Promet

 Zbornik 2014/2015

 

1. PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU PROMET

Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja drugostopenjski podiplomski študijski program Promet, ki:

 • ima tri smeri:
  Prometna tehnologija,
  Transportna logistika,
  Prometna varnost,
 • traja 2 leti, oziroma 4 semestre,
 • je ovrednoten s 120 ECTS,
 • omogoča neposreden prehod na podiplomski doktorski študijski program tretje stopnje Pomorstvo in promet,
 • omogoča pridobitev strokovnega naslova: magister inženir prometa, magistrica inženirka prometa, okrajšano mag. inž. prom.

  

2. TEMELJNI CILJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PROMET

Temeljni cilj drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa »Promet« je nadgradnja  strokovnega znanja in usposobljenosti za reševanje zahtevnih strokovnih in delovnih problemov s področja prometnih ved, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Pridobljeno znanje omogoča interdisciplinarno razumevanje problematike, predvsem  prometnih tehnologij, transportne logistike, varnosti v prometu in drugih procesov, ki zagotavljajo učinkovito funkcioniranje prometnega sistema.

  

Podiplomski magistrski študijski program Promet omogoča oblikovanje takšnega profila strokovnjakov, ki bodo usposobljeni za načrtovanje in vodenje storitev v skladu s karakteristikami transportnih, prometnih in logističnih procesov, eksploatacije prometne infrastrukture in transportno-manipulacijskih sredstev integralnega transporta ter varnosti v prometu, skladno s tehnično-tehnološkimi, naravnimi, geoprometnimi, kadrovskimi, pravnimi, ekonomskimi, informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi pogoji integriranih prometnih panog.

  

Pridobljeno znanje na tej stopnji omogoča študentom nadaljevanje študija na doktorskem študijskem programu ali pa zaposlitev na področju raziskovanja in razvoja, storitvenih dejavnosti transporta, prometa, transportne logistike in z njimi spremljajočih dejavnosti, državne uprave, gospodarskih in interesnih združenj idr.

  

3. KOMPETENCE, KI SE PRIDOBIJO S ŠTUDIJSKIM PROGRAMOM PROMET

Splošne kompetence, ki se s predlaganim študijskim programom pridobijo so s področja transport-promet-transportna logistika za pridobitev sposobnosti:

 • analize problemov prometnih ved, sinteze znanja in informacij ter predvidevanje potencialnih rešitev, njihove izvedbe ter posledic,
 • reševanja problemov z interdisciplinarnim sistemskim pristopom in analitskim razmišljanjem, s pomočjo raziskovalnih metod in različnih virov ter sposobnost prenosa in uporabe pridobljenega znanja v prakso,
 • povezovanja pridobljenih poglobljenih teoretičnih in praktičnih znanj ter njihovo uporabo v obstoječih in novih tehnoloških rešitvah,
 • za samostojno in avtonomno kreiranje izboljšav obstoječih transportnih, prometnih in transportno-logističnih procesov,
 • neprekinjenega spremljanja novih znanj v procesu vseživljenjskega izobraževanja,
 • sprejemanja in reševanja okoljevarstvenih in zaščitnih ukrepov v delovnem okolju,
 • timskega dela, komunikacijskih sposobnosti in razvoj profesionalne etike v nacionalnem in mednarodnem okolju, posebej v različnih inštitucijah EU.

 

Pri izobraževanju po tem študijskem programu študenti pridobijo naslednje predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje prometnega sistema in organizacije, prometne tehnologije, transportne logistike in prometne varnosti s teoretičnega in praktičnega vidika,
 • poznavanje in razumevanje dejavnikov eksploatacije prometne infrastrukture in transportnih sredstev, prometnega planiranja in upravljanja ter karakteristik prometnih tokov,
 • razumevanje splošne strukture ter sposobnost načrtovanja in projektiranja izbranih tehnoloških procesov prometnih tehnologij, prometa in okolja, geografskih informacijskih sistemov skladno s pravno, ekonomsko in drugo določili oz. predpisi,
 • poznavanje in razumevanje dejavnikov logističnih procesov in logističnih mrež ter pravne in ekonomske podpore tem procesom,
 • razumevanje splošne strukture ter sposobnost načrtovanja in projektiranja logističnih distribucijskih centrov, logističnega marketinga, razbremenilne logistike ter drugih procesov, skladno z strateškim managementom, informacijsko in vsako drugo podporo,
 • poznavanje in razumevanje dejavnikov numerične analize v prometu, prometne regulacije, prometno-tehnične ekspertize prometnih nesreč ter teoretične osnove prometne varnosti vseh prometnih panog,
 • razumevanje splošne strukture biomehanike v prometu, dinamike vozil in ergonomije v prometu ter ustreznih znanj prometnega inženirstva, zanesljivosti in vzdrževanja ter inteligentnih transportnih sistemov, 
 • razvoj in uporaba novih metod v projektnih nalogah za reševanje problematike tehnologije prometa, transportne logistike in varnosti v prometu vseh prometnih panog,
 • razumevanje strokovne in znanstvene literature in sposobnost pisanja in objavljanja strokovnih in znanstvenih sestavkov.

  

4.UČNE ENOTE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PROMET PROMET

Študent mora za dokončanje študija opraviti vse obveznosti pri 14 učnih enotah, ki jih je vpisal in sicer pri:

 • 4 obveznih predmetih programa iz 1. semestra,
 • 6 obveznih predmetih izbrane usmeritve iz 2. in 3. semestra,
 • 1 izbirnem predmetu programa v 2. semestru, ki šteje najmanj 7 ECTS in je lahko eden od obveznih predmetov 2. semestra druge usmeritve istega programa (Za primer usmeritve Transportna logistika so to lahko predmeti 2. semestra usmeritve Prometna tehnologija in sicer: Eksploatacija prometne infrastrukture, Eksploatacija transportnih sredstev ali Prometna strategija in planiranje, iz 2. semestra usmeritve Prometna varnost pa so to lahko predmeti: Prometno-tehnične ekspertize, Prometna kriminalistika ali Dinamika vozil.),
 • 2 izbirnih predmetih usmeritve v 3. semestru, ki sta skupaj ovrednotena z najmanj 14 ECTS iz bloka izbirnih predmetov usmeritve ter
 • izdelati in zagovarjati magistrsko nalogo.

 

 

 

Usmeritve v študijski smeri:

 

Prometna tehnologija

 

1. letnik

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

1. semester

180

135

60

75

450

30

900

1

Kvantitativne metode v prometu

45

15

45

30

135

9

270

2

Teorija prometnega sistema in organizacije

45

45

0

15

105

7

210

3

Teorija prometne tehnologije

45

45

0

15

105

7

210

4

Teorija transportne logistike

45

30

15

15

105

7

210

2. semester

180

60

90

120

450

30

900

5

Eksploatacija prometne infrastrukture

45

15

15

30

105

7

210

6

Eksploatacija transportnih sredstev

45

15

15

30

105

7

210

7

Prometna strategija in planiranje

45

15

45

30

135

9

270

*

Izbirni predmet programa

45

15

15

30

105

7

210

Skupaj

360

195

150

195

900

60

1800

 

 

2. letnik

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

3. semester

165

75

45

165

450

30

900

8

Upravljanje prometnega sistema

30

15

15

15

75

5

150

9

Teorija prometnega toka

30

30

0

15

75

5

150

10

Projektna naloga iz prom. tehnologije

15

0

0

75

90

6

180

 

Blok izbirnih predmetov usmeritve

90

30

30

60

210

14

420

4. semester

15

0

0

435

450

30

900

 

Magistrsko delo

15

0

0

435

450

30

900

Skupaj

180

75

45

600

900

60

1800

Supaj program

360

270

165

705

1500

120

3600

 

 

2. letnik - izbirni predmeti

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

11

Izbrana poglavja prometne ekonom. (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

12

Izbrana poglavja prometnega prava (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

13

Promet in okolje

45

15

15

30

105

7

210

14

Geografski informacijski sistem v prometu (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

15

Vojaška prometna tehnologija (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

 

Transportna logistika 

 

1. letnik

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

1. semester

180

135

60

75

450

30

900

1

Kvantitativne metode v prometu

45

15

45

30

135

9

270

2

Teorija prometnega sistema in organizacije

45

45

0

15

105

7

210

3

Teorija prometne tehnologije

45

45

0

15

105

7

210

4

Teorija transportne logistike

45

30

15

15

105

7

210

2. semester

180

60

90

120

450

30

90

5

Strateški management v logistiki

45

15

15

30

105

7

210

6

Simulacija logističnih mrež

45

15

15

30

105

7

210

7

Logistični distribucijski centri

45

15

45

30

135

9

270

*

Izbirni predmet programa

45

15

15

30

105

7

210

Skupaj

360

195

150

195

900

60

1800

 

 

2. letnik

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

3. semester

165

60

60

165

450

30

900

8

Logistično pravo

30

15

15

15

75

5

150

9

Ekonomika logistike

30

15

15

15

75

5

150

10

Projektna naloga iz transportne log.

15

0

0

75

90

6

180

 

Blok izbirnih predmetov usmeritve

90

30

30

60

210

14

420

4. semester

15

0

0

435

450

30

900

 

Magistrsko delo

15

0

0

435

450

30

900

Skupaj

180

60

60

600

900

60

1800

Supaj program

540

255

210

795

1800

120

3600

 

 

2. letnik - izbirni predmeti

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

11

Logistični marketing

45

15

15

30

105

7

210

12

Razbremenilna logistika (od 2015/2016 se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

13

Kakovost v transportni logistiki

45

15

15

30

105

7

210

14

Informacijski sistemi v logistiki

45

15

15

30

105

7

210

15

Vojaška transportna logistika (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

 

Prometna varnost

 

 

1. letnik

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

1. semester

180

135

60

75

450

30

900

1

Kvantitativne metode v prometu

45

15

45

30

135

9

270

2

Teorija prometnega sistema in organizacije

45

45

0

15

105

7

210

3

Teorija prometne tehnologije

45

45

0

15

105

7

210

4

Teorija transportne logistike

45

30

15

15

105

7

210

2. semester

180

60

90

120

450

30

900

5

Prometno tehnične ekspertize

45

15

45

30

135

9

270

6

Prometna kriminalistika

45

15

15

30

105

7

210

7

Dinamika vozil

45

15

15

30

105

7

210

*

Izbirni predmet programa

45

15

15

30

105

7

210

Skupaj

360

195

150

195

900

60

1800

 

 

2. letnik

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

3. semester

165

60

60

165

450

30

900

8

Psihologija prometa

30

15

15

15

75

5

150

9

Ergonomija v prometu

30

15

15

15

75

5

150

10

Projektna naloga iz prom. varnosti

15

0

0

75

90

6

180

 

Blok izbirnih predmetov usmeritve

90

30

30

60

210

14

420

4. semester

15

0

0

435

450

30

900

 

Magistrsko delo

15

0

0

435

450

30

900

Skupaj

180

60

60

600

900

60

1800

Supaj program

540

255

210

795

1800

120

3600

 

 

2. letnik - izbirni predmet

Kontaktne ure

ECTS

P

S

V

D

11

Prometna regulacija (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

12

Teorija prometne varnosti

45

15

15

30

105

7

210

13

Zanesljivost in vzdrževanje

45

15

15

30

105

7

210

14

Biomehanika v prometu 45 15 15 30 105 7 210

15

Izbrana poglavja prom. inženirstva (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

 

 

 

 

 

 

 

Opombe: P – predavanja, S – seminar, V – vaje (auditorne, laboratorijske ipd.), D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (projektne naloge, programi, elaborati ipd.), ECTS – kreditne točke evropskega sistema, OŠ – obremenitve študenta.

Na drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet se, v skladu z določili ZVŠ ter opredelitvami  strokovnega področja tega študijskega programa, lahko vpiše kdor izpolnjuje naslednje pogoje.

 

1 Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski visokošolski strokovni študijski program s strokovnega področja »Transportne storitve,« ki je ovrednosten s 180 ECTS.

 

2 Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje na Fakulteti za pomorstvo in promet, in sicer:

 • ·        visokošolski strokovni študijski program Navtika, ovrednoten s 180 ECTS,
 • ·        visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo, ovrednoten s 180 ECTS,
 • ·        visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika, ovrednoten s 180 ECTS,
 • ·        univerzitetni  študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 ECTS.

