Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2023/2024

CILJI IN PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 1. Temeljni cilji študijskega programa

 

Sl_2.jpg

Splošna smer:

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Pomorsko strojništvo je izobraziti profesionalno kompetentne in tehnično razgledane strokovnjake na področju strojništva s poudarkom na teoretični in praktični usposobljenosti za vodenje, upravljanje in vzdrževanje strojnih ter energetskih sistemov na ladjah in v primerljivih industrijskih panogah na vodstvenem nivoju. Celoten program izobraževanja temelji na zahtevah Konvencije STCW, ki jo je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (IMO) leta 1978 ter nazadnje predelala leta 2018 (vse države članice IMO so podpisnice konvencije STCW), in na smernicah inženirskega združenja FEANI.

S programom diplomant oz. diplomantka pridobi znanje, veščine in sposobnosti, ki so na svetovni in evropski ravni dogovorjeni verodostojni kriteriji za pridobitev naziva častnik zadolžen za strojno stražo na ladjah s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več in 1. častnika stroja oz. upravitelja stroja na ladjah s pogonsko močjo stroja 3000 kW ali več. Ustrezna izbira predmetov diplomantu oz. diplomantki omogoča pridobitev znanja, veščin in sposobnosti za vodstveno delo v strojnih in energetskih sistemih primerljivih industrijskih in storitvenih obratov.

Študijski program je namenjen predvsem srednješolskim generacijam, ki se želijo usposobiti za visoko strokovna opravila s področja pomorskega strojništva, nimajo pa nagnjenja k raziskovalno-teoretskem študiju, značilnem za univerzitetno izobraževanje.

 

Vojaška smer:

Izobraževanje častnikov je eden od gradnikov hitro in intenzivno razvijajočega se dela v vojski. Študij na Vojaški smeri omogoča diplomantom, da pridobijo temeljne strokovne kompetence na področju častniškega dela ter kompetence za druga dela na področju vojaškega vodenja in seveda, da v svojo bodočo prakso prenesejo teoretična spoznanja s področja pomorskega strojništva. Prvi cilj študijskega programa na Vojaški smeri je pridobitev znanj, veščin in sposobnosti s področja vojaških ved, pogojev za pridobitev naziva častnik. Drugi cilj Vojaške smeri je pridobitev specifičnih znanj s področja veščine vojskovanja in vojaškega vodenja in reševanja taktičnih problemov. Program daje diplomantu oz. diplomantki široko znanje, ki omogoča pridobitev naslednjih sposobnosti: optimiziranja svojih nalog v skladu z zahtevami STCW in FEANI ter spoznanji na področju pomorskega strojništva, odgovornost opravljanja neposrednih delovnih nalog častnikov na osnovnih dolžnosti poveljnika voda, sposobnost upravljanja in vodenja delovnih procesov in usposabljanja skupine, sposobnost poveljevanja, sposobnost navdihovanja in motiviranja ter sprejemanja odločitev, sposobnost prepoznavanja izhajajočih nalog pri uresničevanju poslanstva in vodenja vojaški enot tako, da se lahko sooči s situacijo in oblikuje taktično rešitev. Razvite sposobnosti diplomanta oz. diplomantke omogočajo zaposlitve v okviru Slovenske vojske.

 

2. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

 

Splošna smer:

Pomorski strojnik je strokovnjak, ki mora dobro poznati okolje izbranega področja in imeti individualne sposobnosti, kot so komunikativnost in znanje tujih jezikov, pisanje raznovrstnih strokovnih poročil, odlikovati pa ga mora sposobnost timskega dela in poznavanje konkretnih veščin pri reševanju problemov.

Splošne kompetence pridobljene s študijskim programom Pomorskega strojništva so:

  • odgovornost opravljanja neposrednih delovnih nalog častnikov ladijskega stroja na ladji oz. upravitelja stroja v strojnici s pogonom, večjim od 3000 kW oz. vodstvenega dela v primerljivem industrijskem ali storitvenem obratu, razumevanje standardov stražarjenja v strojnici z ladijsko posadko ali v strojnici, ki je občasno brez posadke, predpisanih s kodeksom Konvencije STCW ali delovnih standardov v primerljivem industrijskem obratu po smernicah FEANI, razumevanje in uporabo delovnega pomorskega jezika (pomorska angleščina) in argumentativne ter pogajalske veščine, ki dajejo posebno primerjalno prednost, strokovna usposobljenost za naloge, ki so jim dodeljene za ravnanje z opremo, ki je nujno potrebna za varno eksploatacijo in vzdrževanje ladijskega pogona in ladijskih energetskih sistemov na ladji ali na kopnem, v izrednih razmerah ali za preprečitev onesnaževanja morja in obale, razumevanje in spoštovanje kulturne raznolikosti, načrtovanje in uresničevanje strategij v strojnih službah v podjetjih in organizacijah, uravnavanje odnosov med najvišjim vodstvom ladje in zaposlenimi v ladijski strojnici, ugotavljanje in analiza stališč in zadovoljstva zaposlenih, skrb za izvajanje politik in programov ladijskega podjetja, varnosti in zdravja pri delu v strojnici, pomoč pri reševanju organizacijskih problemov na ladji, konfliktov med zaposlenimi v strojnici ali v podjetju, sprejemanja širokega interdisciplinarnega strokovnega znanja s področja obvladovanja podsistemov ladijskega pogona in industrijskih energetskih postrojev, naravoslovja, managementa, informacijsko komunikacijske tehnologije, prava, okoljevarstva in drugih področij, neposredno sprejemanje delovnih nalog v praksi ter, z obvladanjem dodatnih teoretičnih in metodoloških vsebin, nadaljevanje neposrednega študija na drugi stopnji, samostojno uporabo teoretičnih znanj v reševanju praktičnih problemov v praksi, strokovne analize in sinteze rešitev ter posledic v navtičnih in pomorskih procesih ter v specifičnih procesih primerljivih industrijskih panog, neprekinjeno spremljanje novih znanj v procesu vseživljenjskega izobraževanja, razumevanja soodvisnosti med pomorsko tehnologijo in tehničnimi karakteristikami transportnih sredstev in pomorske infrastrukture, sprejemanje in reševanja okoljevarstvenih in zaščitnih ukrepov v delovnem okolju, timsko delo, komunikacijske sposobnosti in razvoj profesionalne etike v izjemno komplicirani dejavnosti transportnih in prometnih storitev.

