Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Prometno logistična infrastruktura


Učni načrt

Vsebina predmeta:

Opredelitev prometno logistične infrastrukture: definicije, prometno logistična  infrastruktura kot podsistema prometnega sistema. Podsistemi prometno logistične infrastrukture. Prometna omrežja in koridorji.

Osnovne karakteristike infrastrukture cestnega prometa: razvoj in  klasifikacija cestnega omrežja, eksploatacijske karakteristike cest, elementi ceste, spodnji in zgornji ustroj ceste, posebnosti cestne infrastrukture v urbanih središčih.

Osnovne karakteristike infrastrukture železniškega prometa: razvoj, klasifikacija prog, elementi železniške proge, spodnji in zgornji ustroj prog, prometna mesta na progi.

Osnovne karakteristike infrastrukture zračnega prometa: razvoj, klasifikacija letališč, elementi letališč, karakteristike zračnega prostora in zračnih poti, infrastruktura kontrole zračnega prometa.

Osnovne karakteristike infrastrukture vodnega prometa: razvoj infrastrukture pomorskega prometa in prometa po notranjih plovnih poteh, klasifikacija infrastrukture vodnega prometa, karakteristike pomorskih in notranjih plovnih poti, elementi pristanišč. 

Osnovne karakteristike tovornih, potniških in intermodalnih prometno logističnih terminalov.


Izvajalci

Predavanja