Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Katalog informacij javnega značaja (KIJZ)

Naziv zavoda

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet
Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož


Tel: 05 6767 100, Faks: 05 6767 130
e-pošta: dekanat@fpp.uni-lj.si
spletna stran: http://www.fpp.uni-lj.si ali http://www.fpp.edu

 

Skrajšano ime: UL FPP, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož

 

Številka podračuna: 01100-6030709253

 

Davčna številka: 99219778
Matična številka: 1627015
Šifra dejavnosti: (801) 80.303


Odgovorna uradna oseba
prof. dr. Peter VIDMAR, dekan

 

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Robert Brsa, univ.dipl.prav., tajnik članice VII/2

Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož e-pošta: robert.brsa@fpp.uni-lj.si T: 05 67 67 110

M:00 386 (0)41 757548


Datum prve objave kataloga
01.01.2006


Datum zadnje spremembe
3.5.2023


Katalog je dostopen na spletnem naslovu
www.fpp.uni-lj.si/o-fakulteti/informacije-za-javnost/katalog-informacij-javnega-znacaja/

Notranji predpisi

 

Državni predpisi

 

Predpisi EU

 

Izobraževanje

 

Program "Socrates"

Šesti okvirni program

 

Trenutno ni predlogov.

 • Zakon o visokem šolstvu (poglavje o zbiranju in varstvu osebnih podatkov, člena 81. in 81.a)
 • Seznam dodiplomskih in podiplomskih diplomantov
 • Seznam prejemnikov nagrad in priznanj FPP
 • Seznam vpisanih študentov za tekoče študijsko leto
 • Seznam zaposlenih

 

Seznam evidenc:

 

 1. Evidenca izdanih odločb na prvi in drugi stopnji v postopku priznavanja izobraževanja,
 2. Evidenca članov knjižnice UL FPP,
 3. Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu,
 4. Evidenca o osebnih prejemkih in povračilih stroškov dela,
 5. Evidenca videonadzora,
 6. Evidenca članov Alumni kluba UL FPP

 

 • Vzajemna bibliografska-kataložna baza podatkov COBISS
 • Pravni informacijski portal IUS INFO 
 • Mrežnik – PORTAL INFORMACIJSKIH VIROV
 • Konzorcij COSEC (NUK)
 • Popis nepremičnin in premoženjskega stanja FPP (v pripravi)

 

Bruto plače zaposlenih z dopolnilnimi zaposlitvami, avtorske in podjemne pogodbe

Večina informacij javnega značaja je dostopna v elektronski obliki prek spletne strani UL FPP ob vsakem času. Informacije javnega značaja, ki so v fizični obliki, so dostopne vsak delavnik v času uradnih ur na sedežu UL FPP, Pot pomorščakov 4,Portorož (kontakt: 05 6767250).

 

Če je informacija javnega značaja tako v elektronski kot v fizični obliki, lahko prosilec sam izbere obliko, v kateri želi dobiti informacijo. Če je informacija javnega značaja samo v elektronski ali samo v fizični obliki in organ razpolaga s tehnološkimi zmogljivostmi za potrebno pretvorbo, lahko prosilec sam izbere obliko, pri čemer mu organ zaračuna materialne stroške pretvorbe iz elektronske v fizično obliko ali fizične oblike v elektronsko obliko skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
 

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):
 

 • Informacije o študijskih programih,
 • informacije o storitvah študentske pisarne,
 • organiziranost fakultete,
 • informacije o aktivnostih za šolarje in dijake.