Zbornik 2014/2015

 

1. PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU POMORSTVO

Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja drugostopenjski podiplomski študijski program POMORSTVO, ki:

 • ima tri smeri:
           Pomorski sistemi,
           Pomorsko inženirstvo,
           Morske vede,
 • traja 2 leti, oziroma 4 semestre,
 • je ovrednoten s 120 ECTS,
 • omogoča neposreden prehod na podiplomski doktorski študijski program tretje stopnje Pomorstvo in promet,
 • omogoča pridobitev strokovnega naslova: magister inženir pomorstva, magistrica inženirka pomorstva, okrajšano mag. inž. pom.

 

2. TEMELJNI CILJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA POMORSTVO 

Temeljni cilji drugostopenjskega podiplomskega študijskega programa Pomorstvo kompleksno zajemajo zakonsko opredeljene cilje magistrskega študija, raziskovalno strokovne elemente, značilnosti sodobnega in okolju prijaznega pomorstva ter mednarodno uveljavljene, vsebinsko strokovne in nivoju študija opredeljene cilje. Med temeljnimi cilji študijskega programa Pomorstvo gre izpostaviti:

 • poglabljanje znanja na posameznih strokovnih, ustrezno izbranih ali v posamezne module zaokroženih sorodnih vsebinah;
 • usposabljanje za samostojno iskanje novih virov znanja tako na znanstvenem, kot na strokovnem področju;
 • usposabljanje za uporabo najsodobnejših znanstveno raziskovalnih metod, vključujoč najsodobnejše analitične postopke v novih in spremenjenih okoliščinah;
 • usposabljanje za prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših sistemov, ki obsegajo, opredeljujejo ali se ozko navezujejo na posamezna področja pomorstva;
 • razvijanje samostojnih kritičnih in kreativnih pogledov ter refleksij, nanašajoče se na sodobne probleme razvoja pomorstva v procesih globalizacije in specializacije posameznih področjih v pomorstvu ob sodobnih trendih pomorskih procesov, eksploatacije pomorske infrastrukture in varnosti pomorskega prometa, upoštevajoč varovanje morskega okolja;
 • razvijanje lastnosti samostojnega in odgovornega vodenja ter povezovanja skupinskega dela.

Dodati velja še razvijanje odgovornosti do poklica; odgovornosti do varnosti pomorskega prometa,  odgovornosti do varnosti eksploatacije pomorskih sredstev in pomorske infrastrukture, odgovornosti do okolja in razvijanje soodgovornosti do uravnoteženega razvoja naše države ter ohranjanja našega pomorstva v spremenjenih okoliščinah skupne multikulturne Evrope.

 

Pridobljeno znanje na tej stopnji omogoča študentom nadaljevanje študija na doktorskem študijskem programu ali pa zaposlitev na področju raziskovanja in razvoja, storitvenih dejavnosti pomorstva, transporta, prometa, morskih ved in z njimi spremljajočih dejavnosti, državne uprave, gospodarskih in interesnih združenj idr.

 

3. KOMPETENCE, KI SE PRIDOBIJO S ŠTUDIJSKIM PROGRAMOM POMORSTVO

Splošne kompetence podiplomskega študijskega programa Pomorstvo se nanašajo na usposobljenost diplomanta po končanem študiju, med njimi gre posebej izpostaviti:

 • splošno obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov v pomorstvu,
 • kritična presoja uporabljenih teoretičnih izsledkov v praksi;
 • kritično ovrednotenje uporabnosti eksaktnih znanstvenih metod in njihovih rezultatov;
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja ter posledice reševanja problemov, razvoj kritične in samokritične presoje,
 • koherentno obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njihova aplikacija,
 • avtonomnost v raziskovalnem in strokovnem delu,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem  pomorskem okolju,
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
 • kooperativnost, timskega dela (v nacionalnem in v mednarodnem okolju).
 • vključevanje organizacijskih znanj v podporo uspešnih poslovnih odločitev;
 • analiza, vrednotenje in dokumentiranje različnih tehnoloških rešitev;
 • načrtovanje, izvajanje in nadzor tehnoloških odločitev.

