Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2024/2025

Prometna infrastruktura


Učni načrt

  1. Pojmovna in predmetna opredelitev prometne infrastrukture: definicije, sistemska analiza prometne infrastrukture prometnega sistema. Podsistemi prometne infrastrukture.
  2. Karakteristike infrastruktura cestnega prometa: sistemska analiza, razvoj, klasifikacija cestnega omrežja, eksploatacijske karakteristike cest, elementi ceste, spodnji in zgornji ustroj ceste, posebnosti infrastrukture cestne infrastrukture v mestih.
  3. Karakteristike infrastrukture železniškega prometa: sistemska analiza, razvoj, klasifikacija prog, spodnji in zgornji ustroj prog, karakteristike uradnih mest na progi.
  4. Karakteristike infrastrukture zračnega prometa: sistemska analiza, razvoj, klasifikacija letališč, elementi letališč, karakteristike zračnega prostora in zračnih poti.
  5. Karakteristike infrastrukture vodnega prometa: sistemska analiza, razvoj infrastrukture pomorskega prometa in notranjega plovnega prometa, klasifikacija infrastrukture vodnega prometa, karakteristike pomorskih in notranjih plovnih poti, elementi luk in pristanišč.
  6. Karakteristike infrastrukture ostalih vrst transporta: razvoj, osnovne karakteristike in elementi infrastrukture cevovodnega transporta, razvoj osnovne karakteristike in elementi žičničnega, navpičnega in notranjega transporta.  
Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na poznavanje temeljnih karakteristik transportno logistične infrastrukture integralnega pomorskega, cestnega, železniškega, poštnega, zračnega, kontrole letenja, cevovodnega, žičničnega in drugih vrst prometa, ki so enotne za področje prometne tehnologije in transportne infrastrukture.


Temeljna literatura

  1. Red. prof. dr. Jurij Kolenc, Red. prof. dr. Bogdan Zgonc, Red. prof. dr. Stanislav Pavlin, Izr. prof. dr. Elen Twrdy, Doc. dr. Matej David; PROMETNA INFRASTRUKTURA, skripta, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož 2010

Izvajalci

Predavanja