Zbornik 2014/2015

 

1. PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU PROMET

Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja drugostopenjski podiplomski študijski program Promet, ki:

 • ima tri smeri:
  Prometna tehnologija,
  Transportna logistika,
  Prometna varnost,
 • traja 2 leti, oziroma 4 semestre,
 • je ovrednoten s 120 ECTS,
 • omogoča neposreden prehod na podiplomski doktorski študijski program tretje stopnje Pomorstvo in promet,
 • omogoča pridobitev strokovnega naslova: magister inženir prometa, magistrica inženirka prometa, okrajšano mag. inž. prom.

  

2. TEMELJNI CILJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PROMET

Temeljni cilj drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa »Promet« je nadgradnja  strokovnega znanja in usposobljenosti za reševanje zahtevnih strokovnih in delovnih problemov s področja prometnih ved, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Pridobljeno znanje omogoča interdisciplinarno razumevanje problematike, predvsem  prometnih tehnologij, transportne logistike, varnosti v prometu in drugih procesov, ki zagotavljajo učinkovito funkcioniranje prometnega sistema.

  

Podiplomski magistrski študijski program Promet omogoča oblikovanje takšnega profila strokovnjakov, ki bodo usposobljeni za načrtovanje in vodenje storitev v skladu s karakteristikami transportnih, prometnih in logističnih procesov, eksploatacije prometne infrastrukture in transportno-manipulacijskih sredstev integralnega transporta ter varnosti v prometu, skladno s tehnično-tehnološkimi, naravnimi, geoprometnimi, kadrovskimi, pravnimi, ekonomskimi, informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi pogoji integriranih prometnih panog.

  

Pridobljeno znanje na tej stopnji omogoča študentom nadaljevanje študija na doktorskem študijskem programu ali pa zaposlitev na področju raziskovanja in razvoja, storitvenih dejavnosti transporta, prometa, transportne logistike in z njimi spremljajočih dejavnosti, državne uprave, gospodarskih in interesnih združenj idr.

  

3. KOMPETENCE, KI SE PRIDOBIJO S ŠTUDIJSKIM PROGRAMOM PROMET

Splošne kompetence, ki se s predlaganim študijskim programom pridobijo so s področja transport-promet-transportna logistika za pridobitev sposobnosti:

 • analize problemov prometnih ved, sinteze znanja in informacij ter predvidevanje potencialnih rešitev, njihove izvedbe ter posledic,
 • reševanja problemov z interdisciplinarnim sistemskim pristopom in analitskim razmišljanjem, s pomočjo raziskovalnih metod in različnih virov ter sposobnost prenosa in uporabe pridobljenega znanja v prakso,
 • povezovanja pridobljenih poglobljenih teoretičnih in praktičnih znanj ter njihovo uporabo v obstoječih in novih tehnoloških rešitvah,
 • za samostojno in avtonomno kreiranje izboljšav obstoječih transportnih, prometnih in transportno-logističnih procesov,
 • neprekinjenega spremljanja novih znanj v procesu vseživljenjskega izobraževanja,
 • sprejemanja in reševanja okoljevarstvenih in zaščitnih ukrepov v delovnem okolju,
 • timskega dela, komunikacijskih sposobnosti in razvoj profesionalne etike v nacionalnem in mednarodnem okolju, posebej v različnih inštitucijah EU.

 

Pri izobraževanju po tem študijskem programu študenti pridobijo naslednje predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje prometnega sistema in organizacije, prometne tehnologije, transportne logistike in prometne varnosti s teoretičnega in praktičnega vidika,
 • poznavanje in razumevanje dejavnikov eksploatacije prometne infrastrukture in transportnih sredstev, prometnega planiranja in upravljanja ter karakteristik prometnih tokov,
 • razumevanje splošne strukture ter sposobnost načrtovanja in projektiranja izbranih tehnoloških procesov prometnih tehnologij, prometa in okolja, geografskih informacijskih sistemov skladno s pravno, ekonomsko in drugo določili oz. predpisi,
 • poznavanje in razumevanje dejavnikov logističnih procesov in logističnih mrež ter pravne in ekonomske podpore tem procesom,
 • razumevanje splošne strukture ter sposobnost načrtovanja in projektiranja logističnih distribucijskih centrov, logističnega marketinga, razbremenilne logistike ter drugih procesov, skladno z strateškim managementom, informacijsko in vsako drugo podporo,
 • poznavanje in razumevanje dejavnikov numerične analize v prometu, prometne regulacije, prometno-tehnične ekspertize prometnih nesreč ter teoretične osnove prometne varnosti vseh prometnih panog,
 • razumevanje splošne strukture biomehanike v prometu, dinamike vozil in ergonomije v prometu ter ustreznih znanj prometnega inženirstva, zanesljivosti in vzdrževanja ter inteligentnih transportnih sistemov, 
 • razvoj in uporaba novih metod v projektnih nalogah za reševanje problematike tehnologije prometa, transportne logistike in varnosti v prometu vseh prometnih panog,
 • razumevanje strokovne in znanstvene literature in sposobnost pisanja in objavljanja strokovnih in znanstvenih sestavkov.

  

4.UČNE ENOTE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PROMET PROMET

Študent mora za dokončanje študija opraviti vse obveznosti pri 14 učnih enotah, ki jih je vpisal in sicer pri:

 • 4 obveznih predmetih programa iz 1. semestra,
 • 6 obveznih predmetih izbrane usmeritve iz 2. in 3. semestra,
 • 1 izbirnem predmetu programa v 2. semestru, ki šteje najmanj 7 ECTS in je lahko eden od obveznih predmetov 2. semestra druge usmeritve istega programa (Za primer usmeritve Transportna logistika so to lahko predmeti 2. semestra usmeritve Prometna tehnologija in sicer: Eksploatacija prometne infrastrukture, Eksploatacija transportnih sredstev ali Prometna strategija in planiranje, iz 2. semestra usmeritve Prometna varnost pa so to lahko predmeti: Prometno-tehnične ekspertize, Prometna kriminalistika ali Dinamika vozil.),
 • 2 izbirnih predmetih usmeritve v 3. semestru, ki sta skupaj ovrednotena z najmanj 14 ECTS iz bloka izbirnih predmetov usmeritve ter
 • izdelati in zagovarjati magistrsko nalogo.

 

 


datum zadnje spremembe: 01.04.2014