Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Raziskovalni projekti

Model prometne politike v funkciji trajnostnega razvoja Republike Slovenije in Republike Makedonije

Vodja projekta na FPP: izr. prof. dr. Marina ZANNE


Sodelavci:

Trajanje projekta: od 01.04.2017 do 31.12.2018


Sodelujoče organizacije:

Tehnički fakultet "SV.Kliment Ohridski" Bitola, Makedonija

Financiranje projekta: ARRS


Opis projekta

Pobuda za prijavo projekta izhaja iz prizadevanja Makedonije, da prekine izolacijo, se začne odpirati, učiti in sodelovati ter povezovati s svetom.  Možna pot za to je preko znanstvenih in tehnoloških raziskav. Če Makedonija na začetku 21-ega stoletja želi biti obravnavana kot del evropske družine ter da prispeva k evropskemu enotnemu trgu, je skrajni čas, da začne z razvojem prometne politike, ki bo usklajena s prometno politiko EU. To pomeni, da je potrebno zastarale ideje dokončno opustiti, če je nacionalni cilj postati kompatibilna in konkurenčna evropska država.

 

Dobro delujoč prometni sistem je predpogoj  za hitro komunikacijo, prost pretok blaga in ljudi ter razvoj gospodarstva. Zaradi tega je potrebna dobra prometna politika, ki bo opredelila strateške usmeritve, ne le na področju razvoja prometa, pač pa na vseh področjih, ki so od prometa odvisni. Dandanes je koncept trajnostnega razvoja vse bolj prisoten in nujen, saj beležimo nekontrolirano porabo naravnih virov in čedalje večje pritiske na okolje. O prometni politiki in o trajnostnem razvoju v razvitih državah najdemo veliko virov, tako knjižnih, kakor tudi znanstvenih in strokovnih člankov.

 

Glede na napisano in ob dejstvu, da nas veže skupna zgodovina, hkrati pa je Slovenija prva članica EU izmed republik nekdanje Jugoslavije in je na področju usklajevanja prometne politike (ter druge zakonodaje) naredila v primerjavi z drugimi bivšimi republikami največ, lahko svoje znanje in izkušnje prenesemo na makedonske kolege. Pri realizaciji projekta, bo poglobljena raziskava prometne politike in delovanja prometnega sistema prispevala tudi k temu, da v Sloveniji opozorimo na določene pomanjkljivost trenutne prometne politike.

 

Rezultati dela:

Na slovenski strani nastaja poročilo, ki ima nekaj vlog; predstaviti razvoj prometa v Sloveniji v povezavi s sprejetimi strateškimi dokumenti, izpostaviti dobre prakse in pokazati na probleme v delovanju našega prometnega sistema. Tako bomo makedonskim kolegom ponudili nabor dobrih in učinkovitih ukrepov, ki bodo lahko v pomoč njihovim snovalcem prometne politike, hkrati pa našim pristojnim podali kritično mnenje in (morebiti) predloge, kako določene stvari izboljšati.

 

Rezultate skupnega dela smo zaenkrat objavili na treh znanstvenih konferencah, in sicer:

 

  • Koltovska Nechoska D., Krmac E.: Comparison of road traffic intelligent transport systems application levels in Republics of Macedonia and  Slovenia, Transport for Today’s Society, Bitola, 17.-19. May 2018
  • Škerlič S., Danchevska V.: Comparative analysis of transport infrastructure development in the Republic of Slovenia and in the Republic of Macednia, Transport for Today’s Society, Bitola, 17.-19. May 2018
  • Zanne M., Danchevska V.: What can Republic of Macedonia learn from Slovenian transport planning?, International Conferences on Traffic and Transport Engineering – ICTTE 2018, Belgrade, 28.-29. September 2018