Študentska organizacija

Predstavitev Študentske organizacije Univerze v Ljubljani
(ŠOU v Ljubljani) 

Je demokratično organizirana skupnost, ki zastopa pravice in interese študentov Univerze v Ljubljani in samostojnih visokošolskih zavodov, ki so člani ŠOU v Ljubljani, se zavzema za njihovo uresničitev, skrbi za kakovosten študij ter pestro in kakovostno študentsko življenje.

 

ŠOU v Ljubljani avtonomno izvaja študentske interesne in obštudijske dejavnosti ter vodi študentsko politiko na področjih izobraževanja, socialnega in ekonomskega položaja študentov ter mednarodnega sodelovanja. 

 

ŠOU v Ljubljani zastopata:

  • direktor ŠOU v Ljubljani: Andrej Klasinc
  • predsednik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani: Ajas Midžan
  • predsednik ŠOU v Ljubljani: Mubina Vrtagić
  • poslanci posameznih ŠOVZ-jev

 

ŠOU v Ljubljani je stanovska organizacija vseh študentov ljubljanske univerze s kolektivnim članstvom, deluje pa po načelih parlamentarne demokracije. Najvišje zakonodajno telo je študentski zbor, v katerem so predstavniki posameznih fakultet, ki so izbrani na dvoletnih študentskih volitvah. Študentski zbor izvoli predsedstvo, ki ga skupaj s šestimi vodji resorjev vodi predsednik. 

 

Poslanstvo ŠOU v Ljubljani je zastopanje interesov in pravic študentov ter zavzemanje za njihovo uresničevanje, predvsem na področju izboljševanja študijskih razmer in socialnih razmer študentov, ki študirajo na članicah ŠOU v Ljubljani. Namen ŠOU v Ljubljani je na demokratičen način strukturirati stališča do različnih družbenih in študentskih vprašanj ter voditi študentsko politiko na področjih, ki so pomembna za študentsko javnost. Poleg tega se ŠOU v Ljubljani ukvarja tudi z izvajanjem interesnih in obštudijskih dejavnosti ter skrbi za pestro študentsko življenje študentov v Ljubljani.

 

Vrednote, ki jim organizacija pri svojem delovanju sledi, so:

KRITIČNOST
TRANSPARENTNOST
INOVATIVNOST
DEMOKRATIČNOST
NAPREDEK


Študentska organizacija visokošolskega zavoda FPP (ŠOVZ FPP)

Člani ekipe TRIZOB

  • Predstavnik ŠOVZ FPP kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOULJ: Jure Tončić
  • Predstavnik za interesno področje kulture, izobraževanja in založništva: Robert Fon
  • Predstavnik za interesno področje športa, turizma in mednarodnega sodelovanja: Nik Klinc


Kontakt


Pisarna ŠS in ŠO FPP: ob vstopu v stavbo levo po stopnicah
Urnik ŠOVZ FPP:

Mail: studentska.organizacija@fpp.uni-lj.si
FB: https://www.facebook.com/SOVZTRIZOB