 

Predmetnospecifične kompetence smeri Pomorski sistemi. Študentje se usmerijo v študij sodobnih pomorskih tehnologij, povezanih z mednarodnim sistemom pomorske varnosti, pomorske komunikacije, pomorske pravne ureditve in teorije modeliranja in simulacije ter oceanografije oz. meteorologije.   Študijski program na magistrski študijski ravni zagotavlja vsebinsko nadgradnjo kompetenc, ki jih razvije študent na prvi stopnji študija znotraj študijskega področja Navtika, hkrati pa je oprt na krepitev profesionalne samozavesti in odličnosti diplomanta. Uravnotežena struktura študijskih vsebin v usmeritvi zagotavlja pridobivanje znanja in sposobnosti, ki jih diplomant potrebuje za samostojno, ustvarjalno in profesionalno reševanje zahtevnih tehnološko razvojnih problemov v pomorski navigaciji. Uspešen zaključek študija kandidatu omogoča nadaljevanje izobraževanja na ustreznih doktorskih programih.

 

Izmed predmetno specifičnih kompetenc je potrebno posebej izpostaviti sposobnost samostojnega koordiniranja zahtevnih tehnoloških projektov v pomorstvu in pomorskih sistemih, reševanje problemov v pomorsko navigacijski stroki s pomočjo znanstvenih metod, prenašanje teoretičnih izsledkov v pomorsko navigacijsko prakso, sposobnost za študij na področjih pomorske navigacije, pomorskega prava, pomorske ekonomije in pomorske logistike na doktorski ravni.

 

Predmetnospecifične kompetence smeri Pomorsko inženirstvo. Predmetnik usmeritve inženirstvo je nastal na podlagi mednarodnih izkušenj in mednarodno primerljivih študijskih programov, ki se izvajajo v Evropi. Pomorsko inženirstvo tako nudi študentom visoko raven splošnega in aplikativnega znanja s področja pomorskega inženirstva.

 

Z vidika predmetno-specifičnih kompetenc je potrebno posebej izpostaviti:

 • razumevanje temeljne discipline pomorsko inženirstvo ter njene povezanosti z različnimi pod disciplinami: Požarna varnost, Sistemi integrirane propulzije, Kogeneracija ladijskega postrojenja, Optimizacija ladijskega pogona, Digitalna elektronika, Termodinamika, Mehanika pomorskih konstrukcij, Strojni simulator, Inteligentni ladijski motorji, Diagnostika in vzdrževanje Krizne situacije na morju,…
 • sposobnost za reševanje konkretnih problemov s področja pomorskega inženirstva s pomočjo znanstvenih metod in postopkov,
 • poznavanje, razumevanje zgodovinskega razvoja pomorstva in pomorskega inženirstva,
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst pomorskega inženirstva.

 

Posledično splošnim in predmetno specifičnim kompetencam se znanja iz področja Pomorsko inženirstvo vežejo na najzahtevnejša strokovna in razvojno raziskovalna dela, ki na svojem delovnem področju zahtevajo poglobljena znanja iz pomorskega inženirstva, eksploatacije ladijskega postrojenja, kontrolo in vodenje avtomatiziranih delovnih procesov v pomorstvu  in podobno.

 

Predmetnospecifične kompetence smeri Morske vede. V pomorstvu se danes vse več poudarka namenja morskemu  okolju, ekologiji in onesnaževanju morja, morskim virom, ohranjanju biotične raznovrstnosti, poseljenosti podmorja, zagotavljanju pridelave varne hrane, sledljivosti, toksikologiji, gospodarjenju z obalnim področjem, energiji iz morja, morski geologiji in geotehnologiji… Morske vede so v primerjavi z ostalimi področji pomorstva še posebej raznovrstno in zajema celoten krogotok snovi in energije v sistemu morje – rastline – živali – človek.  Zato so cilji usmeritve:

 • prispevati k trajnostnemu razvoju pomorstva s specifičnim poudarkom na ohranjanju morskega okolja,
 • z novim učnim in didaktičnim pristopom predstaviti in doseči ključne kvalifikacije kot so zmožnost timskega dela, interdisciplinarno razmišljanje in samostojno delovanje z usmeritvijo prispevati k modernemu in praktično orientiranemu reševanju problemov.
 • razvoj in uporaba novih metod v projektnih nalogah za reševanje problematike  morskih ved,
 • razumevanje strokovne in znanstvene literature in sposobnost pisanja in objavljanja strokovnih in znanstvenih sestavkov.

