Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2024/2025

CILJI IN PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE1. Temeljni cilji študijskega programa.

Temeljni cilj drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa »Promet« je nadgradnja  strokovnega znanja in zagotavljanje usposobljenosti za reševanje zahtevnih strokovnih problemov s področja prometnih ved, razvijanje strokovne kritičnosti in odgovornosti, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Pridobljeno znanje omogoča interdisciplinarno razumevanje problematike, predvsem  prometnih tehnologij, transportne logistike, varnosti v prometu in drugih procesov, ki zagotavljajo učinkovito delovanje prometnega sistema.

Predlagani študijski program omogoča oblikovanje takšnega profila strokovnjakov, ki bodo usposobljeni za načrtovanje in vodenje storitev v skladu z značilnostmi transportnih, prometnih in logističnih procesov, eksploatacije prometne infrastrukture in transportno-manipulacijskih sredstev integralnega transporta ter varnosti v prometu, skladno s tehnično-tehnološkimi, naravnimi, geo-prometnimi, kadrovskimi, pravnimi, ekonomskimi, informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi pogoji integriranih prometnih panog.

Pridobljeno znanje na tej stopnji omogoča študentom nadaljevanje študija na doktorskem študijskem programu ali pa zaposlitev na področju raziskovanja in razvoja, storitvenih dejavnosti transporta, prometa, transportne logistike, državne uprave, gospodarskih in interesnih združenj idr.

 

2. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom.

Splošne kompetence, ki se s predlaganim študijskim programom pridobijo so s področja transporta,  prometne tehnologije ter transportne logistike in se nanašajo na pridobitev sposobnosti:

 • analiziranja problemov s področja prometnih ved, iskanje ustreznih podatkov, informacij in na osnovi tega predvidevanje možnih rešitev,
 • reševanja problemov z interdisciplinarnim sistemskim pristopom in razmišljanjem,
 • razumevanja problematike sodobnih transportnih problemov, ter s pomočjo raziskovalnih metod in različnih virov, reševanje le teh na najvišji ravni,
 • sposobnost povezovanja pridobljenih teoretičnih in praktičnih znanj ter prenos in uporabo znanja v praksi,
 • nadgradnje znanj v procesu vseživljenjskega izobraževanja,
 • timskega dela, komunikacijskih sposobnosti in razvoju profesionalne etike v nacionalnem in mednarodnem okolju.

 

3. Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom.

Pri izobraževanju po tem študijskem programu študenti pridobijo sledeče kompetence:

 • poznavanje in razumevanje načrtovanja ter upravljanja prometnega sistema in organizacije, prometne tehnologije, transportne logistike  s teoretičnega in praktičnega vidika,
 • razumevanje splošne strukture prometnega sistema ter sposobnost načrtovanja in projektiranja izbranih tehnoloških procesov prometnih tehnologij, prometa in okolja, geografskih informacijskih sistemov,
 • poznavanje in razumevanje dejavnikov načrtovanja ter eksploatacije intermodalnih terminalov, prometne infrastrukture in transportnih sredstev,
 • poznavanje in razumevanje načel digitalizacije v prometu, razvoja pametnih mest ter smernic trajnostnega razvoja prometa,
 • razumevanje prometnega planiranja in upravljanja ter karakteristike prometnih tokov,
 • poznavanje in razumevanje dejavnikov logističnih procesov, logističnega inženiringa in logističnih mrež, ter ekonomske podpore tem procesom,
 • razumevanje splošne strukture ter sposobnost načrtovanja in projektiranja logističnih distribucijskih centrov, logističnega marketinga, razbremenilne logistike ter drugih procesov, skladno z strateškim managementom in informacijsko podporo,
 • poznavanje in razumevanje dejavnikov numerične analize v prometu, prometne regulacije, prometno-tehnične ekspertize prometnih nesreč ter teoretične osnove prometne varnosti vseh prometnih panog, njihova tveganja in ocenjevanja
 • razvoj in uporaba novih metod v projektnih nalogah za reševanje problematike tehnologije prometa, transportne logistike in varnosti v prometu vseh prometnih panogah,
 • razumevanje strokovne in znanstvene literature in sposobnost pisanja in objavljanja strokovnih in znanstvenih prispevkov.