra 2002 dal soglasje k naslednjim dopolnjenim študijskim programom:

  • univerzitetni študijski program Tehnologija prometa,
  • visokošolski strokovni študijski program Tehnologija prometa,
  • visokošolski strokovni študijski program Pomorstvo,
  • visokošolski strokovni študijski program Prometno-energetska tehnika.

 

Evropsko združenje nacionalnih inženirskih zvez FEANI (European Federation of National Engineering Associations) je univerzitetni študijski program Tehnologija prometa vključilo v register FEANI INDEX. Diplomanti tega študijskega programa lahko pridobijo naziv EUR ING.

2001

128_2814.jpg

Fakulteta in Srednja pomorska šola dobita od Ministrstva za promet in zveze motorni čoln m/l »Slovenija«, na katerem študenti in dijaki pridobivajo pomorske praktične izkušnje.

2000

Postavljen je bil temeljni kamen za izgradnjo nove stavbe Oddelka za pomorstvo (bivša čolnarna).

 

Fakulteta pridobi hitri rešilni čoln, od proizvajalca Autoship iz Kanade pa nov simulator trgovskih operacij s kosovnimi tovori (zabojniki, generalni tovor, RO-RO).

1999

35-3_Bricola.jpg

Fakulteta je prejela Zlato plaketo – Bricola d'oro '99 za uspešno mednarodno sodelovanje v raziskovanju problematike varnosti plovbe v Severnem Jadranu.

 

Pri proizvajalcu Norcontrol iz Norveške sta bila nabavljena nov motorni simulator ERS (Engine Room Simulator) in simulator tovornih operacij s tekočimi tovori (surova nafta, kemikalije in utekočinjeni naravni plini – LNG).

1998

Na fakulteti je promoviran prvi magister znanosti s področja prometa in pomorstva.

 

Kupljena sta dva nova simulatorja in sicer: navigacijski NT PRO96 ter komunikacijski GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

 

Kupljena sta bila tudi kuterja PI-86 in PI-87 za izvajanje primarne športne dejavnosti fakultete - veslanje v kuterjih.

 

prvi___v_morju_1999_in_krst_PI-87__3_.JPG

1997

25.01.1997 je odprt podiplomski študij, ki omogoča pridobitev magisterija in doktorata s področja prometnih ved.

1996

Ustanovljeno je bilo Slovensko društvo za znanost v prometu (SZDP), ki naj bi povezovalo, podpiralo in pospeševalo znanstveno in razvojno-raziskovalno delovanje na področju prometa. 

 

Svet RS za visoko šolstvo je dal soglasje k prvemu podiplomskemu študijskemu programu Magistrski podiplomski študij prometnih ved.

 

Vzhodni trakt poslopja je bil preurejen tako, da je iz dveh delavnic nastala nova amfiteaterska predavalnica s 197 sedeži in kabinama za simultano prevajanje.

1995

Državni zbor Republike Slovenije je 27.12.1995 sprejel odlok, da se VPPŠ preoblikuje v Fakulteto za pomorstvo in promet (FPP).

1994

Izvedena je bila nadgradnja osrednjega dela stavbe, s čimer so bili pridobljeni novi funkcionalni prostori: knjižnica, čitalnica in kabineti za učitelje.

VPPS_delo_v_knjiznici.jpg

1993

S študijskim letom 1993/94 je na osnovi soglasja vlade Republike Slovenije k programu Promet in pomorstvo III pričel na VPPŠ potekati visokošolski študij s 3. letnikom in 60 vpisanimi študenti. Sprejet je bil zakon o visokem šolstvu (8.12.1993), ki visokošolske zavode loči na univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole.

1992

12.03.1992 je bil sprejet zakon o ustanovitvi Visoke pomorske in prometne šole v Piranu (VPPŠ Piran).

1991

Skupščina Republike Slovenije je sprejela 7.03.1991 Resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije. V njej je med drugim zapisano, da bo Slovenija zagotovila razvoj trgovskega in turističnega ladjarstva, ki bo sposobno poslovati na svetovnem trgu, ter vzpodbujala razvoj pomorskega in prometnega šolstva, podpirala po bo tudi razvoj znanstveno-raziskovalnega dela v zvezi z morjem in pomorskimi dejavnostmi.

 

Izvršni svet skupščine Republike Slovenije s svojim sklepom 17.10.1991 da soglasje o skladnosti višješolskih programov, ki ju šola izvaja: Pomorstvo II in Tehnologija prometa.

1986

Višja pomorska šola (VPŠ) se je preimenovala v Višjo pomorsko in prometno šolo v Piranu (VPPŠ Piran).

1983

Pomorsko-transportni oddelek se je preimenoval v Oddelek tehnologije prometa.

 

Za potrebe novega študijskega programa Tehnologije prometa se v sredinskem prehodnem delu zgradbe zgradi prizidek in tako šola pridobi dve predavalnici.

