Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo
2022/2023

1. PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU POMORSTVO.

Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja drugostopenjski študijski program Pomorstvo, ki:

 • traja 2 leti, oziroma 4 semestrov,
 • je ovrednoten z 120 ECTS,
 • omogoča neposreden prehod na podiplomski doktorski študijski program tretje stopnje Pomorstvo in promet,
 • omogoča pridobitev strokovnega naslova: magister inženir pomorstva, magistrica inženirka pomorstva, okrajšano mag. inž. pom.

 

2. UČNE ENOTE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA POMORSTVO.

Podiplomski magistrski študijski program druge stopnje Pomorstvo ima skupaj 21 predmetov, in sicer:

 • 8 obveznih predmetov študijskega programa Pomorstvo,
 • 8 izbirnih predmetov študijskega programa Pomorstvo (študent si izbire 2 predmeta),
 • 2 obvezna skupna predmeta za študente študijskega programa Pomorstvo in študijskega programa Promet,
 • 2 skupna izbirna predmeta za študente študijskega programa Pomorstvo in študijskega programa Promet (študent si izbere enega med njima),
 • Magistrsko delo.

Študent mora za dokončanje študija zaključiti 14 učnih enot, in sicer:

 • 8 obveznih predmetov študijskega programa Pomorstvo,
 • 2 izbirna predmeta študijskega programa Pomorstvo (izbira med 8),
 • 2 obvezna skupna predmeta za študente študijskega programa Pomorstvo in študijskega programa Promet,
 • 1 obvezen skupni izbirni predmet za študente študijskega programa Pomorstvo in študijskega programa Promet (študent izbira med 2 izbirnima skupnima predmetoma),
 • Magistrsko delo.

 

1. Temeljni cilji študijskega programa.

Temeljni cilji programa v celoti zajemajo zakonsko opredeljene cilje magistrskega študija in njegove raziskovalno strokovne elemente. Značilnost študija je usmeritev v študij, ki temelji na sodobenem in okolju prijaznem pomorstvu. Študij temelji na sodobnih, mednarodno uveljavljenih in vsebinsko strokovnih ciljih pomorstva.

Med temeljnimi cilji študija je potrebno izpostaviti:

 • poglabljanje znanja na posameznih in izbranih znanstveno strokovnih vsebinah,
 • usposabljanje za samostojno iskanje novih virov znanja tako na znanstvenem, kot na strokovnem področju,
 • usposabljanje za uporabo najsodobnejših znanstveno raziskovalnih metod in pristopov,
 • usposabljanje za prevzemanje odgovornosti pri vodenju najzahtevnejših sistemov, ki obsegajo, opredeljujejo ali se ozko navezujejo na posamezna ali sorodna področja pomorstva,
 • razvijanje kritičnih in kreativnih pogledov ter refleksij, nanašajoče se na sodobne probleme razvoja pomorstva v procesih globalizacije in specializacije posameznih področjih v pomorstvu ob sodobnih trendih pomorskih tehnologij in procesov, eksploatacije pomorske infrastrukture in varnosti pomorskega prometa, upoštevajoč varovanje morskega in obmorskega okolja,
 • razvijanje lastnosti samostojnega in odgovornega vodenja ter povezovanja skupinskega dela.

K temu je potrebno dodati še razvijanje odgovornosti do poklica. Tukaj razumemo odgovornost do varnosti pomorskega prometa,  odgovornost do varnosti eksploatacije pomorskih sredstev in pomorske infrastrukture, odgovornost do okolja in razvijanje soodgovornosti do uravnoteženega razvoja naše države ter ohranjanja našega pomorstva in pomorske dediščine v spremenjenih okoliščinah skupne multikulturne Evrope.

Pridobljeno znanje na tej stopnji omogoča študentom nadaljevanje študija na doktorskem študijskem programu ali pa zaposlitev na področju raziskovanja in razvoja, storitvenih dejavnosti pomorstva, transporta, prometa, morskih ved in z njim spremljajočih dejavnosti, državne uprave, gospodarskih in interesnih združenj idr.

