Zgodovina FPP

2019

5.2.2019 začne delovati prenovljena spletna stran fakultete.

 

Izvede se prenova obeh študijskih programov 2. stopnje - Pomorstvo in Promet.

2018

Fakulteta kupi dve novi šolski jadrnici razreda RS Feva.

 

Izvede se  mednarodno srečanje znanstveniklov in strokovnjak s področja prometa ICTS 2018.

2016

Izvede se celovita prenova prostorov fakultete v drugem nadstropju, pri čemer smo pridobili 5 novih sodobno opremljenih predavalnic in 10 novih kabinetov za učitelje.

2015

Začne se izvajati prenovljen in posodobljen univerzitetni študijski program 1. stopnje z novim imenom Tehnologija prometa in logistika.

ICTS 2015

 

Izvede se celovita ureditev sodobno opremljenega arhiva fakultet.

 

Izvede se celovita ureditev prostora Arnes vozlišča.

2013

Začetek prvih aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo projekta podaljšanja pomola in nakupa opreme za reševanje na morju po zahtevah STCW konvencije.

 

ICTS 2013

2012

International Conference on Traffic Science ICTS 2012.

2011

Dne 19.05.2011 je Nacionalna agencija za kakovost visokega šolstva fakulteti podelila akreditacijo doktorskega študijskega programa 3. stopnje Pomorstvo in promet.

Organizirano je znanstveno srečanje ICTS 2011.

2010

Fakulteto zaradi presoje sistema kakovosti izobraževanja pomorščakov in izdajanja strokovnih spričeval obišče komisija Evropske varnostne pomorske agencije (EMSA).

V Portorožu je organizirano 13. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti ICTS 2010.

Fakulteta dne 18.06. s slavnostno akademijo proslavi 50 letnico svojega delovanja.

Organizirane so poletne šole "Promet, pomorstvo in logistika", "Mentor v prometu, pomorstvu in logistiki" in "Promet, pomorstvo in logistika 21. stoletja".

EIN_8970.JPG

2009

TAN_6915.jpg

Fakulteta dobi akreditacijo še za bolonjski univerzitetni študijski program 1. stopnje.

V študijskem letu 2009/10 se začnejo predavanja prvi generaciji 1. stopnje po bolonjskem univerzitetnem študijskem programu ter prvi generaciji 2. stopnje po bolonjskih podiplomskih študijskih programih Pomorstva in Prometa.

Fakulteta pretežno z lastnimi sredstvi preuredi večji kabinet v pritličju zahodnega krila stavbe v novo, četrto, računalniško učilnico, ki jo opremi z donatorskimi sredstvi Splošne plovbe.

Konec leta začne delovati nova spletna stran.

2008

Fakulteta kupi nov motorni čoln gumenjak Valentina, ki je namenjen praktičnemu usposabljanju študentov v okviru predmeta Mornarske veščine, reševanju na morju ter nenazadnje kot spremljevalno plovilo veslaškima ekipama in jadrnici.

Od 13. do 16. oktobra fakulteta organizira 15. evropski forum o logističnem izobraževanju EFLE (The 15th European Forum of Logistics Education »Maritime Logistics«), ki se ga udeleži 55 strokovnjakov iz 11 držav.

Fakulteta pretežno z lastnimi sredstvi v celoti prenovi prostore dekanata in sejne sobe.

Začnejo se predavanja prvi generaciji bolonjske 1. stopnje na visokošolskih strokovnih študijskih programih Navtike, Ladijskega strojništva ter Prometne tehnologije in transportne logistike.

SDZP in fakulteta organizirata 11. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti ICTS 2008.

Februarja je bila otvoritev nadgrajenega pomorskega simulatorja.

TAN_6906.JPG

2007

foto_rok_sorta_sobota_06.9.2008_regata_JKL__65_.JPG

Senat za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo na 2. seji 11. julija 2007 da soglasje k uvedbi študijskih programov »Navtika« in »Ladijsko strojništvo« 1. stopnje. Na 3. seji 5. oktobra 2007 fakulteta dobi soglasje k uvedbi študijskega programa 1. stopnje »Prometna tehnologija in transportna logistika« in študijskih programov druge stopnje »Pomorstvo« in »Promet«.

Nakup jadrnice tipa Evolution z imenom Solaria.

