Tehnologija prometa in logistika (U)

Slika_2.jpgFakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani izvaja  univerzitetni študijski program prve stopnje Tehnologija prometa in logistika, ki:

 • traja 3 leta, oziroma 6 semestrov,
 • je ovrednoten s 180 ECTS,
 • mogoča neposredni prehod na podiplomska magistrska študijska programa druge stopnje Pomorstvo in Promet,
 • omogoča pridobitev strokovnega naslova: diplomirani inženir tehnologije prometa (UN), diplomirana inženirka tehnologije prometa (UN), okrajšano dipl. inž. tehnol. prom (UN).

IMG_5913.JPGTemeljni cilj univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Tehnologija prometa in logistika je omogočiti kakovostno znanje s trdno temeljno podlago znanj in razumevanja na širšem strokovnem področju transport-promet-transportna logistika, ki mu v primeru zaključka študija daje ustrezne kompetence za zaposljivost, v primeru nadaljevanja študija pa pridobljeno znanje predstavlja ustrezno izhodišče ra raziskovalni študij na podiplomski drugi stopnji.

Na osnovi načel Bolonjske deklaracije, evropskega združenja univerz EUA, evropskega združenja nacionalnih inženirskih združenj FEANI, kot tudi združenja evropskih prometnih fakultet,  ter z veliko izbirnostjo predmetov  in mobilnostjo se omogoča študentom pridobitev evropsko primerljivih znanj in zaposlitvene kvalifikacije. 

Študenti tega študijskega programa:

 • oktober2011_022.jpgdobijo izobrazbo, ki je primerljiva s sorodnimi študijskimi programi v Evropi,
 • imajo možnosti prehoda na druge sorodne dodiplomske študije v Sloveniji ali tujini s kreditno ovrednotenim izkazom opravljenih študijskih obveznosti,
 • s pogoji prehoda  med študijskimi programi, načinom študija in sistemom tutorstva imajo zagotovljene pogoje za kvalitetno študiranje in visoko prehodnost po letnikih študija.
 • Splošne kompetence, ki se pridobijo s tem programom, so s področja transporta, prometa in transportne logistike za pridobljene sposobnosti:
 • finiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja strokovnih izzivov,
 • kritičnega, analitičnega in sintetičnega mišljenja,
 • profesionalne odgovornosti in etičnosti,
 • strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja vključno z uporabo tujega strokovnega jezika,
 • uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • neprekinjenega samostojnega sprejemanja novih znanj v procesu vseživljenskega izobraževanja,
 • samostojne uporabe teoretičnih znanj v reševanju problemov v praksi,
 • timskega dela, komunikacijskih sposobnosti in razvoj profesionalne etike v izjemno komplicirani dejavnosti transportnih, prometnih in transportno logističnih storitev,
 • spoštovanja inženirskega kodeksa,
 • neposrednega nadaljevanja študija na podiplomskem magistrskem študiju druge stopnje.

1. LETNIK

1. semester (zimski)

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

Točke ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

1

Matematika 1

45

0

30

0

0

75

150

6

2

Računalništvo in informatika

45

0

43

0

0

88

176

7

3

Inženirska grafika

30

10

30

0

0

70

140

5

4

Prometni sistem

45

15

30

0

0

90

180

7

5

Ekonomika

30

10

25

0

0

65

130

5

SKUPAJ

195

35

158

0

0

388

776

30

Delež

25%

5%

20%

0%

0%

50%

100%

 

 

2. semester (poletni)

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

Točke ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

6

Matematika 2

45

0

30

0

0

75

150

6

7

Mehanika v prometu

30

0

45

0

0

75

150

6

8

Osnove prava

45

10

15

0

0

70

140

5

9

Transportno inženirstvo

45

15

30

0

0

90

180

7

10

Elektrotehnika v prometu

45

0

30

0

0

75

150

6

SKUPAJ

210

25

150

0

0

385

770

30

Delež

27%

3%

19%

0%

0%

50%

100%

 

 

2. LETNIK

3. semester (zimski)

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

Točke ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

11

Verjetnost in statistika

45

15

25

0

0

85

170

6

12

Prevozno obligacijsko pravo

30

15

15

0

0

60

120

4

13

Prometna infrastruktura

30

15

30

0

0

75

150

6

14

Transportna sredstva

30

15

30

0

0

75

150

6

15

Transportna ekonomika

45

0

20

0

0

65

130

5

16

Strokovna angleščina 1

30

15

22

0

0

67

134

5

SKUPAJ

210

75

142

0

0

427

854

32

Delež

25%

9%

17%

0%

0%

50%

100%

 

