Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Organizacija dela v prometu


Učni načrt

Opredelitev znanstvene teorije organizacije in osnovnih pojmov organizacije. Pojmovanje organizacije kot urejene združbe z opredeljeno strukturo in procesi, ki omogočajo njeno delovanje.

Vpliv družbenoekonomskega sistema, tehnično tehnološkega napredka in oblike lastnine na upravljanje, vodenje in organiziranost podjetij. Opredelitev organizacijskih funkcij v podjetjih in organizacijskih struktur ter njihov vpliv na interno komuniciranje, opredelitev stroškovnih mest, organizacijske strukture in delovnih mest.

Klasična teorija organizacije in sodobnejši pristopi k teoriji organizacije in organiziranosti podjetij. Organizacija podjetja kot sestav razmerij med ljudmi in bistveno določilo organizacije. Prvinska razmerja v organizaciji in vpliv na delovne procese

Temeljne funkcije v logističnih podjetjih, njihova organiziranost, konfliktna mesta. Pomen organizacijskih znanj za uspešnost vodenja podjetja. Pomen vizije, poslanstva in ciljev na organizacijsko strukturo.

Opisi delovnih mest in pristojnosti pri planiranju dela, časa in razpoložljivih virov.

Pomen organizacije pri obvladovanju stroškov.

Metode raziskovanja dela v prometu.

Projektni management v poslovnem odločanju.

Več...

Cilji in kompetence

Študenti bodo spoznali in dojeli temeljne zakonitosti teorije organizacije s poudarkom na značilnostih organizacije logističnih podjetij. Spoznali bodo vpliv sprememb v družbi na organizacijsko strukturo in pomen organizacijskih znanj za uspešno obvladovanje stroškov in s tem uspešno vodenje podjetja.


Temeljna literatura

  1. Filip Lipovec: Razvita teorija organizacije
  2. Oblak, Mulej: Organiziranost poslovanja prometnih podjetij
  3. Cobb Anthony T.: Leading project teams : an introduction to the basics of project management and project team leadership, Thousand Oaks (Calif.): Sage Publications, cop. 2006, 178.str

Izvajalci

Predavanja