Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Strokovna angleščina I


Učni načrt

Študentje za potrebe izdelave interdisciplinarne seminarske naloge berejo in analizirajo besedila s področij v povezavi s tehnologijo prometa. Pri tem spoznavajo različne vire za pridobivanje informacij, berejo strokovne in znanstvene članke, učbenike, knjige in uporabljajo relevantne spletne vire. Spoznavajo besedišče na področju tehnologije prometa, analizirajo strokovna besedila in delajo povzetke, ki jih nato povežejo v celovito seminarsko nalogo. Učijo se o različnih zvrsteh besedil, zgradbi besedil, stilu pisanja pri strokovnih besedilih, jezikovnih funkcijah, obnovijo tudi slovnično in leksično znanje ter usvajajo strokovno besedišče na področju tehnologije prometa.

Več...

Cilji in kompetence

Študentje se usposabljajo za razumevanje in pisanje strokovnih člankov na področju tehnologije prometa. Učijo se o različnih zvrsteh besedil, zgradbi besedil, stilu pisanja pri strokovnih in znanstvenih besedilih, jezikovnih funkcijah, obnovijo tudi splošno slovnično in leksično znanje. Spoznavajo strokovno terminologijo na področju tehnologije prometa. Učijo se uporabe tujejezičnih virov (slovarjev, glosarjev, strokovnih revij, svetovnega spleta). Pripravijo interdisciplinarno seminarsko nalogo s področja tehnologije prometa in predstavitev v angleškem jeziku.


Temeljna literatura

  • Jurkovič, V. 2014. Insights into Traffic English. Portorož: UL FPP.
  • Svobodova, Z., Katzorke H., Jaekel, U., Dugovicova. S., Scoggin, M. 2000. Writing in English. A Handbook for Scientific and Technical Writers. Dostopno na: http://wwwae.ciemat.es/~cardenas/MCGyP/Writing%20In%20English%20A%20Practical%20Handbook%20for%20Scientific%20and%20Technical%20Writers.pdf

Izvajalci

Predavanja