Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Varstvo okolja
2024/2025

CILJI IN PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCETEMELJNI CILJI PROGRAMA IN SPLOŠNE KOMPETENCE

 

Temeljni cilj interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja je interdisciplinarno izobraževanje visoko usposobljenih strokovnjakov, ki bodo kompleksno problematiko okolja znali reševati z interdisciplinarnim pristopom in sposobnostjo povezovanja znanj z različnih področij v celovito rešitev. Ti bodo v prvem primeru iskali preventivne rešitve za preprečevanje škodljivega vpliva na okolje: z javnim družbenim delovanjem, z ustreznejšo razmestitvijo dejavnosti v prostoru, s pravilnimi tehničnimi ukrepi itn. V drugem primeru bodo iskali rešitve za odpravljanje posledic, zmanjševanje onesnaženja in saniranje stanja - predvsem s tehničnimi, renaturacijskimi, medicinsko-higienskimi, prostorsko-načrtovalskimi in drugimi rešitvah. Program je interdisciplinaren in namenjen razvijanju znanj s področij biotehnike, tehnike, naravoslovja, medicine ter družboslovja in humanistike.

 

Cilj programa je usposobiti doktoranda za ustvarjalno in samostojno znanstveno raziskovalno delo, ki bo po končanem študiju sposoben reševanja zahtevnih okoljskih problemov z interdisciplinarnim pristopom. Doktorand bo po končanem študiju usposobljen za kritično presojo raziskovalnih rezultatov, razvoja novih raziskovalnih metod in prenosa novih tehnologij in znanja v prakso.

 

Splošne kompetence

Doktorand bo po končanem študiju sposoben za ustvarjalno in samostojno znanstveno raziskovalno delo in reševanje znanstvenih problemov z interdisciplinarnim pristopom. Usposobljen bo za kritično presojo raziskovalnih rezultatov, razvoja novih raziskovalnih metod in prenosa novih tehnologij in znanja v prakso.

Doktorand bo poglobil interdisciplinarna znanja na posameznih področjih, pridobil sposobnost za reševanje zahtevnih in kompleksnih znanstveno-raziskovalnih vprašanj različnih področij varstva okolja ter razvoja novih raziskovalnih metod. Sposoben bo samostojnega raziskovalnega dela, reševanja konkretnih delovnih problemov z uporabo modernih znanstvenih metod in postopkov, iskanja novih rešitev in vodenja najzahtevnejših znanstveno-raziskovalnih in drugih projektov.

 

Predmetno specifične kompetence

Doktorand bo po končanem študiju sposoben za ustvarjalno in samostojno znanstveno raziskovalno delo in reševanje znanstvenih problemov z interdisciplinarnim pristopom. Usposobljen bo za kritično presojo raziskovalnih rezultatov, razvoja novih raziskovalnih metod in prenosa novih tehnologij in znanja v prakso.

Cilji in kompetence so navedeni tudi v okviru učnih načrtov za vsak predmet posebej.