V okviru usmeritve Morske vede bomo izobrazili in usposobili kadre za zahtevna strokovna dela s področja morskih ved v povezavi z okoljskimi vprašanji in razvojem obalnega področja. Diplomant bo po končanem študiju strokovnjak z nadgrajenimi znanji in kompetencami, ki jih je razvijal že na dodiplomskem študiju različnih področjih. Usposobljen bo za kakovostno analizo in sintezo ter iskanja in predvidevanja rešitev problemov, v obvladovanju metod in postopkov za samostojno raziskovalno delo, kritično in kreativno presojo ter za ustrezno odločanje, upoštevajoč prevladujoče okoliščine. Diplomant bo po končanem magistrskem študiju sposoben nadaljevati študij na doktorski stopnji, kjer bo še poglobil raziskovalno dejavnost. Vključenost v mednarodno izmenjavo študentov bo diplomantom omogočila poznavanje pomena morskih ved v širšem evropskem in svetovnem prostoru in jim omogočila vpetost v mednarodno strokovno in znanstveno sodelovanje.

 

Diplomanti bodo po končanem magistrskem študiju pridobili takšno in tolikšno teoretično in praktično znanje, da bodo po končanem izobraževanju dosegli spodaj navedene specifične kompetence, hkrati pa bodo sposobni za nadaljevanje študija na doktorski stopnji.

 

Predmetno specifične kompetence usmeritve Morske vede: Diplomant bo sposoben samostojno iskati optimalne rešitve problemov na svojem strokovnem področju z analiziranjem stanja, povezovanjem teorije in prakse,… Obvladal bo raziskovalne pristope in posebnosti raziskovanja na področju morskih ved.  Etičnost in zavezanost profesionalni etiki sta še posej poudarjeni lastnosti, ki jih študent pridobi, saj so rezultat celotnega poznavanja morskih ved na področju onesnaževanja morskega okolja nesprejemljivo ter bodo zato načela etičnosti in tudi druge vrednote še posebej izpostavljene.

 

Študentje bodo v času študija pridobili predmetno specifične kompetence, ki zajemajo predvsem so sposobnost analitičnega, kritičnega in samostojnega reševanja problemov na področju pomorskih sistemov, pomorskega inženirstva in morskih ved, sposobnost vodenja dela in povezovanja znanj s področja  pomorskih sistemov, pomorskega inženirstva in morskih ved s širšim področjem pomorstva kot gospodarsko panogo, sposobnost odgovornega dela upoštevajoč vse zakonske in etične kriterije.

 

4. UČNE ENOTE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA POMORSTVO

 

Študent mora za dokončanje študija opraviti vse obveznosti pri 14 učnih enotah, ki jih je vpisal in sicer pri:

 • 4 obveznih predmetih programa iz 1. semestra,
 • 6 obveznih predmetih izbrane usmeritve iz 2. in 3. semestra,
 • 1 izbirnem predmetu programa v 2. semestru, ki šteje najmanj 7 ECTS in je lahko eden od obveznih predmetov 2. semestra druge usmeritve istega programa (Za primer usmeritve Pomorski sistemi so to lahko predmeti 2. semestra usmeritve Prometno inženirstvo in sicer: Požarna varnost, Sistemi integrirane propulzije, Kogeneracija ladijskega postrojenja, iz 2. semestra usmeritve Morske vede pa so to lahko predmeti: Ekologija morja, Morska geologija in geotehnologija ali Onesnaževanje morja.),
 • 2 izbirnih predmetih usmeritve v 3. semestru, ki sta skupaj ovrednotena z najmanj 14 ECTS iz bloka izbirnih predmetov usmeritve ter
 • izdelati in zagovarjati magistrsko nalogo.

 

 


datum zadnje spremembe: 01.04.2014