Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo
2024/2025

Magistrsko delo


Učni načrt

Reševanje realnih problemskih nalog s področja pomorskega prometa. Postopek prevzema, vsebine dela, izdelave, zagovora in ocene magistrskega dela je posebej določen v Pravilih UL FPP, ki jih je sprejel senat UL FPP.

Več...

Cilji in kompetence

Temeljni cilj magistrskega dela je usposobitev študenta za reševanje projektne naloge s področja pomorskega prometa na osnovi teoretičnih spoznanj in zadanih praktičnih problemov. Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na  poznavanje osnovnih spoznanj o postopkih identificiranja problemov pomorskih sistemov, ugotavljanja obstoječega stanja, analize ugotovljenega stanja, kreativne in kritične sinteze spoznanj s predlogom rešitve oz. rešitev


Temeljna literatura

Literatura je vezana na izbrano temo oz. problematiko magistrskega dela.

The literature is related to the chosen topic or research problem of Master thesis.


Izvajalci

Predavanja