Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2024/2025

Program študentskega tutorstva


Učni načrt

Tutor študent bo opravljal naslednje naloge:

 • Se udeleži uvajalnih predavanj in delavnic po programu usposabljanja
 • Redno izvaja tutorske ure, v katerih tutorantu primerno svetuje, kako razrešiti ali kam se obrniti po pomoč za razrešitev študijskih in drugih problemov, ki se tutorantu pojavijo tekom študija
 • Se redno udeležuje sestankov s koordinatorjev tutorjev
 • Komunicira s svojimi tutoranti tudi preko elektronske pošte
 • Pomaga pri modeliranju tutorskega foruma na članici
 • Piše zaznamke o tutorskih urah in pogostih vprašanjih, ki se študentom pojavljajo, na podlagi katerih sestavi polletno in zaključno poročilo o svojem delu
 • Po potrebi sodeluje pri vpisu študentov novincev na članico UL in na informativnih dnevih za potencialne študente novince
 • Se udeleži uvajalnih predavanj in delavnic za nove tutoje študente, pri čemer ima aktivno vlogo in predstavi svojo tutorsko izkušnjo

 

Koordinator tutorjev študentov bo opravljal naslednje naloge:

 • V sodelovanju s Pomočnikom za tutorstvo/ Komisijo za tutorstvo organizira izobraževanje tutorjev študentov
 • Prenese znanja in veščine, ki jih je pridobil na usposabljanju za koordinatorje na tutorje študente
 • Organizira sestanke s svojo skupino tutorjev študentov, v katerih tutorjem študentom  primerno svetuje, kako razrešiti ali kam se obrniti po pomoč za razrešitev študijskih in drugih problemov študentov
 • Skrbi za izvajanje letnega delovnega načrta študentskega tutorstva na članici
 • Vodi delo tutorjev študentov
 • Pregleda poročila tutorjev študentov in evalvira njihovo dela
 • Piše zaznamke o sestankih s tutorji študenti  in pogostih vprašanjih, ki se tutorjem študentom pojavljajo, na podlagi katerih sestavi polletno in zaključno poročilo o svojem delu
 • Oblikuje polletno in letno poročilo dela svoje skupine tutorjev študentov
 • Po potrebi sodeluje pri vpisu študentov novincev na članico UL in na informativnih dnevih za potencialne študente novince
 • Pomaga pri modeliranju tutorskega foruma na članici
 • Poroča odgovornemu za študentsko tutorstvo na članici UL
Več...

Cilji in kompetence

Cilj: Pridobitev dodatnega znanja in kompetenc

 

Pridobljena znanje:

Delovanje visokošolskega sistema, poznavanje pravic in dolžnosti študentov, poznavanje delovanja študentske organizacije Univerze v Ljubljani,  osnove komuniciranja, študijske strategije, stres, reševanje problemov.

 

Pridobljene kompetence:

 • medosebno komuniciranje
 • prepoznavanje problemov posameznikov
 • spretnosti usmerjanja in svetovanja
 • uporaba in prenos študijskih strategij
 • upravljanje s časom
 • prepoznavanje stresa in spoprijemanje s stresom
 • organiziranje in vodenje dela
 • priprava in pisanje poročil
 • sinteza izkušenj in oblikovanje priporočil za izboljšave
 • osmišljanje lastne izkušnje in prenos znanja in spret. na druge

Temeljna literatura

Zakon, Statut in drugi dokumenti UL in članic:

 • Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 67/93, 99/99, 64/01, 100/03 in 63/04, prečiščeno besedilo 100/04)
 • Statut Univerze v Ljubljani, sprejet 21.12.2004
 • Tutorski sistem UL, sprejet 24.04.2007
 • Interni akti članic UL, ki urejajo tutorstvo

Splošna gradiva:

 • Priročnik UL za študentsko tutorstvo
 • Navodila za uporabo informacijskega sistema za podporo študentskega tutorstva

Strokovna gradiva

 • Brajša, P. (1993). Pedagoška komunikologija. Ljubljana: Glotta Nova
 • Blažič, M. (2002). Razsežnosti komunikacije. Novo Mesto: Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto
 • Pečjak, S., Košir, K. (2002). Samoregulacijske spretnosti in učinkovito učenje. V: Poglavja iz pedagoške psihologije. Ljubljana: Oddelke za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
 • Požarnik, B.M., Magajna, L., Peklaj, C. (1995). Izziv raznolikosti. Nova Gorica: Educa
 • Selič, P. (1999).  Psihologija bolezni našega časa. Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče.

Izvajalci

Predavanja