Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2024/2025

Upravljanje in vodenje


Učni načrt

 • osnovne definicije vodenja in upravljanja v gospodarskih družbah
 • postopki imenovanja upravnih in vodstvenih organov podjetij
 • managerski proces ter njegove funkcije za uspešno vodenje podjetja;
 • pomen postavljanja ciljev, reševanja problemov in konfliktnih situacij;
 • metode motiviranja in navdihovanja zaposlenih za doseganje skupnih ciljev podjetja;
 • pomen samoanalize vodje kot vodilo za uspešno vodenje skupine;
 • pomen izkoriščanja časa in osebna organiziranost vodje kot zgled in motivacija podrejenim za dosego učinkovitosti;
 • vpliv kadrovskega managementa na krepitev kulture podjetja;
 • proces izbora in razvoja ključnih kadrov pri izgradnji vodilne ekipe;
 • vodja kot kreator dobrih odnosov med zaposlenimi s poudarkom na specifiki transportnih podjetij;
 • osnove čustvene inteligence in vpliv na odnose v skupini
 • obvladovanje čustev v komunikaciji in prepričevanju;
 • elementi uspešne poslovne in osebne  komunikacije v podjetju;
 • pomen dobre priprave in vodenja sestankov za sprejemanje odločitev;
Več...

Cilji in kompetence

Predmet predstavlja sistematično pokritost teorije in prakse vodenja in upravljanja v poslovnem okolju. Osredotoča se na osnovne vloge, spretnosti in funkcije vodenja ter upravljanja, s posebnim poudarkom na vodstveni odgovornosti za učinkovito doseganje zastavljenih ciljev. Posebna pozornost je namenjena odgovornosti in vodstvenih etiki.

 

Po zaključku predmeta se od študentov pričakuje, da bodo:

 • razumeli temeljne koncepte in načela vodenja in upravljanja, vključno s temeljnimi stili, veščinami in funkcijami vodenja/upravljanja;
 • seznanjeni z interakcijami med okoljem, tehnologijo, človeškimi viri, multikulturnostjo in organizacijskimi znanji za dosego učinkovitosti;
 • zavedali moralnih in etičnih dilem in socialne odgovornosti menedžerjev pri vodenju podjetij;

Temeljna literatura

 1. John C. Maxwell: Leadership Gold, Zlata pravila vodenja, Orbis, Ljubljana, 2009
 2. Renata Mihalič: Management človeškega kapitala, 2006
 3. Møller C.: Osebna organizacija in učinkovitost. Claus Møller Consulting. 2013

Izvajalci

Predavanja