Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2024/2025

Transportno inženirstvo


Učni načrt

  1. Temelji transportnega inženirstva: naravne termodinamične zakonitosti, povezanost področja z drugimi tehničnimi področji. Uporaba novega tehničnega znanja pri razvoju inženirstva v prometu.
  2. Pretvorbe energije in energetski viri: nafta in plin, omejenost virov, alternativni viri, viri po naftnem obdobju, vodikovo obdobje,pridobivanje, transport, distribucija in shranjevanje vodika na vozilu, gorivne celice, hibridna in električna vozila.
  3. Obnovljivi viri energije: Izkoriščanje sončne energije, vetrne energije, geotermalne energije, biomase, hidroenergije
  4.  Vozila: Principi in delovanje posameznih sklopov transportnih sredstev, ujemanje obratovalnih karakteristik motorjev s potrebami. Smeri razvoja novosti pri opremi vozil,  zmanjševanje porabe goriva, izpušne emisije, sistemski ukrepi za vzpodbujanje investicij za nakup ekoloških vozil.
  5. Vozni upori, zgradba različnih transportnih sredstev za posamezne namene. Ekonomska, tehnična in ekološka primerjava karakteristik med transportnimi sredstvi, dolo­čanje optimalne moči motorja, obrato­val­no polje motorja, poraba gori­va in emisije v odvisnosti od obrato­valnih pogojev.
  6. Vzdrževanje in recikliranje vozil: sodob­ni pristopi k vzdrževanju vozil, podaljševanje intervalov med servisi. Zasnova vozil, primernih za popolno recikliranje, predelovalni obrati za ta namen.
  7. Vloga in pomen inženirskega dela pri tehnoloških, ekonomskih in organizacijskih ukrepih za izboljšanje poslovanja transportnih podjetij. Vloga varnostnega svetovalca in skrb za varen prevoz ADR blaga.
Več...

Cilji in kompetence

Ponoviti, razširiti in aplicirati osnovna fizikalna znanja pri reševanju tehničnih problemov v podjetju.

Povečati splošno tehnično znanje o prometnih sredstvih, energetskih virih za pogone v prometu, opredeliti naravne meje pretvorb, poznati sodobno tehnologijo transportnih sredstev in smeri razvoja okoljsko in energetsko sprejemljivih transportnih sredstev.


Temeljna literatura

  1. Roess, Prassas, McShane:Traffic Engineering, 2004, ISBN 0-13-191877-X
  2. Zgonik, M.: Inženirstvo v prometu, FPP 2009, 192 strani
  3. Motorni vozilo, Max Bohner, Tehniška založba Slovenije 1997

Izvajalci

Predavanja