Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2024/2025

Varnost na ladji (VS)


Učni načrt

Vsebina iz vzorčnega programa 1.20:

 • Teorija gorenja, viri vžiga, gorljiva snov
 • Nevarnosti požara in širitev požara
 • Protipožarne straže
 • Postopki na ladji v primeru požara
 • Sistemi za odkrivanje požara na ladjah
 • Sredstva za gašenje različnih tipov požarov z vajami
 • Vrste in namestitev protipožarne opreme na ladjah in varni izhodi

Organizacija protipožarne službe na ladji.

Vsebina iz vzorčnega programa 7.03:

 • PREPREČEVANJE, NADZOR IN GAŠENJE POŽARA NA LADJI;
 • IMO model course 2.03 in STCW 2010 pravilo VI/3;
 • varnostni ukrepi pred vstopom v zaprt ali kontaminiran prostor.

Vsebina iz vzorčnega programa 7.01:

 • ORGANIZACIJA PROTIPOŽARNIH VAJ TER VAJ ZA ZAPUŠČANJE LADJE;
 • IMO model course 2.03 in 1.23, STCW kodeksa, razdelek A-V1/3 in A-V1/2;
 • VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA STANJA REŠEVALNE OPREME, PROTIPOŽARNIH IN DRUGIH VARNOSTNIH SISTEMOV;
 • IMO model course 2.03 in 1.23, STCW kodeksa, razdelek A-V1/3 in A-V1/2;
 • METODE IN PRIPOMOČKI ZA PROTIPOŽARNO ZAŠČITO, DETEKCIJO IN GAŠENJE;
 • IMO model course 2.03 in STCW kodeks, razdelek A-V1/3;
 • SPLOŠNO ZNANJE O TANKERJIH IN TANKERSKIH OPERACIJAH;
 • termini in definicije;
 • VARNO ROKOVANJE S TOVOROM V SKLADU Z USTREZNIMI DOLOČBAMI;
 • vzpostavitev postopkov za varno ravnanje s tovorom v skladu z ustreznimi določbami, kot so:
 • IMDG kodeks;
 • IMSBC kodeks;
 • MARPOL 73/78, Aneks III in V;
 • OMEJENA MOČ VITALNIH KONSTRUKCIJSKIH DELOV STANDARDNIH LADIJ, ZA PREVOZ RAZSUTIH TOVOROV IN INTERPRETACIJA DANIH ŠTEVILK ZA UPOGIBNE MOMENTE IN STRIŽNE SILE;
 • MEDNARODNA PRAVILA, STANDARDI, KODEKSI IN PRIPOROČILA ZA PREVOZ NEVARNEGA TOVORA;
 • Mednarodna pravila in kodeksi, vključno z IMDG in IMSBC kodeksom;
 • PREVOZ NEVARNEGA IN ŠKODLJIVEGA TOVORA; VARNOSTNI UKREPI MED NATOVARJANJEM IN RAZTOVARJANJEM TER SKRB ZA TOVOR MED PREVOZOM NEVARNEGA IN ŠKODLJIVEGA TOVORA;
 • nevaren tovor v paketih;
 • nevaren tovor v razsutem stanju;
 • IGC kodeks;

Vsebina po IMO Model course 7.02

 • Vzdrževanje varnosti in zaščite posadke in potnikov in operativnega stanja varnostnih sistemov na ladji;
 • Poznavanje predpisov s področja reševalne opreme;
 • Organizacija požarne vaje in vaje zapuščanja ladje;
 • Vzdrževanje operativnega stanja reševalne, protipožarne in ostale varnostne opreme;
 • Ukrepi, ki jih je treba sprejeti za zaščito in varstvo vseh oseb na krovu v nujnih primerih;
 • Ukrepi za zmanjšanje škode na ladji ob požaru, eksploziji, trčenju ali nasedanju;
 • Izdelava načrtov za primere nuje ali poškodbe in za ravnanje v nujnih primerih;
 • Priprava kriznih načrtov za odzivanje na izredne razmere;
 • Gradnja ladij, vključno z nadzorom škode;
 • Metode in pripomočki za preprečevanje požarov, odkrivanje in gašenje.