 

4. semester (poletni)

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

Točke ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

17

Osnove teorije prometnega toka

30

5

30

0

0

65

130

5

18

Tehnologija prometa

45

15

30

0

11

101

202

8

19

Teorija logistike in oskrbovalnih verig

45

15

15

0

0

75

150

6

20

Snovi v transportu

45

15

15

0

0

75

150

6

21

Operacijske raziskave

30

15

0

0

0

45

90

3

SKUPAJ

195

65

90

0

11

361

722

28

Delež

27%

9%

12%

0%

2%

50%

100%

 

 

3. LETNIK

5. semester (zimski)

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

Točke ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

22

Inteligentni transportni sistemi in storitve

30

10

30

0

0

70

140

5

23

Urbani transport

30

15

15

0

5

65

130

5

24

Načrtovanje sistemov transporta

30

10

15

0

10

65

130

5

25

Temelji poslovanja špedicije

30

20

15

0

0

52

117

4

26

Izbirni strokovni predmet

30

10

30

0

0

70

140

5

27

Izbirni strokovni predmet

30

10

30

0

0

70

140

5

SKUPAJ

180

70

140

0

15

392

797

29

Delež

23%

9%

17%

0%

2%

49%

100%

 

 

6. semester (poletni)

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

Točke ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

28

Prometna varnost

30

10

25

0

0

52

117

4

29

Varstvo okolja

30

15

20

0

0

52

117

4

30

Organizacija dela v prometu

30

15

20

0

0

52

117

4

31

Upravljanje in vodenje

30

20

15

0

0

52

117

4

32

Izbirni strokovni predmet/

Splošni izbirni predmet

30

10

30

0

0

70

140

5

33

Izbirni strokovni predmet/

(izjema glede ur seminarjev in vaj

Transportno zavarovalno pravo)

30/

30

10/

40

30/

0

0/

0

0/

0

70/

70

140/

140

5/

5

34

Diplomski projekt

5

0

0

0

35

100

140

5

 

SKUPAJ

 

185

80/

110

140/

110

0

35

448

888

31

 

Delež

 

21%

9%/

16%

16%/

9%

0%

4%

50%

100%

 

 

Izbirni predmeti

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

Točke ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

35

Upravljanje oskrbovalnih verig in distribucije

30

10

30

0

0

70

140

5

36

Meritve v prometu

30

10

30

0

0

70

140

5

37

Notranji transport in skladiščenje

30

10

30

0

0

70

140

5

38

Strokovna angleščina 2 (se ne razpiše)

30

10

30

0

0

70

140

5

39

Organizacija in poslovanje prevoznih podjetij

30

10

30

0

0

70

140

5

40

Informatika v logistiki

30

10

30

0

0

70

140

5

41

Transportno zavarovalno pravo

30

40

0

0

0

70

140

5

42

Človeški viri v prometu (se ne razpiše)

30

10

30

0

0

70

140

5

43

Program študentskega tutorstva (se ne razpiše)

6

6

8

0

20

40

80

3

 

Podatki o možnosti izbirnih predmetov in mobilnosti

V 3. letniku lahko študent izbere štiri predmete iz seznama izbirnih predmetov študijskega programa, ki so skupaj ovrednoteni s 20 ECTS. Študent lahko 6 ECTS izbirnega dela študijskega programa doseže z izbiro predmetov v drugih študijskih programih na UL FPP, ki jih še ni poslušal, ali z izbiro predmetov pri drugih članicah Univerze v Ljubljani, za kar mora pridobiti soglasje matične fakultete.

V univerzitetni študijski program Tehnologija prometa se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk 1. in 2. izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 60% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk;

kandidati iz točke 3. izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk.

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v vseh dodiplomskih študijskih programih na fakulteti, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Komisija za študijske zadeve UL FPP na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino, ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetega na 15. seji Senata UL 29.05.2007. V primeru, da Komisija za študijske zadeve fakultete ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to lahko ovrednoti z enakim številom ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.    

  Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Komisija za študijske zadeve fakultete upoštevala naslednja merila:

 • ustreznost pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),
 • primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta), pri katerem se obveznost priznava,
 • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

 

Pridobljena znanja se lahko priznajo kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje najmanj srednješolska izobrazba, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75% obsega predmeta in najmanj 75% vsebin ustreza vsebinam predmeta, pri katerem se priznava študijska obveznost.     V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom ECTS, kot znaša število ECTS pri predmetu.    

 

Zaposlitev je v tem primeru potrebno dokazati z ustreznim dokumentom, s katerega je razvidno trajanje zaposlitve in dejavnosti organizacije.

