Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2023/2024

Pomorsko pravo


Učni načrt

Poznavanje vseh relevantnih mednarodnih pomorskih konvencij in nacionalne zakonodaje s tega področja ter postopek implementacije mednarodnih pogodb v nacionalno pravo. Pomorsko premoženjsko pravo (pogodbe, nakladnica, odgovornost ladjarja), pomorske havarije, stvarne pravice na ladji, zaustavitev ladje, postopki poveljnika, pomorsko mednarodno pravo (pojem in viri, subjekti,

pasovi morja, status ladje v morskih pasovih), pomorsko upravno pravo (mednarodne organizacije na področju pomorstva, državna pripadnost ladje, ladijski register, dolžnosti države glede nadzora nad ladjami, ladijske knjige in listine, varnost plovbe, pravice in dolžnosti posadke), pravna ureditev reševanja na morju, SOLAS konvencija, COLREGS 1972, dolžnosti ladijske posadke, ki izhajajo iz MARPOL 73/78.

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.03:

 • UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽENJA MORSKEGA OKOLJA
 • Konvencija MARPOL 73/78
 • Konvencije in zakoni, sprejeti s strani različnih držav
 • OSNOVNO DELOVNO ZNANJE RELEVANTNIH IMO KONVENCIJ, KI ZADEVAJO VARNOST ŽIVLJENJ NA MORJU, ZAŠČITA IN VAROVANJE MORSKEGA OKOLJA
 • Uvod v pomorsko pravo
 • Pravo morja
 • Varnost (27 ur)
 • Mednarodna konvencija o tovornih črtah, 1966
 • SOLAS, 1974
 • SOLAS – Pregrade in stabilnost
 • SOLAS – Protipožarna zaščita, zaznavanje in gašenje
 • SOLAS – Reševalna oprema in njena ureditev
 • SOLAS – Radio-komunikacija
 • SOLAS – Prevoz žita
 • SOLAS – Prevoz nevarnega tovora
 • ISM kodeks
 • STCW konvencija, 1978
 • STP Ladijski sporazum, 1971
 • VESOLJNI STP, 1973
 • PAL, 1974
 • Tonaža 1969
 • BWM 2004
 • AFS konvencija, 2001
 • Smernice za razširjene programe nadzora med pregledom tovornih ladij za razsuti prevoz in tankerjev za nafto
 • Kodeks Varne delovne prakse za pomorščake trgovske mornarice
 • ISPS kodeks

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.01:

 • MEDNARODNO POMORSKO PRAVO ZAJETO V MEDNARODNIH DOGOVORIH IN KONVENCIJAH
 • Po mednarodnih konvencijah obvezni certifikati in ostali dokumenti na ladji
 • Odgovornosti v okviru ustreznih zahtev Mednarodne konvencije o tovorni črti (LOADLINES)
 • Odgovornosti v okviru ustreznih zahtev Mednarodne konvencije o zaščiti življenj na morju (SOLAS)
 • Odgovornosti v okviru ustreznih zahtev Mednarodne konvencije o zaščiti morja (MARPOL)
 • Pomorske deklaracije o zdravju in zahteve Mednarodnega zdravstvenega pravilnika
 • Odgovornosti v okviru drugih pomorskih zakonov zajetih v mednarodnih dogovorih in konvencijah, ki zadevajo vodstveni krovni kader na ladjah
 • Odgovornosti v okviru mednarodnih instrumentov, ki vplivajo na varnost ladje, potnikov, posadke in tovora
 • Metode in pripomočki za preprečevanje onesnaževanja morskega okolja z ladij
 • Nacionalna zakonodaja za izvedbo mednarodnih sporazumov in konvencij
 • POZNAVANJE PREDPISOV ZA REŠEVALNO OPREMO NA LADJI
 • NATOVARJANJE, SKRB IN RAZTOVARJANJE TOVORA
 • BLU kodeks (kodeks o varnem natovarjanju in raztovarjanju ladij za prevoz razsutega tovora)
Več...

Cilji in kompetence

Študent mora poznati pravne pojme in institute pomorskega prava (obligacijskega), prava morja in upravnega pomorskega prava.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2 in priporočili  »Master and chief mate (Model course 7.01)« in »Offircer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«,   International Maritime Organization, London, 2014


Temeljna literatura

1. VLAČIČ, Patrick, PIRŠ, Andrej, PAVLIHA, Marko, VELKAVERH, Gregor, BRANK, Janez, RUGELJ, Josip, KARIŽ, Anton, JERMAN, Boris, GRBEC, Mitja. Pomorsko pravo. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2008. 2 zv. (462; 443 str.), ilustr. ISBN 978-961-204-401-5. ISBN 978-961-204-403-9. [COBISS.SI-ID 238173952].


Izvajalci

Predavanja