Vsebina po IMO Model course 7.04 in IMO Model Course 2.03:

Nadzor gašenja požara na ladji:

 • Nevarnosti za nastanek požara ;
 • Preventiva pred požarom;
 • Piroliza materialov;
 • Kemijske reakcije;
 • Požari na zračnih dovodih v kotle in požari na izpušnih sistemih glavnih in pomožnih pogonov;
 • Požari v vodnocevnih kotlih;
 • Taktika in postopki gašenja požara za ladjo v pristanišču;
 • Taktika in postopki gašenja požara za ladjo v plovbi;
 • Taktika in postopki gašenja požara za ladjo, ki prevaža nevarne snovi;
 • Taktika in postopki gašenja požara na tankerjih za gorivo, kemikalije in pline;
 • Uporaba vode za gašenje požarov in njen vpliv na stabilnost ladje;
 • Komunikacija in koordinacija med gašenjem požara;
 • Nadzor nad prezračevanjem ter odvodom dima in toplote;
 • Nadzor nad električnimi sistemi in gorivom;
 • Varnostni napotki in nevarnosti pri shranjevanju različnih materialov na ladji;
 • Delo s poškodovanimi osebami;
 • Postopki za koordinacijo z gasilci na kopnem.

Organizacija in usposabljanje:

 • Priprava načrtov z ukrepi v primeru izrednega dogodka (contingency plans);
 • Sestava in razporeditev skupin za gašenje;
 • Usposabljanje iz gašenja požarov na ladji;
 • Požarni načrti;
 • Organizacija protipožarnih vaj in vaj zapuščanja ladje;
 • Strategije in taktike nadzora požara na različnih lokacijah na ladji.

Nadzor in uporaba naprav za gašenje požara:

 • Požarni alarmi;
 • Oprema za detekcijo požara;
 • Fiksni sistemi za gašenje požarov;
 • Hidrantno omrežje ladje in hidrantni priklopi;
 • Prenosna oprema za gašenje požarov (gasilni aparati, požarne ponjave, cevi in ročniki itd.);
 • Osebna zaščitna oprema pred požarom;
 • Oprema za podporo življenjskih funkcij ob reševanju;
 • Reševalna oprema;
 • Komunikacijska oprema;
 • Zahteve za statutarne preglede.

Raziščejo in pripravijo poročila o incidentih, ki vključujejo požar:

 • Preiskava požara in poročanje;
 • Izkušnje iz požarov na ladjah;
 • Poročila o požarih na ladjah in pridobljene izkušnje (večji del snovi predavani pri predmetu Mornarske veščine)

Vsebina vzorčnega programa 1.21:

Osebna zaščita in družbena odgovornost (večji del snovi predavani pri predmetu Pomorski praktikum).

Vsebina vzorčnega programa 2.03 (Požarna varnost):

Izvedba vsebin skladno z vzorčnim programom, praktični del se izvaja pri PGD Sečovlje.

Vsebina vzorčnega programa 3.05:

Nadzor protipožarnih naprav in določila (večji del snovi predavani pri predmetu Pomorski praktikum).

Vsebina vzorčnega programa 3.06:

Nadzor reševalnih naprav in njihova ureditev (večji del snovi predavani pri predmetu Pomorski praktikum).

Vsebina vzorčnega programa 3.12:

Ocena, pregled in izdajanje spričeval pomorščakom.

Vsebina vzorčnega programa 3.19 (Ladijski častnik za zaščito):

 • redni varnostni nadzor nad izvajanjem zaščitnih dolžnosti
 • ladijski načrt za zaščito (SSP), vzdrževanje in nadzor izvajanja načrta varnosti ladij, vključno z vsemi spremembami načrta;
 • usklajevanje varnostnih vidikov potnikov in/ali ravnanje s tovorom in ladijskimi skladišči z drugimi ladijskimi osebji in z ustreznimi varnostnimi uradniki pristanišča (Port Facility Security Officers)
 • spremembe načrta SSP
 • poročanje častniku za varnost v podjetju (Company Secutity Officer, CSO) o morebitnih pomanjkljivostih in neskladnostih, ugotovljenih med notranjimi revizijami, rednimi pregledi, varnostnimi inšpekcijskimi pregledi in preverjanjem skladnosti ter izvajanjem morebitnih korektivnih ukrepov
 • povečanje ozaveščenosti o varnosti in pozornosti na krovu
 • usposabljanje članov posadke za posamezne zadolžitve
 • poročanje o vseh incidentih povezanih z zaščito
 • usklajevanje zaščitnega plana s častnikom na podjetju (CSO) in častnikom v pristanišču (PFSO)
 • nadzor ustreznosti zaščitne  opreme

Vsebina vzorčnega programa 3.26 (Določene varnostne zadolžitve):

Izvedba vsebin skladno z vzorčnim programom:

 • poznavanje varnostnih nivojev na ladji in varnostnih planov ter postopkov
 • varnostna ogrožanja
 • varnostni pregledi ladje
 • varnostna oprema in sistemi na ladji.

