Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Ladijsko strojništvo
2022/2023

Inženirska grafika in ladijska dokumentacija


Učni načrt

Osnove opisne geometrije: risanje simetral daljic in kotov, risanje kotov, risanje mnogokotnikov, vrste pogledov, prava velikost daljice, lika. Prikaz mreže geometrijskih teles, preseki geometrijskih teles z ravnino.

Standardi: klasifikacija in označevanje standardov, standardna števila, označevanje proizvodov.

Tehniško risanje: pravila tehniškega risanja v strojništvu, elektrotehniki in gradbeništvu. Projekcijsko risanje. Ortogonalna projekcija, aksonometrična projekcija.

Kotiranje: Označevanje kakovosti površin. Tolerance. Poenostavljeno in shematsko risanje strojnih elementov, simbolični prikaz elementov instalacijske tehnike. Vrste in pomen tehnične in tehnološke dokumentacije. Tolerance, ujemi, stanja površine. Standardizacija: Materiali v strojegradnji.

Računalnik in inženirska grafika:

 • Pregled možnosti in primerjava obstoječih programov
 • Kdaj ne olajša dela? (Kadar je stroj ali program slab, pri izvirnih zamislih in unikatih)
 • Računalniška izdelava modelov za preverjanje konstrukcij.

 

Ladijska dokumentacija:

Potrebe za klasificiranje ladje:  Načela klasificiranja, Posledica sprejetih načel, Organiziranost klasifikacijskih društev.

Klasifikacijski pregledi ladij:  Veljavnost klase, Združevanje pregledov na ladji (harmonizacija). Uradni zaznamki, pomen in posledice zaznamkov.

Obvezni pregledi ladij:  Letni pregledi (Annual Survey), Vmesni pregledi (Intermediate Survey), Obnovitev veljavnosti klase (Class renewal Survey).

Pregledi ladij za prevoz specialnih tovorov:  Ro-Ro potniške in Ro-Ro tovorne ladje, Ladje za prevoz kontejnerjev, Ladje za prevoz nafte in naftnih derivatov, Ladje za prevoz kemikalij, Ladje za prevoz utekočinjenih plinov, Ladje za prevoz razsutih tovorov.

Uporaba materialov v ladjedelstvu:  Preizkušanje, prevzemanje, izbira materiala

Ladijski motorji:  Materiali, dokumentacija, preizkušanje, meritve obremenitve ladijskih motorjev. Pregled osnovne ladijske dokumentacije, sheme ladijskih sistemov strojne in elektro sheme, ladijska spričevala.

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.04:

 • Razlaga strojnih risb in priročnikov: Vrste risb, Cevovodi, Slikovna projekcija, Razvoj, Dimenzioniranje, Geometrijska odstopanja, Omejitve, Vaja strojnega risanja
 • Risanje z orodjem CAD
 • Interpretacija cevovodnih, hidravličnih in pnevmatskih diagramov

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.03:

Ladijska dokumentacija

 • Knjiga o oljih (I.del – Delo v strojnici in II.del -  Delo s tovorom/balastom)
 • Ladijski načrt ravnanja v primeru onesnaženja z nafto (SOPEP), vključno z Ladijskim načrtom ravnanja onesnaženja morskega okolja (SMPEP) za nafto in/ali škodljive tekoče snovi ter Ladijski načrt odziva (VRP)
 • Načrt ravnanja z hlapljivimi organskimi spojinami, Sistem ravnanja z odpadki, Sistemi za preprečevanje obraščanja, Ravnanje z balastnimi vodami in sistem njihovega izpusta
 • Mednarodna konvencija o tovornih črtah, 1966
 • SOLAS, 1974
 • ISM kodeks
 • STCW konvencija, 1978
 • Smernice za razširjene programe nadzora med pregledom tovornih ladij za razsuti prevoz in tankerjev za nafto
 • Kodeks Varne delovne prakse za pomorščake trgovske mornarice
 • ISPS kodeks

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.01:

Ladijska dokumentacija

 • UPORABA MEDNARODNIH PRAVIL, KODEKSOV IN STANDARDOV PRI VARNEM ROKOVANJU, ZLAGANJU, ZAVAROVANJU IN TRANSPORTU TOVORA
 • Načrti in ukrepi v skladu z mednarodnimi predpisi
 • Zahteve za tovorno opremo
 • Vsebina in uporaba ISGOTT
 • BLU kodeks (kodeks o varnem natovarjanju in raztovarjanju ladij za prevoz razsutega tovora)
 • VARNO ROKOVANJE S TOVOROM V SKLADU Z USTREZNIMI DOLOČBAMI
 • Vzpostavitev postopkov za varno ravnanje s tovorom v skladu z ustreznimi določbami, kot so:
 • IMDG kodeks
 • IMSBC kodeks
 • MARPOL 73/78, Aneks III in V
 • Pregledi in suho dokiranje
 • Odgovornosti v okviru ustreznih zahtev mednarodnih konvencij in kodeksov
 • Po mednarodnih konvencijah obvezni certifikati in ostali dokumenti na ladji
Več...

Cilji in kompetence

Pri predmetu bi naj spoznali temelje tehniškega risanja, vadili razbiranje tehniških risb, tako, da bi bili sposobni vsaj "videti", kaj je v načrtu in tudi sami napisati preprostejše elemente. Spoznali bodo simbole energetskih postrojenj, inštalacij in električnih shem ter se poučili o temeljnih pravilih tehničnega risanja, vrstah tehnične dokumentacije, pomenu in označevanju tolerance, domači standardizaciji, sistemu mednarodnih ISO standardov, pomenu tehniških predpisov, sistemih akreditivov za preizkušanja in certificiranja, patentni zaščiti itd. Spoznali osnovno ladijsko dokumentacijo, ki se vsakodnevno vodi.

Na predavanjih poslušajo tako študentje Navtike in Ladijskega strojništva vso vsebino, na vajah se učitelj usmeri glede na študijsko smer.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-III/1 in priporočili »Officer in charge of an engineering watch, (Model course 7.04)«, International Maritime Organization, London, 2014.

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2 in priporočili  »Master and Chief Mate (Model course 7.01)« in »Officer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«, International Maritime Organization, London, 2014


Temeljna literatura

 1. Viktor Savnik: Tehniško risanje
 2. E. Roškar: Ladijska tehnična dokumentacija, Portorož 2003
 3. B. Kraut: Strojniški priročnik (več izdaj). Strojniški vestnik.
 4. M. Radin: Opisna geometrija I, II. Ljubljana: MK, 1974, 1967.

Izvajalci

Predavanja