Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Strokovna angleščina I


Učni načrt

Predmet obsega 65 kontaktnih ur in je ovrednoten s 5 kreditnimi točkami (ECTS). Kontaktne ure zajemajo:

•   predavanja

•   seminar v predavalnici

•   vaje v računalnici

•   druge učne oblike

 

Pogoji

a) Pogoj za vključitev v delo je vpis v 1. letnik.

b) Pogoji za pristop k ustnemu zagovoru (UZ) so navzočnost pri vajah, uspešno predstavljena govorna vaja (GV) v času seminarskih ur in opravljen pisni izpit (PI).  Izven ur, predvidenih za seminar, ustnih predstavitev ni mogoče opravljati.

 

Ocenjevanje

 I. metode ocenjevanja

a) govorna vaja, tj. ustna predstavitev z uporabo strokovne terminologije (GV), kar študentje opravijo pri seminarskih urah 

b) pisni izpit (PI), ki ga imajo študentje možnost opraviti bodisi med semestrom z dvema pozitivno ocenjenima kolokvijema bodisi na razpisanih izpitnih rokih 

c) ustni zagovor (UZ): kandidat mora pridobljeno skupno oceno uspešno zagovarjati. V primeru, da je zagovor neuspešen, ima kandidat pravico zagovor ponoviti še enkrat. Če je zagovor tudi drugič neuspešen, se izpit oceni negativno.

 

 II. struktura končne ocene: (PI + GV) + UZ 
nPI = 80 % ocene
nGV = 20 % ocene
nUZ = preverba ocene

 

 III. ocenjevalna lestvica: a) končna ocena

1–5 negativno, 6–10 pozitivno  

 

Rezultat [%]

93 – 100   Odlično (10)  

85 – 92     Prav dobro (9)

76 – 84     Prav dobro (8)

68 – 75     Dobro (7)

60 – 67     Zadostno (6)

 

IV. dokumentacija ocene

Kandidat mora opraviti ustni zagovor v dveh tednih po začetku ustnega dela izpita. Če kandidat v tem času ne opravi ustnega zagovora, mu pisni del izpita propade in dobi zanj negativno oceno.

Končna ocena predmeta je enotna in se vpiše v VIS. 


Izvajalci

Predavanja

•   učne vsebine iz prometne tehnologije in transportne logistike

•   strokovna terminologija prometne tehnologije in transportne logistike, ponazorjena v angleških slikovnih, enojezičnih ter angleško-slovenskih dvojezičnih slovarjih

•   strokovna terminologija prometne tehnologije in transportne logistike, pojasnjena v angleških eno- in dvojezičnih terminoloških in poslovnih slovarjih

•   vaje iz strokovnega besedišča, ki je uporabljeno v enciklopedičnih člankih, strokovnih priročnikih za prometno tehnologijo in transportno logistiko, v spletnih virih in tiskovinah s strokovno vsebino

•   slovnična poglavja in jezikovne vaje z vsebino iz prometne tehnologije in transportne logistike

 

VIRI

1. Izbor gradiv in spletnih virov, dostopen v spletni učilnici za SANG 1

2. Jurković, Violeta; Harsch, Rick. 2004. Routes to Traffic English. Portorož: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet. ISBN: 961-6044-65-6

3. Dimković - Telebakovič, Gordana. 2004. English in Transport and Traffic Engineering. 3. prošireno izdanje. Beograd: Saobračajni fakultet Univerziteta u Beogradu. ISBN 86-7395-180-1

4. Bjelobrk, Borka; Bošković - Gazdović, Katja. 2002. Zagreb: English Textbook of Transport I. Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. ISBN 953-6790-96-3

5. Polić, Tamara. 2007. The English Language I and II. English Textbook of Road and Rail Transport and Postal Services with Grammar and Exercises for First Year Students. Rijeka: Veleučilište u Rijeci, Prometni odjel. ISBN 978-953-6911-20-2

6. Schiller, Preston L., Bruun, Eric C., and Kenworthy, Jeffrey R. 2010. An Introduction to Sustainable Transportation. London , Washington DC: Earthscan. ISBN 978-1-84407-665-9

7. D’Acunto, Ernesto. 2012. Flash on English for Transport and Logistics. Recanati: ELI s.r.l. ISBN 885361451X.

8. Brkan, Metka. 2006. Angleško-slovenski prometni slovar / English-Slovene Dictionary of Traffic and Transportation. Maribor: Univerza v Mariboru. Fakulteta za gradbeništvo. ISBN 86-435-0817-9

9. Šega, Lidija. 1997. Veliki moderni angleško-slovenski poslovni slovar. Ljubljana: Cankarjeva založba. ISBN: 961-231-051-3

10. Druga primerna aktualna literatura.