 

2. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom.

Splošne kompetence programa se nanašajo na usposobljenost diplomanta po končanem študiju. Med splošnimi kompetencami podiplomskega študijskega programa Pomorstvo so posebej izpostavljene:

 • splošno obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov v pomorstvu,
 • kritična presoja uporabljenih teoretičnih izsledkov v praksi,
 • kritično ovrednotenje uporabnosti novih znanstvenih metod in njihovih rezultatov,
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja ter posledice reševanja problemov, razvoj kritične in samokritične presoje,
 • koherentno obvladovanje temeljnih znanj s področja pomorstva, sposobnost povezovanja znanj iz različnih področij in nadalje njihova uporaba v realnem svetu,
 • samostojnost v raziskovalnem in strokovnem delu,
 • nadgradnja in razvoj novih komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še prav posebej na področju komunikacij v mednarodnem  pomorskem okolju,
 • predanost k etiki poklica,
 • sodelovanje in delo v skupini (v lokalnem kot v mednarodnem okolju),
 • vključevanje različnih organizacijskih znanj za podporo uspešnim poslovnim odločitvam,
 • analiza, vrednotenje in dokumentiranje različnih tehničnih in tehnoloških rešitev,
 • načrtovanje, izvajanje in nadzor tehničnih in tehnoloških odločitev.

 

3. Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom.

Diplomanti bodo po končanem magistrskem študiju pridobili teoretična in praktična znanja tako, da bodo po končanem izobraževanju lahko dosegli spodaj navedene posebne kompetence in hkrati bodo pripravljeni na nadaljnjo možnost vpisa na doktorski študij.

Študentje si bodo med študijem pridobili predmetno specifične kompetence, ki zajemajo predvsem sposobnost analitičnega, kritičnega in samostojnega reševanja problemov na področju pomorstva, sposobnost vodenja dela in povezovanja znanj iz različnih področji  pomorstva. Diplomanti bodo tako sposobni odgovornega dela na področju pomorstva in sorodnih panog, kjer bodo sposobni upoštevati vse zakonske in etične kriterije, ki se zahtevajo od takih kadrov.

1. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Izbrana poglavja iz višje matematike 60 0 30 0 30           120 240 8
2 Matematično modeliranje in simulacije 60 0 30 0 30           120 240 8
3 Metodologija načrtovanja pomorskih in prometnih sistemov 45 45 0 0 15           105 210 7
4 Obalno in priobalno inženirstvo 45 0 45 0 15           105 210 7
5 Energija v pomorskem prometu           55 5 30 0 30 120 240 8
6 Integrirani navigacijski sistemi           45 15 30 0 30 120 240 8
7 Obvezni izbirni predmet (OIP)           45 15 30 0 15 105 210 7
8 Onesnaževanje morja           45 15 30 0 15 105 210 7
1. letnik - Obvezna izbirna predmeta (OIP)/Compulsory elective courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Modeliranje tveganja, ocenjevanje in upravljanje           45 15 30 0 15 105 210 7
2 Pomorska logistika           45 30 15 0 15 105 210 7
2. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Izbirni predmet 45 15 15 0 15           90 180 6
2 Izbirni predmet 45 15 15 0 15           90 180 6
3 Ladijska hidromehanika 45 15 15 0 15           90 180 6
4 Meritve v pomorstvu 45 15 15 0 15           90 180 6
5 Projektna naloga iz pomorstva 15 0 0 0 75           90 180 6
6 Magistrsko delo           15 0 0 0 435 450 900 30
2. letnik - Izbirni predmeti/Elective courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Avtonomna plovila 45 15 15 0 15           90 180 6
2 Kemija in pomorstvo 45 15 15 0 15           90 180 6
3 Oceanografija in meteorologija 45 15 15 0 15           90 180 6
4 Pomorska pravna ureditev 45 30 0 0 15           90 180 6
5 Računska mehanika v pomorstvu 45 0 30 0 15           90 180 6
6 Regulacija in krmiljenje dinamike plovil 45 15 15 0 15           90 180 6
7 Sistemi integrirane propulzije 45 15 15 0 15           90 180 6
8 Tehnični nadzor v pomorstvu 45 15 15 0 15           90 180 6

