Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo
2024/2025

POGOJI ZA PREHAJANJEod 2020/2021 dalje

Pogoji za prehajanje med programi.

Prehodi so mogoči med študijskimi programi:

  • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
  • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Drugi pogoji za prehajanje med študijskimi programi:

  • če so izpolnjeni pogoji za vpis v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo,
  • če kandidat, ki prihaja iz drugega programa, izpolnjuje pogoje iz pogojev za napredovanje po programu. V tem primeru, se upoštevajo opravljene primerljive vsebine iz učnih načrtov, ki jih kandidatu, ki prihaja iz drugega programa, Komisija za študijske zadeve FPP prizna kot opravljene izpite.