Za vpis v posamezni letnik morajo študenti doseči naslednje število ECTS:

 • za vpis v 2. letnik najmanj 50 ECTS iz 1. letnika,
 • za vpis v 3. letnik 60 ECTS iz 1. letnika in najmanj 50 ECTS iz 2. letnika.

 

Komisija za študijske zadeve UL FPP lahko izjemoma odobri napredovanje v:

 • 2. letnik študentu, ki je v 1. letniku dosegel najmanj 40 ECTS, oziroma v 
 • 3. letnik študentu, ki je v 1. in 2. letniku skupno dosegel najmanj 90 ECTS, pod pogojem, da ima študent za izjemno napredovanje opravičljive razloge. Za opravičljive razloge se štejejo razlogi, navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani in Pravilih Fakultete za pomorstvo in promet.

 

Študenti morajo imeti za ponavljanje:

 • 1. letnika doseženih najmanj 20 ECTS,
 • 2. letnika doseženih 60 ECTS iz 1. letnika in doseženih najmanj 20 ECTS iz 2. letnika.

 

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

Svetovanje in usmerjanje študentov med študijem se bo zagotavljalo z določanjem tutorjev po letnikih študija, posameznih študijskih programih in smereh študija.

Tutorji bodo določeni iz vrst visokošolskih učiteljev in študentov višjih letnikov.

***************************************************

Redni in izredni študent napreduje v višji letnik, če je opravil obveznosti, predpisane s študijskim programom (predavanja, vaje, pisne preizkuse, seminarje idr.) in z uspešno opravljenimi izpiti dosegel predpisano število kreditnih točk (KT) iz študijskega programa, in sicer:

za vpis v

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK (IZJEMEN VPIS - opravičljivi razlogi)

2. letnik

50 KT predmetov 1. letnika

40 KT predmetov 1. letnika

3. letnik

60 ECTS iz 1. letnika in najmanj 

50 ECTS iz 2. letnika

Najmanj skupno 90 ECTS iz 1. in 2. letnika

Za prehajanje med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. 

Pri prehodih med študijskimi programi se upoštevajo naslednja merila:

 • izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
 • obseg razpoložljivih mest,
 • letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerem je študent opravil vse študijske obveznosti, in se lahko priznajo v celoti,
 • minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem študijskem programu. 

1) Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov 

Prehodi so možni z vseh nebolonjskih visokošolskih strokovnih študijskih programov na UL FPP in sicer Tehnologija prometa z moduli: pomorski promet, cestni promet, železniški promet, zračni promet, poštni promet in splošna smer; Pomorstvo s smerema: Navtika in Ladijsko strojništvo ter Prometno-energetska tehnika.  Prehodi so možni tudi iz vseh akreditiranih bolonjskih  visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje na UL FPP, kot so: Prometna tehnologija in transportna logistika, Navtika in Ladijsko strojništvo. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke dosežene v predhodnem študijskem programu in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja. 

Prehodi so možni tudi z vseh visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja transport-promet-transportna logistika-pomorstvo in drugih področij na visokih šolah in univerzah v Sloveniji in tujini. Ta možnost velja za študijske programe, ki trajajo najmanj tri leta, in so kreditno ovrednoteni z najmanj 180 ECTS. Pri prehodu se upoštevajo dosežene ECTS in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja. 

Za prehod v 2. ali 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Tehnologija prometa in logistika mora študent izpolnjevati pogoje, določene v točki 4.6. te vloge, ter opraviti manjkajoče obveznosti, ki jih s svojim sklepom določi Senat UL FPP. 

Diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa, ki se je vpisal brez mature na univerzitetni študijski program Tehnologija prometa in logistika skladno s točko 4.6. te vloge, lahko preide v ta program, če je uspešno opravil vse študijske obveznosti vpisanih letnikov na visokošolskem strokovnem študijskem programu in dosegel povprečno oceno opravljenih izpitov najmanj 8,00 (osem), ter opraviti manjkajoče obveznosti, ki jih s svojim sklepom določi Senat UL FPP.

2) Prehod iz univerzitetnih študijskih programov 

Prehodi na bolonjski univerzitetni študijski program Tehnologija prometa in logistika so možni iz obstoječih nebolonjskih univerzitetnih študijskih programov Tehnologija prometa in Transportna logistika na UL FPP. Pri prehodu se upoštevajo ECTS, dosežene v predhodnem študijskem programu, in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja. 

Prehodi so možni tudi iz vseh nebolonjskih in bolonjskih univerzitetnih študijskih programov s področja transport-promet-transportna logistika-pomorstvo in drugih področij na univerzah v Sloveniji ali tujini. 

