Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2024/2025

1. PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU PROMET

Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja drugostopenjski študijski program Promet, ki:

 • traja 2 leti, oziroma 4 semestrov,
 • je ovrednoten s 120 ECTS,
 • omogoča neposreden prehod na podiplomski doktorski študijski program tretje stopnje Pomorstvo in promet,
 • omogoča pridobitev strokovnega naslova: magister inženir prometa, magistrica inženirka prometa, okrajšano mag. inž. prom.

 

2. UČNE ENOTE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PROMET.

Podiplomski magistrski študijski program druge stopnje Promet ima skupaj 21 predmetov, in sicer:

 • 8 obveznih predmetov študijskega programa Promet,
 • 8 izbirnih predmetov študijskega programa Promet (študent izbire 2),
 • 2 obvezna skupna predmeta za študente študijskega programa Promet in študijskega programa Pomorstvo,
 • 2 skupna izbirna predmeta za študente študijskega programa Promet in študijskega programa Pomorstvo (študent izbere 1),
 • Magistrsko delo.

Študent mora za dokončanje študija zaključiti 14 učnih enot, in sicer:

 • 8 obveznih predmetov študijskega programa Promet,
 • 2 izbirna predmeta študijskega programa Promet (izbira med 8),
 • 2 obvezna skupna predmeta za študente študijskega programa Promet in študijskega programa Pomorstvo,
 • 1 obvezen skupni izbirni predmet za študente študijskega programa Promet in študijskega programa Pomorstvo (študent izbira med 2 izbirnima skupnima predmetoma),
 • Magistrsko delo.

1. Temeljni cilji študijskega programa.

Temeljni cilj drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa »Promet« je nadgradnja  strokovnega znanja in zagotavljanje usposobljenosti za reševanje zahtevnih strokovnih problemov s področja prometnih ved, razvijanje strokovne kritičnosti in odgovornosti, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Pridobljeno znanje omogoča interdisciplinarno razumevanje problematike, predvsem  prometnih tehnologij, transportne logistike, varnosti v prometu in drugih procesov, ki zagotavljajo učinkovito delovanje prometnega sistema.

Predlagani študijski program omogoča oblikovanje takšnega profila strokovnjakov, ki bodo usposobljeni za načrtovanje in vodenje storitev v skladu z značilnostmi transportnih, prometnih in logističnih procesov, eksploatacije prometne infrastrukture in transportno-manipulacijskih sredstev integralnega transporta ter varnosti v prometu, skladno s tehnično-tehnološkimi, naravnimi, geo-prometnimi, kadrovskimi, pravnimi, ekonomskimi, informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi pogoji integriranih prometnih panog.

Pridobljeno znanje na tej stopnji omogoča študentom nadaljevanje študija na doktorskem študijskem programu ali pa zaposlitev na področju raziskovanja in razvoja, storitvenih dejavnosti transporta, prometa, transportne logistike, državne uprave, gospodarskih in interesnih združenj idr.

 

2. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom.

Splošne kompetence, ki se s predlaganim študijskim programom pridobijo so s področja transporta,  prometne tehnologije ter transportne logistike in se nanašajo na pridobitev sposobnosti:

 • analiziranja problemov s področja prometnih ved, iskanje ustreznih podatkov, informacij in na osnovi tega predvidevanje možnih rešitev,
 • reševanja problemov z interdisciplinarnim sistemskim pristopom in razmišljanjem,
 • razumevanja problematike sodobnih transportnih problemov, ter s pomočjo raziskovalnih metod in različnih virov, reševanje le teh na najvišji ravni,
 • sposobnost povezovanja pridobljenih teoretičnih in praktičnih znanj ter prenos in uporabo znanja v praksi,
 • nadgradnje znanj v procesu vseživljenjskega izobraževanja,
 • timskega dela, komunikacijskih sposobnosti in razvoju profesionalne etike v nacionalnem in mednarodnem okolju.

 

3. Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom.

Pri izobraževanju po tem študijskem programu študenti pridobijo sledeče kompetence:

