Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Raziskovalni projekti

Razvoj trajnostnega modela rasti 'zelenega pristanišča'

Vodja projekta na FPP: prof. dr. Peter VIDMAR


Trajanje projekta: od 01.07.2019 do 30.06.2022


EU sledi trendom povečanega blagovnega toka, zmanjšanju uzurpacije okolja in konkurenčnosti transportno-logističnih storitev na evropskem in globalnem trgu. Evropska Komisija je leto 2018  posvetila multimodalnosti. Med ključne teme uvršča področje razvoja multimodalne infrastrukture, ki bo okrepila delovanje TEN-T omrežja. Slovenija zasleduje evropsko politiko na področju razvoja multimodalne infrastrukture. Gre za več projektov in raziskav s področja razvoja železniške in pristanišče infrastrukture, ki sta ključni za delovanje multimodalnega transporta ter razvoja jedrnih TEN-T koridorjev preko slovenskega ozemlja (Baltsko-jadranski koridor in Sredozemski koridor). Dosedanje sodelovanje in opravljene raziskave so pokazale, da je za tovrstne študije potrebno specifično znanje in dlje časa trajajoč raziskovalni pristop. Takšne študije ne morejo oz. so zelo težko izvedljive s standardnimi pristopi, temveč zahtevajo specifično raziskovalno orodje in veliko terenskih meritev ter raziskav (Site specific approach). Kompleksnost področja raziskovanja in multidisciplinarnost tem (prometno inženirstvo, obalno inženirstvo, morske vede itd.) zahtevajo zaporedno uporabo številnih  znanstvenih metod dela. 

Cilji raziskav je preučiti navtične in obalne karakteristike Tržaškega zaliva in Koprskega pristanišča z vidika možnosti nadaljnjih poglabljanj plovnih poti, širitve priveznih površin, vplivov na morsko dno in obalno območje ter ogroženosti morja in kopnega. Cilj je priti do kakovostnih informacij, ki bodo temeljile na izsledkih raziskav in bodo osnova za dolgoročno načrtovanje razvoja pomorskega prometa v Sloveniji z vidika navtike, obalnega inženirstva in ter družbenega in ekonomskega tveganja.

Vsebina projekta je aplikativna in v velikem interesu Luke Koper ter države Slovenije. Projekt spada v interdisciplinarno področje, saj gre za velike posege v morje. Ravno ekološki aspekt je najbolj sporen in v največji meri ovira nadaljen razvoj Luke Koper, s čimer se lahko tudi povsem poruši njena konkurenčnost. Ker je projekt interdisciplinaren in vključuje tri organizacije je razdeljen v delovne sklope (specifični cilji). Na posameznem delovnem sklopu dela ena ali več raziskovalnih organizacij (partneric), ker se raziskovalne vsebine izvajajo zaporedno ali vzporedno. Plan dela je zasnovan na konceptu delovnih sklopov, kjer ima vsak partner specifične naloge kot so opredeljene v prijavi.

 

arrs