Pri prehodu se ocenjuje:

 • ali študent izpolnjuje pogoje za vpis v novi študijski program,
 • obseg raspoložljivih mest letnika, v kateri prehaja,
 • letnik v prejšnem študijskem programu, v katerem je študent opravil vse obveznosti in se lahko prizna v celoti. 

O prehodih med študijskimi programi odloča Senat UL FPP na predlog Komisije za študijske zadeve.

 

Fakulteta izvaja programe kot:

 • redni študij in
 • izredni študij.

 

Redni študij

Redni študij izvaja fakulteta za vse študentske programe 1. stopnje.  

 

Izredni študij

Fakulteta izvaja izredni študij za oba podiplomska ter vse dodiplomske študijske programe 1. stopnje.

Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. Izredni študent mora opraviti vse obveznosti, zahtevane v okviru rednega študija.   Izredni študij univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Tehnologija prometa in logistika se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu. Izredni študij visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu ter tudi v Ljubljani. Izredni študij visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje Navtike in Ladijskega strojništva se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu. V primeru majhnega števila vpisanih izrednih študentov se pedagoški proces organizira in izvaja v obliki konzultativnega srečanja, in sicer, za primer vpisanih od 1 do 5 izrednih študentov v obsegu 1 ure, za primer vpisanih od 6 do 9 študentov pa v obsegu 4-ih ur. Ta oblika izrednega študija zagotavlja študentu za samostojni študij pripravljeno študijsko gradivo, uvodna srečanja z nosilcem predmeta ter skupinske in individualne (osebne, telefonske ali po e-pošti) konzultacije s tutorjem. Vse oblike neposrednega dela s študenti se izvajajo v popoldanskem času in ob sobotah v okviru razpoložljivih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti fakultete oz. študijskih centrov.

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal ter izdelati in zagovarjati diplomsko nalogo.

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti (180 ECTS) pri vseh predmetih, ki jih je vpisal, ter izdelati in zagovarjati diplomsko nalogo, razen na univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje, kjer opravi vse obveznosti po programu v skupnem obsegu 180 ECTS. Obveznosti so za vsak predmet posebej opisane v učnih načrtih predmetov.

 

Univerza Univerza v Ljubljani
Visokošolski zavod  Fakulteta za pomorstvo in promet (0000065)
Kratica visokošolskega zavoda UL FPP
eVŠ šifra študijskega programa 0000917
Naziv študijskega programa Tehnologija prometa in logistika
Stopnja Prva stopnja
Vrsta programa Univerzitetni
Dvopredmetni N
Pedagoški N
Interdisciplinarni N
Skupni N
Transnacionalno izobraževanje N
KLASIUS_SRV 16204 - Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
Trajanje programa v letih 3
Število ECTS 180
KLASIUS-P glavni 8400
KLASIUS-P ostali  
KLASIUS-P-16 glavni  
KLASIUS-P-16 ostali 1041
ISCED 84
Znanstveni ali strokovni naslov okrajšava diplomirani inženir tehnol ogije prometa (UN)
Znanstveni ali strokovni naslov moška oblika diplomirana inženirka tehn ologije prometa (UN)
Znanstveni ali strokovni naslov ženska oblika dipl. inž. tehnol. prom. ( UN)
Kraj izvajanja študijskega programa Portorož - POT POMORŠČAKOV 4, PORTOROŽ, PIRAN, 6320-PORTOROŽ - PORTOROSE (0003508)
Številka in datum odločbe akreditacije 6033-90/2008/2 (23.10.08)
Številka in datum odločbe podaljšanja akreditacije 6033-56/2015/9 (15.09.16)
Datum začetka veljavnosti akreditacije 23.10.2008

IME KVALIFIKACIJE: 

DIPLOMIRANI INŽENIR TEHNOLOGIJE PROMETA (UN)/ DIPLOMIRANA INŽENIRKA TEHNOLOGIJE PROMETA (UN)

Tip kvalifikacije Diploma prve stopnje (UN)
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja  3 leta
Kreditne točke 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji
 • Matura ali
 • poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • zaključni izpit pred 1. junijem 1995.
ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje Transport
Raven kvalifikacije

SOK 7
EOK 6
Prva stopnja

Več na povezavi.

Strokovni naziv diplomanta po diplomiranju na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Tehnologije prometa in logistika se pridobi strokovni naslov, v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih, in sicer:

 • diplomirani inženir tehnologije prometa (UN) /
 • diplomirana inženirka tehnologije prometa, okrajšano: dipl. inž. tehnol. prom. (UN).