OSTALO:

 • Uvod in predpisi s področja varnosti ter nadzorovanje-spremljanje varnosti;
 • Kaj je nezgoda in nesreča ter statistika;
 • Preventivni ukrepi;
 • Upravljanje varnosti – spremljanje nivoja tveganja;
 • Zgorevanje in požar;
 • Preplahi na ladji: splošni, požar, zapuščanje ladje, človek v morju, onesnaženje, piratski napad, teroristični napad.

Onesnaženje in preprečevanje onesnaženja z olji, nevarnimi kemikalijami in utekočinjenimi plini, nevarnimi trdnimi snovmi, trdnimi odpadki, fekalijami in onesnaženje zraka.

Različni požari:

 • Požar v ladijski strojnici na različnih sistemih za različne tipe pogonov;
 • Požar in eksplozija v ladijski strojnici;
 • Požar ob natovarjanju pogonskega goriva;
 • Požar na tovorni ladji;
 • Požar na Ro-Ro ladji;
 • Požar na potniški ladji;
 • Požar v bivalnih prostorih posadke;
 • Požar na manjših plovilih.

Gasilna varnostna oprema

 • Zaščita struktur ladje in sistemov pred požarom;
 • Avtomatski »sprinkler« sistemi za gašenje;
 • Fiksni sistemi za gašenje požara;
 • Detekcija požarov ter obveščanje posadke in potnikov;
 • Požari na različnih tankerjih;
 • Požari, ko je ladja v popravilu;
 • Topla in hladna dela;
 • Prevoz nevarnih snovi in predpisi.

Organizacija za požar in vaje:

 • Vaje za primer požara, zapuščanja ladje, onesnaženja in preprečevanja pred onesnaževanjem, reševanja iz vode, preprečevanja kriminalnih in terorističnih dejanj, nesreč v zaprtem prostoru;
 • Organizacija na ladji za primer požara in drugih izrednih dogodkov, zapuščanja ladje, onesnaženja in preprečevanja pred onesnaževanjem, reševanja iz vode, preprečevanja kriminalnih in terorističnih dejanj, nesreč v zaprtem prostoru;
 • Evakuacija;
 • Vzdrževanje in testiranje opreme, sistemov ter pregledovanje prostorov ali rezervoarjev.
 • Ladijski in osebni načrt za ukrepanje v izrednih primerih, kot so: požar, eksplozija, trčenje ali nasedanje.
 • Prezračevanje prostorov med izrednim dogodkom in po njem.
 • Sistem upravljanja varnosti (SMS Safety Management system).
 • Prva pomoč in varnostni-zdravstveni ukrepi.
 • Osebna zaščitna oprema.
 • Dihalne naprave.
 • Analiza nezgod in poročanje.
 • Preventivna zaščita ter organizacija in delovanje v smislu preventive.
 • Analiza in modeliranje izrednih dogodkov na ladji, terminalu ali luki.
 • Človeške napake in obnašanje človeka v primeru katastrofe, evakuacije, reševanja ali iskanja.
 • Primeri nekaterih nesreč v pomorstvu.
Več...

Cilji in kompetence

Varnost na ladji je ena temeljih tem, ki jih zahteva STCW konvencija. Študent pridobi znanja in izkušnje v povezavi z varnostno kulturo. S pridobljenimi znanji in izkušnjami se povečuje varnost na morju. Vsebine predmeta dajejo študentu teoretične in praktične osnove za analize tveganja v pomorskih sistemih. Kako zanesljivost in varnost povečati z organizacijo in kontrolo upravljanja je še posebej izpostavljeno.

