Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Človeški viri v prometu


Učni načrt

 • Temeljna opredelitev predmeta: pojmovne razmejitve, človeški viri kot objektivna pojava in kot znanstvena disciplina
 • Teorije o človekovih potrebah in sposobnostih: razvoj potreb in sposobnosti, razvoj potreb in sposobnosti, teorije osebnosti človeka,
 • Etika: vrednote, generično bistvo človeka, odtujenost, spoštovanje vrednot kot faktor motiviranosti zaposlenih in varnosti v prometu, vizija, poslanstvo in vrednote podjetja
 • Komuniciranje: besedno in nebesedno komuniciranje, specifike komuniciranja v prometu zlasti z vidika varnosti prometa
 • Zaposlovanje: kadrovska funkcija, management mix, managerska koda, poziciogram, posebnosti zaposlovanja v prometu
 • Vodenje: funkcija vodenja, družbena moč, slogi vodenja in organizacija dela, specifike vodenja v prometu
 • Motiviranje: motivacijske teorije, posebnosti motiviranja v prometu zlasti z vidika varnosti
 • Vodenje inovacijskih procesov: faze inovacijskega procesa, timsko delo in tehnike skupinskega razmišljanja, odpori proti inovacijam s strani podrejenih in managerjev, specifike inovacij v prometu, nasprotja, spletke in pogajanja
Več...

Cilji in kompetence

Študent pri študiju predmeta:

 • spozna osnovne psihofizične lastnosti ljudi, ki so pomembne za njihovo vodenje v delovnem procesu,
 • se usposobi za uravnavanje lastnih človeških virov (sposobnosti, znanj in motivacij) ter za vplivanje na vedenje drugih ljudi v del. procesu v skladu z načeli etike in s poslovnimi cilji organizacije,
 • se usposobi za vplivanje na človeške vire v specifičnih pogojih prometa zlasti z vidika zagotavljanja varnosti.

Temeljna literatura

1.    Robert N. Lussier, Robert N., Hendon, John R. (2021):  Human Resource Management - International Student Edition: Functions, Applications, and Skill Development (4th ed.,). Sage Publications.
2.    Sidney Dekker: The Field Guide to Understanding Human Error. – Aldershot (UK): Asgate Publishing Limited, 2006.
3.    Lipičnik, Bogdan (1998): Ravnanje z ljudmi pri delu. Ljubljana, Gospodarski vestnik. 


Izvajalci

Predavanja