Ustanovitev prvega Akademskega jadralnega kluba v Sloveniji.

2006

Fakulteta je med soustanovitelji Mreže evropskih prometnih fakultet.

2005

knjiz1_-_Copy.jpg

Preuredi se vhod v stavbo fakultete in prenovijo se knjižnični prostori s čitalnico in astronomski observatorij.

2004

Na Dan fakultete (24. junij) je bila svečana otvoritev nove stavbe Oddelka za pomorstvo na obali.

Nakupi se simulator in raziskovalna oprema za upravljanje s kriznimi situacijami (Oil Spill Management), ki je prvi tak v Sredozemlju.

colnarSola3_-_Copy.jpg

2003

Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo je 5. decembra 2003 dal soglasje k naslednjim novim in prenovljenim študijskim programom:

  • popolnoma prenovljen univerzitetni študijski program Tehnologija prometa,
  • nov univerzitetni študijski program Transportna logistika,
  • nov podiplomski specialistični študijski program Prometne vede.

Ob dnevu pomorstva svečana otvoritev virtualnega komandnega mosta kot nadgradnje računalniškega navigacijskega in komunikacijskega simulatorja.

Za potrebe slovenskega gospodarstva je pod okriljem Slovenske gospodarske zbornice začel potekati tečaj Transportno logistična šola, ki ga je FPP v sodelovanju s strokovnjaki iz prakse izvajala v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novi Gorici.

2002

Na fakulteti sta doktorirala prva doktorja znanosti s področja pomorstva in prometa.

Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo je 29. novembra 2002 dal soglasje k naslednjim dopolnjenim študijskim programom:

  • univerzitetni študijski program Tehnologija prometa,
  • visokošolski strokovni študijski program Tehnologija prometa,
  • visokošolski strokovni študijski program Pomorstvo,
  • visokošolski strokovni študijski program Prometno-energetska tehnika.

2001

128_2814.jpg

Fakulteta in Srednja pomorska šola dobita od Ministrstva za promet in zveze motorni čoln m/l »Slovenija«, na katerem študenti in dijaki pridobivajo pomorske praktične izkušnje.

2000

Postavljen je bil temeljni kamen za izgradnjo nove stavbe Oddelka za pomorstvo (bivša čolnarna).

Nabavljen je hitri rešilni čoln, ki je v skupni rabi s Srednjo pomorsko šolo.

1999

35-3_Bricola.jpg

Fakulteta je prejela Zlato plaketo – Bricola d'oro '99 za uspešno mednarodno sodelovanje v raziskovanju problematike varnosti plovbe v Severnem Jadranu.

Pri proizvajalcu Norcontrol iz Norveške sta bila nabavljena nov motorni simulator ERS (Engine Room Simulator) in simulator tovornih operacij s tekočimi tovori (surova nafta, kemikalije in utekočinjeni naravni plini – LNG).

1998

Kupljena sta dva nova simulatorja in sicer: navigacijski NT PRO96 ter komunikacijski GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

1997

25.01.1997 je odprt podiplomski študij, ki omogoča pridobitev magisterija in doktorata s področja prometnih ved.

1996

Vzhodni trakt poslopja je bil preurejen tako, da je iz dveh delavnic nastala nova amfiteaterska predavalnica s 197 sedeži in kabinama za simultano prevajanje.

1995

Državni zbor Republike Slovenije je 27.12.1995 sprejel odlok, da se VPPŠ preoblikuje v Fakulteto za pomorstvo in promet (FPP).

1994

Izvedena je bila nadgradnja osrednjega dela stavbe, s čimer so bili pridobljeni novi funkcionalni prostori: knjižnica, čitalnica in kabineti.

1993

S študijskim letom 1993/94 je na osnovi soglasja vlade Republike Slovenije k programu Promet in pomorstvo III pričel na VPPŠ potekati visokošolski študij s 3. letnikom in 60 vpisanimi študenti. Sprejet je bil zakon o visokem šolstvu (8.12.1993), ki visokošolske zavode loči na univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole.

1992

12.03.1992 je bil sprejet zakon o ustanovitvi Visoke pomorske in prometne šole v Piranu (VPPŠ Piran).