 • poznavanje in razumevanje načrtovanja ter upravljanja prometnega sistema in organizacije, prometne tehnologije, transportne logistike  s teoretičnega in praktičnega vidika,
 • razumevanje splošne strukture prometnega sistema ter sposobnost načrtovanja in projektiranja izbranih tehnoloških procesov prometnih tehnologij, prometa in okolja, geografskih informacijskih sistemov,
 • poznavanje in razumevanje dejavnikov načrtovanja ter eksploatacije intermodalnih terminalov, prometne infrastrukture in transportnih sredstev,
 • poznavanje in razumevanje načel digitalizacije v prometu, razvoja pametnih mest ter smernic trajnostnega razvoja prometa,
 • razumevanje prometnega planiranja in upravljanja ter karakteristike prometnih tokov,
 • poznavanje in razumevanje dejavnikov logističnih procesov, logističnega inženiringa in logističnih mrež, ter ekonomske podpore tem procesom,
 • razumevanje splošne strukture ter sposobnost načrtovanja in projektiranja logističnih distribucijskih centrov, logističnega marketinga, razbremenilne logistike ter drugih procesov, skladno z strateškim managementom in informacijsko podporo,
 • poznavanje in razumevanje dejavnikov numerične analize v prometu, prometne regulacije, prometno-tehnične ekspertize prometnih nesreč ter teoretične osnove prometne varnosti vseh prometnih panog, njihova tveganja in ocenjevanja
 • razvoj in uporaba novih metod v projektnih nalogah za reševanje problematike tehnologije prometa, transportne logistike in varnosti v prometu vseh prometnih panogah,
 • razumevanje strokovne in znanstvene literature in sposobnost pisanja in objavljanja strokovnih in znanstvenih prispevkov.
1. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Matematično modeliranje in simulacije 60 0 30 0 30           120 240 8
2 Metodologija načrtovanja pomorskih in prometnih sistemov 45 45 0 0 15           105 210 7
3 Poslovno ekonomska analitika 45 15 30 0 30           120 240 8
4 Sodobne prometne tehnologije 45 45 0 0 15           105 210 7
5 Intermodalni terminali           45 30 15 0 30 120 240 8
6 Logistični inženiring           45 0 45 0 30 120 240 8
7 Obvezni izbirni predmet (OIP)           45 15 30 0 15 105 210 7
8 Strategija upravljanja v prometu in logistiki           45 30 15 0 15 105 210 7
1. letnik - Obvezna izbirna predmeta (OIP)/Compulsory elective courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Modeliranje tveganja, ocenjevanje in upravljanje           45 15 30 0 15 105 210 7
2 Pomorska logistika           45 30 15 0 15 105 210 7
2. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Digitalizacija v prometu 45 15 15 0 15           90 180 6
2 Izbirni predmet 45 15 15 0 15           90 180 6
3 Izbirni predmet 45 15 15 0 15           90 180 6
4 Optimizacija procesov v logistično distribucijskem centru 45 15 15 0 15           90 180 6
5 Projektna naloga iz prometa 15 0 0 0 75           90 180 6
6 Magistrsko delo           15 0 0 0 435 450 900 30
2. letnik - Izbirni predmeti/Elective courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Dimenzioniranje prometnih površin 45 15 15 0 15           90 180 6
2 Eksploatacija prometne infrastrukture 45 15 15 0 15           90 180 6
3 Eksploatacija tehničnih sredstev v prometu 45 15 15 0 15           90 180 6
4 Marketing v prometu in logistiki 45 15 15 0 15           90 180 6
5 Optimizacija logističnih mrež 45 15 15 0 15           90 180 6
6 Promet in trajnostni razvoj 45 15 15 0 15           90 180 6
7 Tehnična analiza prometnih nesreč 45 15 15 0 15           90 180 6
8 Upravljanje podatkov v prometu 45 15 15 0 15           90 180 6

Izbirnost predmetov:

Študent ima možnost izbire predmetov v skupni vrednosti 19 ECTS oz. 15,83 % celotnega študijskega programa po sledečem:

 • 1 obvezen skupni izbirni predmet (7 ECTS) v letnem semestru 1. letnika za študente študijskega programa Pomorstvo in študijskega programa Promet (študent izbira med 2 izbirnima skupnima predmetoma),
 • 2 izbirna predmeta (skupno 12 ECTS) v zimskem semestru 2. letnika študijskega programa Promet (izbira med 8).

Na podiplomski magistrski študijski program Promet se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami iz ustreznega strokovnega področja »Transportne (prevozne) storitve«: Cestni promet, Železniški promet, Letalski promet, Pomorski in rečni promet, Poštni promet, Upravljanje viličarjev, dvigal, oziroma strokovnega področja »Tehnike«: Strojništvo, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini.
 2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi Komisija za študijske zadeve UL FPP in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.«

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v študijskem programu Promet, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom odloča Komisija za študijske zadeve UL FPP, na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj.

 

Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Komisija za študijske zadeve UL FPP upoštevala naslednja merila:

 • ustreznost pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),
 • primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta), pri katerem se obveznost priznava,
 • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

 

Pridobljena znanja se lahko priznajo kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje skladen s pogoji za vključitev v študijski program Promet, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75% obsega predmeta in najmanj 75% vsebin ustreza vsebinam predmeta pri katerem se priznava študijska obveznost. V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom kreditnih točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.

od 2020/2021 dalje

Pogoji za napredovanje.

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil z učnimi načrti predpisane obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge, ki jih določa Statut UL.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se študent lahko vpiše v višji letnik, če zbere najmanj 40 kreditnih točk po ECTS. O izjemnem vpisu odloča Komisija za študijske zadeve UL FPP. Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše napredovanje.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik v skladu z zakonom, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.

