Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2023/2024

POGOJI ZA PREHAJANJESplošna smer:

Prehajanje med programi se ureja skladno z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi. O vlogah študentov za prehod med programi odloča Senat UL FPP na predlog Komisije za študijske zadeve po postopku, ki je določen v Statutu UL. Komisija za študijske zadeve za vsakega kandidata posebej določi, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti, določi obveznosti in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

 

Vojaška smer:

  • Prehod s Splošne smeri na Vojaško je možen po merilih za prehode med študijskimi programi 1. stopnje na FPP. Prehod na Vojaško smer je omogočen kandidatom, vpisanim na študijske programe področij pomorski strojnik ali navtik, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po drugem študijskem programu.