Katalog informacij javnega značaja (KIJZ)

Naziv zavoda

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet
Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož


Tel: 05 6767 100, Faks: 05 6767 130
e-pošta: dekanat@fpp.uni-lj.si
spletna stran: http://www.fpp.uni-lj.si ali http://www.fpp.edu

 

Skrajšano ime: UL FPP, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož

 

Številka podračuna: 01100-6030709253

 

Davčna številka: 99219778
Matična številka: 1627015
Šifra dejavnosti: (801) 80.303


Odgovorna uradna oseba
izr. prof. dr. Peter VIDMAR, dekan


Datum prve objave kataloga
01.01.2006


Datum zadnje spremembe
9.10.2019


Katalog je dostopen na spletnem naslovu
www.fpp.uni-lj.si/o-fakulteti/informacije-za-javnost/katalog-informacij-javnega-znacaja/

Notranji predpisi

 

Državni predpisi

 • Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o visokem šolstvu
 • Odlok o preoblikovanju UL
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Kolektivna pogodba za negospodarstvo
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost

 

Predpisi EU

 

Izobraževanje

 

Program "Socrates"

Šesti okvirni program

 

Trenutno ni predlogov.

 • Zakon o visokem šolstvu (poglavje o zbiranju in varstvu osebnih podatkov, člena 81. in 81.a)
 • Seznam dodiplomskih in podiplomskih diplomantov
 • Seznam prejemnikov nagrad in priznanj FPP
 • Seznam vpisanih študentov za tekoče študijsko leto
 • Seznam zaposlenih

 

Seznam evidenc:

 

 1. Evidenca o zaposlenih delavcih
 2. Osebni karton študenta
 3. Evidence diplomskih listin
 4. Evidence o vpisanih študentih
 5. Evidenca izdanih odločb_priznavanje
 6. Evidenca izdanih mnenj
 7. Evidenca o izdanih potrdilih_tečaji_pomorstvo
 8. Evidenca uporabnikov knjižnice
 9. Evidenca izposojenih knjig
 10. Evidenca posnetkov_videonadzor

 

 • Vzajemna bibliografska-kataložna baza podatkov COBISS
 • Pravni informacijski portal IUS INFO 
 • Mrežnik – PORTAL INFORMACIJSKIH VIROV
 • Konzorcij COSEC (NUK)
 • Popis nepremičnin in premoženjskega stanja FPP (v pripravi)

 

Bruto plače zaposlenih z dopolnilnimi zaposlitvami, avtorske in podjemne pogodbe