 

Vojaška smer:

 

Na Vojaški smeri se splošni del programa izvaja enakovredno kot na Splošni smeri. Predvidene kompetence za pridobitev sposobnosti s področja strojništva se na enak način navezujejo na zahteve konvencije STCW in smernice FEANI, navedene v Splošni smeri.

 

3. Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

 

Splošna smer:

Nabor predmetno specifičnih kompetenc pridobljenih s programom Pomorskega strojništva omogoča:

1. uspešno opravljanje nalog, s katerimi se pri svojem delu srečujeta ladijski strojnik in strojnik v podjetju,

2. usposobljenost za obvladovanje velikih energetskih postrojenj tako na različnih vrstah ladij kot tudi na kopnem,

3. pridobitev znanja za pripravo, vodenje in vzdrževanje pogona ladje, pri čemer so zajeta znanja iz:

  • optimalnega obratovanja energetskega postrojenja, ekonomike pomorskih podjetij, naročanje in skladiščenje rezervnih delov, strateško servisiranje komponent, vodenje strojne dokumentacije;

pridobitev znanja za pripravo podpornih energetskih sistemov, ki zajemajo:

  • generiranje in distribucija električne energije, komprimiranje zraka za pogon orodij, strojev ter uporabo v avtomatiki in regulacijski tehniki, generiranje in ekonomična poraba pare, skladiščenje, obdelava in priprava goriv ter maziv, hlajenje energetskih sistemov z uporabo različni toplotnih menjalnikov, obdelava fekalnih in zaoljenih vod, generiranje, tretma ter distribucija pitne vode, sisteme hidravlike;

pridobitev znanja za ravnanje in vzdrževanje privezne, tovorne in druge palubne opreme, kot so:

  • sidrni in pritezni vitli, tovorne sohe s pripadajočo opremo, tovorna dvigala, cevovodi, ventili in različne črpalke v sistemu ravnanja s tovorom, sistemi odpiranja, zapiranja in tesnjenja skladišč, sistemi ventilacije, ohlajevanja/gretja ter klimatizacije skladiščnih in bivalnih prostorov, uporaba inertnih plinov;

pridobitev znanja iz varnosti na ladji:

  • nevarnost pred požari ter obvladovanje požarov, preživetje na morju, iskanje in reševanje na morju, balastne operacije na ladji, obremenitve ladijskega trupa ter stabilnost ladje ob naplavljanju ali nasedanju, preprečevanje onesnaženja z ladij ter ukrepanje ob slednjem.

 

Vojaška smer:

Predmetnospecifične kompetence, ki se s smerjo pridobijo, so s področij pomorsko strojniških in vojaških ved.

Pri izobraževanju po vojaški smeri študenti pridobijo sledeče predmetnospecifične kompetence:

  • usvajanje že na Splošni smeri opredeljenih znanj ter dognanj na področjih organizacije in izvajanja strojne službe na ladji in v proizvodnih procesih ter sposobnost povezovanja izsledkov s teh področij iz civilne sfere v vojaško; usvajanje temeljnih znanj iz vojaških predmetov, ki omogočajo njihovo implementacijo v temeljnih strokovnih in usmeritvenih predmetih za preučevanje in reševanje vojaških nalog, izvajanje procesov načrtovanja in izvajanja vojaških delovanj v nacionalnem in mednarodnem okolju, v miru in vojni, ter vrednotenja in načrtovanja uporabe vojaških zmogljivosti ter oborožitvenih sistemov; usvajanje temeljnih in aplikativnih znanj iz področij vojaškega delovanja (taktike, operatike), vojaške geografije in vojaške tehnologije oborožitvenih sistemov, ki omogočajo reševanje taktičnih nalog, organiziranja bojnega in nebojnega delovanja, kritičnega vrednotenja in načrtovanja uporabe vojaških zmogljivosti ter oborožitvenih sistemov; usvajanje temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov s področja osnov vojaškega vodenja, poveljevanja in kontrole, vojaške didaktike, vojaške psihologije ter vojaške sociologije, ki omogočajo njihovo implementacijo v procesih upravljanja človeških virov, izvajanje vojaško strokovnih nalog na področju vodenja in poveljevanja ter izvajanje vojaškega usposabljanja enot na varen, zanesljiv in racionalen način; usvajanje specifičnih znanj iz vsebin vojaške strategije, vojaške zgodovine, vojaških politik, vojaškega, vojnega in humanitarnega prava ter o oblikah institucionalnega delovanja vojaških institucij; usvajanje specifičnih znanj metod raziskovanja vojaške veščine, reševanje vojaških problemov taktičnega delovanja enot, logistike ter oskrbe in osnove metod operacijskega raziskovanja ter modeliranja taktičnih rešitev; pridobivanje potrebnih znanj in temeljnih veščin s področja vojaških ved za kvalitetno vključitev v vojaško organizacijo in pričetek poklicnega dela častnika SV.