Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Študentski svet

Predstavitev Študentskega sveta

Študentski svet FPP (ŠS FPP) je organ Fakultete za pomorstvo in promet, ki ga tvorijo predstavniki študentov posameznih oddelkov. Ima osemnajst članov – svetnikov, ki iz svojih vrst izvolijo predsednika in podpredsednika.

 

Je edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete oziroma univerze v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti.

 

Hkrati imenuje tudi predstavnike študentov v fakultetnem Senatu, Upravnem odboru in Komisiji za študentske zadeve ter Akademskem zboru.

 

Pomembnejše naloge Študentskega sveta so:

 • nadzira izvajanje študentske ankete, ter spodbuja dekana, da tudi primerno ukrepa, ko so znani rezultati;
 • daje mnenja o asistentih, docentih in izrednih profesorjih, ki zaprosijo v izvolitev v isti ali višji naziv;
 • opravlja volitve predstavnikov v že prej omenjene organe fakultete;
 • daje mnenje k vpisnini oziroma jo lahko v določeni meri določa;
 • sprejema program dela, na temelju katerega dobi tudi sredstva za delovanje;
 • rešuje probleme študentov povezane s študijskim procesom.

 

Svet sodeluje na informativnem dnevu, organizira brucovanja, ekskurzije, okrogle mize, akademske večere ...

 

Študentski svet se delno financira iz sredstev FPP, delno pa še iz sredstev, ki jih dodeli Študentski svet Univerze v Ljubljani ter dela vpisnine študentov. Sredstva so namenjena za obštudijske dejavnosti.

 

Pravilnik

 

Kontakt

Pisarna ŠS FPP: ob vstopu v stavbo levo po stopnicah
Urnik ŠS:


Študentski svet UL Fakulteta za pomorstvo in promet

 

 

SESTAVA ŠTUDENTSKEGA SVETA

Predsedstvo Študentskega sveta FPP

Predsednik ŠS FPP:  Žan Gulič Podpredsednik ŠS FPP: Žiga Luskovec

 

Člani študentskega sveta

1. Žan Gulič

2. Žiga Luskovec

3. Lea Kozic

4. Nina Babić

5. Alen Podunavac Bric

6. Nuša Habjan

7. Tim Mohar

8. Žan Kucovan

9. Janez Hawlina

10. Zara Halec Makovec

 

 

Predstavniki študentov v organih in komisijah fakultete

Senat:

 • Žan Gulič
 • Janez Hawlina
 • Žiga Luskovec

 

Komisija za študijske zadeve:

 • Tim Mohar
 • Žan Kocuvan

 

Upravni odbor:

 • Janez Hawlina

 

Komisija za kakovost:

 • Žiga Luskovec

 

Akademski zbor:

 • Žan Gulič

 • Lea Kozic

 • Zara Halec Makovec

 • Alen Podunavac Bric

 • Nuša Habjan

 • Žiga Luskovec

 • Nina Babić

 • Janez Hawlina

 • Tim Mohar

 • Žan Kocuvan