Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo
2024/2025

POGOJI ZA VPISNa podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

  1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami iz ustreznega strokovnega področja »Transportne (prevozne) storitve«: Cestni promet, Železniški promet, Letalski promet, Pomorski promet, Poštni promet, oziroma strokovnega področja »Tehnike«: Strojništvo, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini.
  2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi Komisija za študijske zadeve UL FPP in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.«

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa:

  1. za kandidate iz 1. točke pogojev za vpis se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega izpita). V primeru, da kandidat nima ocene diplomskega izpita, se upošteva samo povprečna ocena,
  2. za kandidate iz 2. točke pogojev za vpis se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (75%) in uspeh pri dodatnih študijskih obveznostih (25%). Točke se izračunajo tako, da se povprečne ocene študija oz. dodatnih študijskih obveznosti  zaokrožijo na eno decimalko natančno in pomnožijo z 10 tako, da je najvišje možno število točk 100.

 

Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program.

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v študijskem programu Pomorstvo, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom odloča Komisija za študijske zadeve UL FPP, na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj.