Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2024/2025

Človeški viri v prometu


Učni načrt

 • Temeljna opredelitev predmeta: pojmovne razmejitve, človeški viri  kot objektivna pojava in kot znanstvena disciplina
 • Teorije o človekovih potrebah in sposobnostih: razvoj potreb, sposobnosti in motivacij (filogeneza in ontogeneza)
 • Posebni psihofizični dejavniki: psihofizičnih dejavniki sposobnosti in zdravja  v prometu ( psihomotorične sposobnosti,  pozornost, čustvovanje, miselni proces, spomin, vpliv hitrosti na sposobnosti, višinska fiziologija, percepcija, dezorientacija in iluzije, pozornost fiziologija temperaturnih ekstremov,  vpliv multietičnosti in ločenosti od domačega okolja na sposobnosti, stres...)
 • Človeške napake: človeški dejavnik nesreč v prometu, metode zmanjševanja človeških napak v prometu,  metode povečevanja sposobnosti in zmanjševanje stresa, prva pomoč
 • Etika: vrednote, generično bistvo človeka, odtujenost,  spoštovanje vrednot kot faktor motiviranosti zaposlenih in varnosti v prometu, vizija, poslanstvo in vrednote podjetja
 • Komuniciranje: besedno in nebesedno komuniciranje, specifike komuniciranja v prometu zlasti z vidika varnosti  prometa
 • Zaposlovanje: kadrovska funkcija, management mix, managerska koda, poziciogram, posebnosti zaposlovanja v prometu
 • Vodenje: funkcija vodenja, družbena moč, slogi vodenja in organizacija dela, specifike vodenja v prometu
 • Motiviranje: motivacijske teorije, posebnosti motiviranja v prometu zlasti z vidika varnosti
 • Vodenje inovacijskih procesov: faze inovacijskega procesa, timsko delo in tehnike skupinskega razmišljanja, odpori proti inovacijam s strani podrejenih in managerjev, specifike inovacij v prometu, nasprotja, spletke in pogajanja
 • Organizacijska klima: organizacijska klima in kultura v prometu kot dejavnika uspešnosti in varnosti prometa
Več...

Cilji in kompetence

Študent pri študiju predmeta:

 • spozna osnovne psihofizične lastnosti ljudi, ki so pomembne za njihovo vedenje v delovnem procesu
 • se usposobi za uravnavanje lastnih človeških virov (sposobnosti, znanj in motivacij) ter za vplivanje na vedenje drugih v delovnem procesu v skladu z načeli varnosti, poslovne etike in s poslovnimi cilji organizacije;
 • se usposobi za vplivanje na človeške viri v specifičnih pogojih prometa zlasti z vidika varnosti (človeški dejavnik varnosti v prometu)

Temeljna literatura

 1. Sidney Dekker: The Field Guide to Understanding Human Factor. – Aldershot (UK): Asgate Publishing Limited, 2006.
 2. Erick Hollnagel (edit.): Resilence Engineering.- Aldershot (UK): Asgate Publishing Limited, 2006
 3. James Reason: Managing the Risks of Organizational Accidents. - Aldershot (UK): Asgate Publishing Limited, 1997

Izvajalci

Predavanja