1982

Izšel je Zbornik člankov Višje pomorske šole Piran, v katerem so bili objavljeni strokovni in raziskovalni članki njenih učiteljev.

1979

VPPS_simulator_80.jpg

Septembra 1979 je bila svečana otvoritev kabineta z navtičnim simulatorjem. Naprava, takrat prva na Jadranu nasploh, omogoča simulacijo plovbe v določenem akvatoriju in s tem je na kopnem mogoče pridobivati izkušnje za preprečevanje trčenj na morju.

1978

V študijskem letu 1878/79 se je pomorsko-gospodarski oddelek preimenoval v pomorsko-transportni oddelek in pričel z rednim študijem.  Obenem so se dijaki oziroma študenti lahko vpisali na študij navtike in ladijskega strojništva neposredno po zaključku srednje šole, saj jim je reorganiziran študij omogočil, da so prvi letnik raztegnili na dve leti, tako da so z dopisnim študijem opravili tudi prakso na morju in izpite za prehod v drugi letnik.

VPS_strojnica_1978.jpg

1977

VPS_stavba_nadgrajena_1977.jpg

Povečan obseg študentov je zahteval več prostora. Z nadgradnjo zahodnega krila stavbe je VPŠ januarja 1977 pridobila še štiri predavalnice, zbornico ter šest kabinetov.

1975

Višja pomorska šola Piran je to leto postala članica Univerze v Ljubljani.

1974

Z Ekonomsko fakulteto iz Ljubljane je bil odprt še tretji, pomorsko-gospodarski oddelek, ki je bil organiziran v obliki študija ob delu.

1963

Prvič je bil v Sloveniji izšolan kapitan dolge plovbe in strojnik I. razreda.

1962

Dograjeno je bilo novo poslopje v Portorožu, kamor sta se iz Pirana pod skupno streho preselili Pomorska srednja šola ter VPŠ Piran. V sodelovanju z Ekonomsko fakulteto iz Ljubljane, je bil na VPŠ odprt še tretji, pomorsko-poslovni oddelek. Kasneje se je ta oddelek preimenoval v pomorsko-transportni, leta 1983 pa je bil verificiran kot oddelek tehnologije prometa.

1960

Na osnovi temeljite analize domačih razmer ter načina usposabljanja pomorščakov po svetu je kap.Franc Potočnik pripravil osnutek dvoletnega višješolskega izobraževanja, ki se je od ostalih razlikoval v tem, da je redni študij v prvem letniku potekal na ladji v dopisni obliki, v drugem letniku pa so bila predavanja na šoli.

Ljudska skupščina LRS je 24.06.1960 sprejela zakon o ustanovitvi Višje pomorske šole v Piranu (VPŠ). Šola je začela z delom 15.10.1960 in je imela navtični ter strojni oddelek.

1947

prvi_krsta__3_.jpg

Prva slovenska pomorska šola je pričela delovati 1.3.1947 v Semedeli pri Kopru pod imenom Slovenska pomorska trgovska akademija in je imela navtični, strojni in ladjedelski odsek. V 1. razred je sprejela 29 dijakov. Ravnatelj šole je bil dr.Franc Škerlj iz Trsta, ki je krmilo šole kmalu predal kapitanu dolge plovbe Slavku Kavšku.

1754

Marija Terezija je 20.08.1753 izdala odlok, s katerim je določila, da bo Reški jezuit Franc Ksaverij Oriando vodil v Trstu navtično šolo (Scuola di idrografia), kar pomeni ustanovitev prve pomorske šole v Avstriji oz. prve javne pomorske šole na severnem Jadranu nasploh. Šola je pričela z delom 13.05.1754. Že med prvimi dvajsetimi študenti, večinoma Tržačani, je bilo tudi nekaj takih, ki so govorili kranjski jezik, kar je takrat pomenilo, da so Slovenci. Šola je nato doživljala, tako kot Avstrija, burna obdobja in tudi začasno ukinitev. Šele po letu 1784 se je šola ustalila in razvijala. Deluje še danes. Omenjeno šolo je moč šteti kot predhodnico slovenskega pomorskega šolstva, saj se je v njej izšolalo v obdobju od 1754 do 1918, ko je bil Trst odrezan od svojega zaledja, kar lepo število pomorščakov slovenskega rodu. Slovenci so tam tudi učili oz. pisali knjige in priročnike za pomorce. Po letu 1918 so Slovenci odhajali na šolanje za pomorščake trgovske mornarice predvsem v Bakar, Split, Dubrovnik ali Kotor. Šele z odlokom o ustanovitvi slovenske pomorske akademije v Trstu, ki ga je izdalo poverjeništvo PNOO za Slovensko primorje v Ajdovščini dne 25.09.1945, smo si Slovenci priborili pravico do izobraževanja v materinščini.

Zbornik_napis_TS_1754.jpg