 

3 Uspešno zaključil nebolonjski dodiplomski študijski program na Fakulteti za pomorstvo in promet in sicer:

 • ·        visokošolski strokovni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 ECTS,
 • ·        visokošolski strokovni študijski program Prometno-energetska tehnika, ovrednoten s 180 ECTS,
 • ·        visokošolski strokovni študijski program Pomorstvo, ovrednoten s 180 ECTS,

 

4 Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijskei program 1. stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni študijski program s strokovnih področij »Naravoslovje, matematika in računalništvo« ali »Tehnika«, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, in sicer:

 • 1.   Tehnologija prometa                        8 ECTS,
 • 2.   Transportna logistika                       6 ECTS,

ki skupaj obsegajo 14 ECTS; kandidat pa jih opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet.

 

5 Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program 1. stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni program z ostalih strokovnih področij, ki je ovrednoten z najmanj 180 ECTS, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, in sicer:

 • 1.   Tehnologija prometa                       8 ECTS,
 • 2.    Transportna logistika                       6 ECTS,
 • 3.    Inteligentni transportni sistemi        4 ECTS,
 • 4.    Prometna varnost                      5 ECTS,

ki skupaj obsegajo 23 ECTS; kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet.

 

6 Uspešno zaključil enakovredno izobraževanje v tujini.

 

V primeru ko pride do izbire kandidatov z omejitvijo vpisa, se uporabljajo naslednji kriteriji:

 • - za kandidate pod točko 1, 2, 3, 6 število točk doseženih na študijskem programu prve stopnje oz. nebolonjskem visokošolskem strokovnem programu,
 • - za kandidate pod točko 4, 5 pa 75% točk doseženih na študijskem programu prve stopnje oz. nebolonjskem visokošolskem strokovnem programu in 25% točk doseženih na dodatnih študijskih obveznostih.

 

 

Točke se izračunajo tako, da se povprečne ocene študija oz. dodatnih študijskih obveznosti  zaokrožijo na eno decimalko in pomnožijo z 10 (maksimalno je 100 točk).

Pogoji za napredovanje

Redni in izredni študent napreduje v višji letnik, če je opravil obveznosti, predpisane s študijskim programom (predavanja, vaje, pisne preizkuse, seminarje idr.) in z uspešno opravljenimi izpiti dosegel predpisano število kreditnih točk (KT) iz študijskega programa, in sicer:

 

za vpis v

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK (IZJEMEN VPIS - opravičljivi razlogi)

2. letnik programov

2. stopnje POM, PROM predmetov 1. letnika

45 KT

30 KT

 

Pogoji za ponavljanje 

Študenti morajo imeti za ponavljanje prvega letnika doseženih najmanj 20 ECTS.

Pogoji za dokončanje 

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal, izdelati in zagovarjati magistrsko nalogo.

 

Za prehajanje med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

 

Prehodi med študijskimi programi so mogoči med drugostopenjskima podiplomskima magistrskima študijskima programoma Pomorstvo in Promet Fakultete za pomorstvo in promet in drugih fakultet skladno z ZVŠ, Merili za prehode med študijskimi progranmi in drugimi predpisi.

 

Pri prehodih med študijskimi programi se upoštevajo naslednja merila:

izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program, obseg razpoložljivih mest, letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerem je študent opravil vse študijske obveznosti, ki se lahko priznajo v celoti, minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem študijskem programu.

 

1 Uspešno zaključil nebolonjski študijski program na UL FPP in sicer:

dodiplomski univerzitetni študijski programi: Tehnologija prometa in Transportna logistika (4-letni 240 ECTS) z direktnim vpisom v 2. letnik, podiplomski specialistični študij Prometnih ved na UL FPP (1-letni 60 ECTS) z direktnim vpisom v 2. letnik.

 

Tem kandidatom se prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo obveznosti treh (3) obveznih in dveh (2) izbirnih predmetov 2. letnika izbrane usmeritve (Prometna tehnologija ali Transportna logistika ali Prometna varnost) drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Promet. Naslednjih 30 ECTS (do skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter pripravo in zagovorom magistrske naloge.

  

2 Uspešno zaključil kateri koli nebolonjski dodiplomski univerzitetni študijski program, ki je ovrednoten z najmanj 240 ECTS ali kateri koli nebolonjski podiplomski specialistični študij in je predhodno zaključil kateri koli visokošolski strokovni študijski program z neposrednim vpisom v 2. letnik drugostopnjeskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Promet, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in sicer:

 •          1.        Tehnologija prometa:                          8 ECTS,
 •          2.        Transportna logistika:                          6 ECTS,
 •          3.        Inteligentni transportni sistemi:            4 ECTS,
 •          4.        Prometna varnost:                                5 ECTS,

ki skupaj obsegajo  23 ECTS.

