Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet

Projektiranje inteligentnih pomorskih in prometnih sistemov


Učni načrt

Osnove ITS sistemov: vloga, terminološke razmejitve, zgodovinski in aktualni razvoj, evaluacija, standardizacija;

Znanstveno-tehnološke podpore ITS-u: teorija sistemov, kibernetika, umetna inteligenca, generični koncepti prometa, regulacija in optimizacija prometnih sistemov, senzorska tehnika, ekonomika, zakonodaja;

Metodologije za planiranje ITS sistemov: ITS arhitektura (funkcionalna, informacijska, fizična, komunikacijska), nacionalna ITS arhitektura; programska orodja;

Tehnologije za izvajanje ITS sistemov: komunikacije, procesiranje in shranjevanje podatkov, upravljanje podatkovnih baz, informacijski displeji, sistemi za določanje pozicije, senzorji, merilne naprave, aktuatorji;

Izbrani vzorčni ITS sistemi in storitve (na projektnem nivoju): Inteligentne prometnice. Inteligentna vozila. Sistemi za informiranje potnikov in voznikov. Podpora blagovno-logističnim centrom in transportu pri planiranju prevozov in upravljanju s tovorom. Podpora ravnanju s tovorom ali upravljanju z voznim parkom. Upravljanje javnega transporta. Sistemi za upravljanje s prometom, incidenti in povpraševanjem po prevozih. Sistemi za vzdrževanje reda in uslug v izrednih razmerah. Lokacijske in navigacijske ITS storitve. ITS rešitve za poboljšanje varnosti v cestnem, letalskem, pomorskem in železniškem prometu.

Več...

Cilji in kompetence

ITS sistemi ponujajo nove, napredne načine za dosego večje trajnostne mobilnosti v sedanji komunikacijski in informacijski družbi. Temeljni cilj predmeta je obravnava novih spoznanj o inteligentnih transportnih sistemih in storitvah s stališča racionalizacije, varnosti, boljših informacij, večjega udobja, manjših potovalnih časov in ekološke neoporečnosti vodenja prometnih tokov.

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na projektiranje in spoznavanje osnovnih odnosov in rešitev, ki jih integracija senzorjev, računalnikov, elektronike, komunikacijskih tehnologij ter strategij vodenja uvaja v različne prometne in transportne sisteme s ciljem posodabljanja, racionalizacije, varnosti, učinkovitosti, kreiranja človeku prijaznejših delovnih mest ipd.


Temeljna literatura

  1. Bošnjak, I.: Inteligentni Transportni Sustavi – ITS 1/Intelligent Transport Saytems-ITS1, Rotim i Market, Zagreb 2006, ISBN 953-243- 016-4;
  2. ITS Operations Resource Guide, US DOT-FHWA, 2004;
  3. Highway Capacity Manual (HCM-2000), Transportation Research Board, National Research Council, Washington 2000 (izbrana poglavja/selected topics);
  4. Valič M.I..: ITS sistemi in storitve/ITS systems and services, skripta v pripravi/lecture notes, UL FPP;
  5. Dodatna literatura in drugi viri za izdelavo seminarske naloge in poglabljanja spoznanj s področja predmeta: Pravilniki in standardi, spletne strani, ki se nanašajo na prometne tehnologije vseh prometnih panog, znanstveno-strokovni časopisi (Intelligent transportation systems, International intelligent traffic systems, Suvremeni promet) in drugi znanstveni in strokovni časopisi, ki vsebujejo to problematiko), zborniki mednarodnih znanstveno-raziskovalnih posvetovanj, npr. Proceedings of ITS World Congress, idr.

Izvajalci

Predavanja