Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorski agenti

Splošne informacije

Pomorski agent je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje pomorskih agencijskih poslov. Pogodbo o pomorsko prometnem agencijskem poslu lahko sklepa za pomorskega agenta oseba, ki opravi strokovni izpit in izpolnjuje pogoje glede delovnih izkušenj in izobrazbe, ki jih predpiše minister (Uradni list 120/06, Pomorski zakonik PZ-UPB2, III. Poglavje – pogodba o pomorski agenciji, 659. člen). Pogoji, ki jih mora izpolnjevati pomorski agent za sklepanje pogodb o pomorsko prometnem agencijskem poslu ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati pomorski agent za pridobitev naziva pomorski agent pa so opredeljeni v Pravilniku o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pomorski agent (Uradni list 137/06). 

 

Na osnovi javnega razpisa je z Odločbo o izbiri pooblaščene organizacije za izvajanje nalog v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent, številka 373-3/2018/8, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor kot pooblaščeno organizacijo za izvajanje nalog v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent imenovalo Fakulteto za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani. 

 

Strokovni izpiti za pridobitev naziva pomorski agent se bodo predvidoma izvajali dvakrat letno in sicer v mesecu aprilu in oktobru, po potrebi oziroma v primeru večjega povpraševanja pa tudi večkrat letno. 

 

 

Pogoji za pristop k izpitu

Oseba, ki želi pristopiti k strokovnemu izpitu, mora imeti:  

 

  • najmanj srednješolsko izobrazbo in najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju pomorskih agencijskih poslov ali tri leta delovnih izkušenj na področju pomorstva,

    ali

    najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj šest mesecev delovnih izkušenj na področju pomorskih agencijskih poslov ali dve leti delovnih izkušenj na področju pomorstva. 

 

 

Cena izpita / tečaja

Cena izpita, v kateri so zajeti materialni in administrativni stroški ter stroški izpitne komisije, znaša 60,00 EUR na posameznega kandidata. 

 

Fakulteta za pomorstvo in promet bo v mesecu pred posameznim izpitnim rokom izvedla tudi tečaj  - v marcu za spomladanski izpitni rok in v mesecu septembru za jesenski  izpitni rok, ki bo zajemal konzultacije iz vseh petih vsebinskih sklopov (predvidoma bo to v obsegu 10 ur za vsak vsebinski sklop, skupno torej 50 ur). 

 

Vsebinski sklopi so: Osnove pomorskega agencijskega poslovanja, Pogodbe o izkoriščanju ladij, Pomorsko upravno pravo, Osnove trgovskega in finančnega poslovanja, Osnove angleške pomorske terminologije.

 

Cena tečaja znaša 330 EUR (brez DDV) na posameznega kandidata, izvedel pa se bo v primeru, da se bo na tečaj prijavilo vsaj 10 kandidatov. Po prejetju spletne prijavnice bo vsak kandidat preko e-maila podrobneje obveščen o izvedbi tečaja in o samem datumu pričetka tečaja.