Tem kandidatom se prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo obveznosti treh (3) obveznih in dveh (2) izbirnih predmetov 2. letnika izbrane usmeritve (Prometna tehnologija ali Transportna logistika ali Prometna varnost) drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Promet. Naslednjih 30 ECTS (do skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter pripravo in zagovorom magistrske naloge.

 

3 Možen je tudi prehod iz katerega koli akreditiranega drugostopenjskega podiplomskega študijskega programa, ki je primerljiv s področji pomorstvo-promet-transport-logistika in se izvajajo na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ali na drugih univerzah v Sloveniji ali tujini, če so izpolnjeni pogoji za vpis v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet.

 

 

Študenti, ki v okviru prehodov izpolnjujejo pogoje za neposredni vpis v 2. letnik drugostopenjskega magistrskega podiplomskega študija Pomorstvo ali Promet, se lahko vpišejo le na izredni študij.

Univerza Univerza v Ljubljani
Visokošolski zavod  Fakulteta za pomorstvo in promet (0000065)
Kratica visokošolskega zavoda UL FPP
eVŠ šifra študijskega programa 0000914
Naziv študijskega programa Promet
Stopnja Druga stopnja
Vrsta programa Magistrski
Dvopredmetni N
Pedagoški N
Interdisciplinarni N
Skupni N
Transnacionalno izobraževanje N
KLASIUS_SRV 17003 - Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)
Trajanje programa v letih 2
Število ECTS 120
KLASIUS-P glavni 8400
KLASIUS-P ostali  
KLASIUS-P-16 glavni  
KLASIUS-P-16 ostali 1041
ISCED 84
Znanstveni ali strokovni naslov okrajšava magister inženir prometa
Znanstveni ali strokovni naslov moška oblika magistrica inženirka prometa
Znanstveni ali strokovni naslov ženska oblika mag. inž. prom.
Kraj izvajanja študijskega programa Ljubljana - AŠKERČEVA CESTA 6, LJUBLJANA, 1000-LJUBLJANA (0003598),Portorož - POT POMORŠČAKOV 4, PORTOROŽ, PIRAN, 6320-PORTOROŽ - PORTOROSE (0003508)
Številka in datum odločbe akreditacije 2/57-2007 (05.10.07)
Številka in datum odločbe podaljšanja akreditacije 6033-161/2014/11 (21.05.15)
Datum začetka veljavnosti akreditacije 5.10.2007

 

 

IME KVALIFIKACIJE

MAGISTER INŽENIR PROMETA/

MAGISTRICA INŽENIRKA PROMETA

Tip kvalifikacije Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja   2 leti
Kreditne točke 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji
 • Zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski visokošolski strokovni študijski program s strokovnega področja Transportne storitve, ki je ovrednoten s 180 KT, ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje na Fakulteti za pomorstvo in promet, in sicer: visokošolski strokovni študijski program Navtika, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika, ovrednoten s 180 KT, univerzitetni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 ECTS, ali
 • zaključen nebolonjski dodiplomski študijski program na Fakulteti za pomorstvo in promet, in sicer: visokošolski strokovni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Prometno-energetska tehnika, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Pomorstvo, ovrednoten s 180 KT, ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni študijski program s strokovnih področij naravoslovje, matematika in računalništvo ali tehnika, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, in sicer:Tehnologija prometa 8 KT, Transportna logistika 6 KT, obveznosti skupaj obsegata 14 KT; kandidat pa ju opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni program z ostalih strokovnih področij, ki je ovrednoten z najmanj 180 KT, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, in sicer: Tehnologija prometa 8 KT, Transportna logistika 6 KT, Inteligentni transportni sistemi 4 KT, Prometna varnost 5 KT, obveznosti skupaj obsegajo 23 KT; kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet ali
 • zaključeno enakovredno izobraževanje v tujini.

V primeru izbire kandidatov z omejitvijo vpisa, se uporabljajo vpisni kriteriji.

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje Transport
Raven kvalifikacije

SOK 8
EOK 7
Druga stopnja

 

 

Več na povezavi.