1991

Skupščina Republike Slovenije je sprejela 7.03.1991 Resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije. V njej je med drugim zapisano, da bo Slovenija zagotovila razvoj trgovskega in turističnega ladjarstva, ki bo sposobno poslovati na svetovnem trgu, ter vzpodbujala razvoj pomorskega in prometnega šolstva, podpirala po bo tudi razvoj znanstveno-raziskovalnega dela v zvezi z morjem in pomorskimi dejavnostmi. Izvršni svet skupščine Republike Slovenije s svojim sklepom 17.10.1991 da soglasje o skladnosti višješolskih programov, ki ju šola izvaja: Pomorstvo II in tehnologija prometa.

1986

VPŠ se je preimenovala v Višjo pomorsko in prometno šolo v Piranu. (VPPŠ Piran)

1979

Septembra 1979 je bila svečana otvoritev kabineta z navtičnim simulatorjem. Naprava, takrat prva na Jadranu nasploh, omogoča simulacijo plovbe v določenem akvatoriju in s tem je na kopnem mogoče pridobivati izkušnje za preprečevanje trčenj na morju.

1977

Povečan obseg študentov je zahteval več prostora. Z nadgradnjo zahodnega krila stavbe je VPŠ januarja 1977 pridobila še štiri predavalnice, zbornico ter šest kabinetov.

VPS_stavba_nadgrajena_1977.jpg

1962

Dograjeno je bilo novo poslopje v Portorožu, kamor sta se iz Pirana pod skupno streho preselili Pomorska srednja šola ter VPŠ Piran. V sodelovanju z Ekonomsko fakulteto iz Ljubljane, je bil na VPŠ odprt še tretji, pomorsko-poslovni oddelek. Kasneje se je ta oddelek preimenoval v pomorsko-transportni, leta 1983 pa je bil verificiran kot oddelek tehnologije prometa.

1960

Na osnovi temeljite analize domačih razmer ter načina usposabljanja pomorščakov po svetu je kap.Franc Potočnik pripravil osnutek dvoletnega višješolskega izobraževanja, ki se je od ostalih razlikoval v tem, da je redni študij v prvem letniku potekal na ladji v dopisni obliki, v drugem letniku pa so bila predavanja na šoli.

Ljudska skupščina LRS je 24.06.1960 sprejela zakon o ustanovitvi Višje pomorske šole v Piranu (VPŠ). Šola je začela z delom 15.10.1960 in je imela navtični ter strojni oddelek.

1947

Prva slovenska pomorska šola je pričela delovati 1.3.1947 v Semedeli pri Kopru pod imenom Slovenska pomorska trgovska akademija in je imela navtični, strojni in ladjedelski odsek. V 1. razred je sprejela 29 dijakov. Ravnatelj šole je bil dr.Franc Škerlj iz Trsta, ki je krmilo šole kmalu predal kapitanu dolge plovbe Slavku Kavšku.

1754

Marija Terezija je 20.08.1753 izdala odlok, s katerim je določila, da bo Reški jezuit Franc Ksaverij Oriando vodil v Trstu navtično šolo (Scuola di idrografia), kar pomeni ustanovitev prve pomorske šole v Avstriji oz. prve javne pomorske šole na severnem Jadranu nasploh. Šola je pričela z delom 13.05.1754. Že med prvimi dvajsetimi študenti, večinoma Tržačani, je bilo tudi nekaj takih, ki so govorili kranjski jezik, kar je takrat pomenilo, da so Slovenci. Šola je nato doživljala, tako kot Avstrija, burna obdobja in tudi začasno ukinitev. Šele po letu 1784 se je šola ustalila in razvijala. Deluje še danes. Omenjeno šolo je moč šteti kot predhodnico slovenskega pomorskega šolstva, saj se je v njej izšolalo v obdobju od 1754 do 1918, ko je bil Trst odrezan od svojega zaledja, kar lepo število pomorščakov slovenskega rodu. Slovenci so tam tudi učili oz. pisali knjige in priročnike za pomorce. Po letu 1918 so Slovenci odhajali na šolanje za pomorščake trgovske mornarice predvsem v Bakar, Split, Dubrovnik ali Kotor. Šele z odlokom o ustanovitvi slovenske pomorske akademije v Trstu, ki ga je izdalo poverjeništvo PNOO za Slovensko primorje v Ajdovščini dne 25.09.1945, smo si Slovenci priborili pravico do izobraževanja v materinščini.