Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2024/2025

Ladijski elektro sistemi


Učni načrt

Glede na zahteve STCW predmet vsebuje:

Vsebina iz vzorčnega programa 7.03:

 • Globinomeri
 • Merjenje hitrosti

Vsebina iz vzorčnega programa 7.04:

 • Krmarski sistem
 • Izpad električne energije
 • Teorija elektrike
 • Kabli
 • Osnove izmeničnega toka
 • Generatorji
 • Električni motorji
 • Razdelilni sistemi
 • Izolacija
 • Transformatorji
 • Metode zagona električnih motorjev
 • Visokonapetostne naprave
 • Razsvetljava
 • Varnostne zahteve za delo na električnih sistemih
 • Baterije
 • Odkrivanje električne okvare in ukrepi za preprečevanje škode
 • Zaščita napake
 • Lociranje napake

Glede na zahteve STCW predmet vsebuje:

- razlago običajnih razlogov za kratke stike in odpravljanje vzrokov zanje

- risanje in razlaga preprostih električnih vezij

- ponazoritev kako se tokokrog zaključuje z ozemljitvijo v skupni točki

- dejstvo, da je jakost toka sorazmerna priključeni napetosti (Ohmov zakon)

Osnovne konfiguracije in načela delovanja:

 • elektriške opreme:
 • generatorja in razvodnega sistema
 • priprava, zagon in preklapljanje generatorjev
 • osnovnih vrst elektriških motorjev, vključno s posebnostmi zagona
 • visokonapetostne instalacije
 • sekvenčnih regulacijskih sistemov in pripadajoče naprave
 • elektronske opreme:
 • karakteristike osnovnih elementov elektronskih vezij (upor, kondenzator, tuljava, dioda, integrirano vezje)

Razlaga elektriških in preprostih elektronskih shem

Varnostne zahteve za delo z elektriškimi sistemi na ladjah, vključujoč tudi navodila za varen odklop elektriške opreme, ki omogočajo, da osebje lahko začne delati (menjava, popravila) na omenjenih sistemih

Vzdrževalna dela in popravila opreme elektriških sistemov, stikališč (komandnih pultov), elektriških motorjev, generatorjev ter enosmernih elektriških sistemov in naprav

Zaznavanje nepravilnega delovanja elektriških naprav ali instalacij, lociranje napak in načini kako odpraviti škodljive posledice.

Zasnova in delovanje elektriških preizkusnih naprav in merilne opreme.

Poleg minimalnih izrecno zahtevanih STCW vsebin program vsebuje:

 • Elektrostatika: električni naboj, električno polje.
 • Elektrodinamika: električna napetost, električni tokokrog, električni tok, osnovni zakoni električnega tokokroga.
 • Elementi električnega tokokroga: vodniki, izolatorji in njihova izolacijske upornost; polprevodniki: polprevodniške diode in tranzistorji, integrirana vezja, močnostni polprevodniki
 • Sonaravna uporaba električne energije: elektrotermija, električna razsvetljava in pogon; elektrokemija: galvanski členi in akumulatorji.
 • Elektromagnetizem in električna indukcija.
 • Generiranje, transformiranje in razvod električne energije: generator enosmernega toka, generator izmeničnega toka: dušilka v izmeničnem tokokrogu, jalov tok in jalova moč, električni transformator, vodniki, stikala, varovala in izklopni elementi.
 • Trifazni prenos električne energije: trifazni transformator.
 • Asinhronski stroj: osnovne konstrukcije, energijska bilanca, karakteristika momenta, pogonska stabilnost, zagon, regulacija vrtljajev.
 • Sinhronski stroj: osnovne konstrukcije, sinhronska reaktanca, vektorski diagrami, vzbujevalni tok, sinhronizacija.
 • Komutatorski stroji: osnovne konstrukcije, osnovne vezave, karakteristike momentov; navitja električnih rotacijskih strojev.
 • Statični pretvorniki električne energije: delovanje pretvornikov, usmerniki, krmiljeni usmerniki (diodni usmernik (SCR) in tiristorski usmernik (GTO)), razsmerniki.
 • Ozemljenost ladijskih električnih naprav, zagotavljanje varnosti in gospodarnosti plovbe z vidika rabe električne energije
 • Seznanitev z zahtevami po rednih kalibracijah in certificiranju merilnih naprav.
Več...

Cilji in kompetence

Študentje spoznajo in dopolnijo znanja iz osnovnih zakonov elektrike in njihovo uporabo s posebnim poudarkom na pomorstvu.

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2, A III/1, A III/2 in priporočili  »Master and Chief Mate (Model course 7.01)« in »Officer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03), "Officer and charge of an engineering watch (model course 7.04)«, International Maritime Organization, London, 2014


Temeljna literatura

 1. KOKALJ, Anton in VRŠČAJ, Stanko, Osnove elektrotehnike. Zavod IRC, Ljubljana, ISBN 978-961-6857-17-8, 2011.
 2. HALL, Dennis T., Practical marine electrical knowledge, tretja izdaja, Witherby's Seamanship, 2014, ISBN 978 1 85609 623 2.
 3. JOFFE, Elya B., LOCK, Kai-Sang. Grounds for Grounding, Wiley, 2010, ISBN 978-0- 471-66008-8.

Izvajalci

Predavanja