Redni in izredni študent napreduje v višji letnik, če je opravil obveznosti, predpisane s študijskim programom (predavanja, vaje, pisne preizkuse, seminarje idr.) in z uspešno opravljenimi izpiti dosegel predpisano število kreditnih točk (KT) iz študijskega programa, in sicer:

za vpis v

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK (IZJEMEN VPIS - opravičljivi razlogi)

2. letnik programov

2. stopnje POM, PROM predmetov 1. letnika

45 KT

40 KT

 

Pogoji za ponavljanje.

Študenti morajo imeti za ponavljanje prvega letnika doseženih najmanj 30 ECTS.

 

Na drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet se, v skladu z določili ZVŠ-ja ter opredelitvami strokovnega področja tega študijskega programa lahko, v okviru prehodov, vpiše kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje in je:

 • Uspešno zaključil kateri koli nebolonjski dodiplomski univerzitetni študijski program, ki je ovrednoten z najmanj 240 ECTS ali kateri koli nebolonjski podiplomski specialistični študij z direktnim vpisom v 2. letnik.

Tem kandidatom se prizna 60 ECTS

 • Možen je prehod iz katerega koli akreditiranega drugostopenjskega podiplomskega študijskega programa, ki ima primerljiv program, če so izpolnjeni pogoji za vpis v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet.

V primeru, da ima kandidat opravljene izpite iz 1. letnika v obsegu 45 ECTS, ki mu jih je Komija za študijske zadeve FPP priznala kot primerljive izpite na drugostopenjskem študijskem programu Prometa, se lahko kandidat direktno vpiše v 2. letnik drugostopenjskega študijskega programa Prometa.

 

 

Redni in izredni študij.

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal ter izdelati in zagovarjati magistrsko delo.

Univerza Univerza v Ljubljani
Visokošolski zavod  Fakulteta za pomorstvo in promet (0000065)
Kratica visokošolskega zavoda UL FPP
eVŠ šifra študijskega programa 0000914
Naziv študijskega programa Promet
Stopnja Druga stopnja
Vrsta programa Magistrski
Dvopredmetni N
Pedagoški N
Interdisciplinarni N
Skupni N
Transnacionalno izobraževanje N
KLASIUS_SRV 17003 - Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)
Trajanje programa v letih 2
Število ECTS 120
KLASIUS-P glavni 8400
KLASIUS-P ostali  
KLASIUS-P-16 glavni  
KLASIUS-P-16 ostali 1041
ISCED 84
Znanstveni ali strokovni naslov okrajšava magister inženir prometa
Znanstveni ali strokovni naslov moška oblika magistrica inženirka prometa
Znanstveni ali strokovni naslov ženska oblika mag. inž. prom.
Kraj izvajanja študijskega programa Ljubljana - AŠKERČEVA CESTA 6, LJUBLJANA, 1000-LJUBLJANA (0003598),Portorož - POT POMORŠČAKOV 4, PORTOROŽ, PIRAN, 6320-PORTOROŽ - PORTOROSE (0003508)
Številka in datum odločbe akreditacije 2/57-2007 (05.10.07)
Številka in datum odločbe podaljšanja akreditacije 6033-161/2014/11 (21.05.15)
Datum začetka veljavnosti akreditacije 5.10.2007

IME KVALIFIKACIJE

MAGISTER INŽENIR PROMETA/

MAGISTRICA INŽENIRKA PROMETA

Tip kvalifikacije Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja   2 leti
Kreditne točke 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji
 • Zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski visokošolski strokovni študijski program s strokovnega področja Transportne storitve, ki je ovrednoten s 180 KT, ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje na Fakulteti za pomorstvo in promet, in sicer: visokošolski strokovni študijski program Navtika, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika, ovrednoten s 180 KT, univerzitetni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 ECTS, ali
 • zaključen nebolonjski dodiplomski študijski program na Fakulteti za pomorstvo in promet, in sicer: visokošolski strokovni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Prometno-energetska tehnika, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Pomorstvo, ovrednoten s 180 KT, ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni študijski program s strokovnih področij naravoslovje, matematika in računalništvo ali tehnika, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, in sicer:Tehnologija prometa 8 KT, Transportna logistika 6 KT, obveznosti skupaj obsegata 14 KT; kandidat pa ju opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni program z ostalih strokovnih področij, ki je ovrednoten z najmanj 180 KT, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, in sicer: Tehnologija prometa 8 KT, Transportna logistika 6 KT, Inteligentni transportni sistemi 4 KT, Prometna varnost 5 KT, obveznosti skupaj obsegajo 23 KT; kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet ali
 • zaključeno enakovredno izobraževanje v tujini.

V primeru izbire kandidatov z omejitvijo vpisa, se uporabljajo vpisni kriteriji.

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje Transport
Raven kvalifikacije

SOK 8
EOK 7
Druga stopnja

 

 

Več na povezavi.

 

MAGISTER INŽENIR PROMETA/

MAGISTRICA INŽENIRKA PROMETA