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2, A-III / 1, A-III / 2 in priporočili »Master and Chief Mate (Model course 7.01)« in »Officer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03), "Chief engineer officer and second engineer officer (Model course 7.02)" and "Officer and charge of an engineering watch (model course 7.04)«, International Maritime Organization, London, 2014; IMO Model Course 1.10 - Dangerous, hazardous and harmful cargoes in IMO Model Course 1.20 - Fire prevention and firefighting, 1.21 Personal safety and social responsibilities, 2.03 Advanced training in firefighting, 3.05 Survey of fire appliances and provisions, 3.06 Survey of life-saving appliances and arrangements, 3.12 Assessment, examination and certification of seafarers.


Temeljna literatura

 1. Cowley J., Fire Safety at See, IMAREST, 2002, ISBN 1-902536-42-8.
 2. Zec D.: Sigurnost na moru, Pomorski fakultet u Rijeci, 2001, ISBN 953-165-077-
 3. Vistory G., Owen I.H., Fire Fighting Equipment and its Use in Ships, IMAREST, 2000, ISBN 0 900976 14 4.
 4. Matković M., Protupožarna zaštita na brodovima, Pomorski fakultet, Rijeka, 1992.
 5. Cote A.E., Fire protection Handbook, National Fire Protection Association, 1997.
 6. DiNenno P.J., SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, National Fire Protection Association, 1995.
 7. Wang J., Trbojevic V., Design for Safety of Marine and Offshore Systems, IMAREST, 2007, ISBN 1-902536-58-4.
 8. Papanikolaou A.D., Editor, Risk-Based Ship Design Method, Tools and Application, Springer, 2009, ISBN: 978-3-540-89041-6.
 9. Schroll R.C., Industrial Fire Protection Handbook, CRC Press, 2003.
 10. Karlsson B., Quintiere J.G., Enclosure Fire Dynamics, CRC Press, 2000.
 11. Cox G., Combustion Fundamentals of Fire, Academic Press Limited, 1996.
 12. Turns S.R., An Introduction to Combustion Concepts and Application, Third Edition, McGrawHill 2012, ISBN 978-007-108687-5.
 13. Modarres M., Kaminskiy M., Krivtsov V, Reliability Engineering and Risk Analysis, Marcel Dekker Inc, 1999.
 14. Koler G., Risk Modeling for Determining Value and Decision Making, Chapman & Hall / CRC Press LLC, 2000.
 15. Hyatt N., Guideline for Process Hazards Analysis, Hazardous identification & Risk Analysis, Dyadem CRC Press, 2003, ISBN 0849319099.
 16. Wong W.: Keep it Running; Keep it Safe, Professional Engineering Publishing Limited, 2004.
 17. IMO Model Course 7.01/3.3 Maintain safety and security of the ship`s crew…
 18. IMO Model Course 7.01/4 Develop emergency and damage control plans…
 19. IMO Model Course 7.02/3 Maintain safety and security of the ship's crew …
 20. IMO Model Course 7.02/4.4 Develop emergency and damage control plans and ...
 21. IMO Model Course 7.03/1.4 Respond to emergencies
 22. IMO Model Course 03/3.3 Prevent, control and fight fires on board
 23. IMO Model Course 7.04/4.3 Prevent, control and fight fires on board
 24. Dangerous, hazardous and harmful cargoes, International Maritime Organization, IMO Model Course 1.10, London, 2003, ISBN 92-801-5148-7, COBISS.SI-ID 1307747.
 25. Fire prevention and firefighting, International Maritime Organization, IMO Model Course 1.20, London, 2000, ISBN 92-801-5081-2, COBISS.SI-ID 1019235.
 26. IMO MODEL Course 1.20 Fire prevention and firefighting
 27. IMO Model Course 1.21 Personal safety and social responsibilities
 28. IMO Model Course 2.03 Advanced training in firefighting.
 29. IMO Model Course 3.05 SURVEY OF FIRE APPLIANCES AND PROVISIONS
 30. IMO Model Course 3.06 Survey of life-saving appliances and arrangements
 31. IMO Model Course 3.12 ASSESSMENT, EXAMINATION. AND CERTIFICATION OF SEAFARERS
 32. IMO Model Course 3.19 Ship Security Officer
 33. IMO Model Course 3.26 Security Traning for Seafarers with Designated Security Duties
 34. IMO Model Course 3.27 Security Awarness Training for all Seafarers

Izvajalci

Predavanja