Izbirnost predmetov:

Študent ima možnost izbire predmetov v skupni vrednosti 19 ECTS oz. 15,83 % celotnega študijskega programa po sledečem:

 • 1 obvezen skupni izbirni predmet (7 ECTS) v letnem semestru 1. letnika za študente študijskega programa Pomorstvo in študijskega programa Promet (študent izbira med 2 izbirnima skupnima predmetoma),
 • 2 izbirna predmeta (skupno 12 ECTS) v zimskem semestru 2. letnika študijskega programa Pomorstvo (izbira med 8).

Na podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami iz ustreznega strokovnega področja »Transportne (prevozne) storitve«: Cestni promet, Železniški promet, Letalski promet, Pomorski promet, Poštni promet, oziroma strokovnega področja »Tehnike«: Strojništvo, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini.
 2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi Komisija za študijske zadeve UL FPP in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.«

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa:

 1. za kandidate iz 1. točke pogojev za vpis se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega izpita). V primeru, da kandidat nima ocene diplomskega izpita, se upošteva samo povprečna ocena,
 2. za kandidate iz 2. točke pogojev za vpis se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (75%) in uspeh pri dodatnih študijskih obveznostih (25%). Točke se izračunajo tako, da se povprečne ocene študija oz. dodatnih študijskih obveznosti  zaokrožijo na eno decimalko natančno in pomnožijo z 10 tako, da je najvišje možno število točk 100.

 

Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program.

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v študijskem programu Pomorstvo, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom odloča Komisija za študijske zadeve UL FPP, na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj.

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v študijskem programu Pomorstvo, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom odloča Komisija za študijske zadeve UL FPP, na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj.

 

Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Komisija za študijske zadeve UL FPP upoštevala naslednja merila:

 • ustreznost pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),
 • primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta), pri katerem se obveznost priznava,
 • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

 

Pridobljena znanja se lahko priznajo kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje skladen s pogoji za vključitev v študijski program Pomorstvo, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75% obsega predmeta in najmanj 75% vsebin ustreza vsebinam predmeta pri katerem se priznava študijska obveznost. V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom kreditnih točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.

od 2020/2021 dalje

Pogoji za napredovanje po programu

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil z učnimi načrti predpisane obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge, ki jih določa Statut UL.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se študent lahko vpiše v višji letnik, če zbere najmanj 40 kreditnih točk po ECTS. O izjemnem vpisu odloča Komisija za študijske zadeve UL FPP. Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše napredovanje.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik v skladu z zakonom, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.

Redni in izredni študent napreduje v višji letnik, če je opravil obveznosti, predpisane s študijskim programom (predavanja, vaje, pisne preizkuse, seminarje idr.) in z uspešno opravljenimi izpiti dosegel predpisano število kreditnih točk (KT) iz študijskega programa, in sicer:

za vpis v 

2. letnik programov

2. stopnje POM, PROM

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK (IZJEMEN VPIS - opravičljivi razlogi)

 predmetov 1. letnika

45 KT

40 KT

 

Pogoji za ponavljanje.

Študenti morajo imeti za ponavljanje prvega letnika doseženih najmanj 30 ECTS.

 

od 2020/2021 dalje

Pogoji za prehajanje med programi.

Prehodi so mogoči med študijskimi programi:

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
 • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Drugi pogoji za prehajanje med študijskimi programi:

 • če so izpolnjeni pogoji za vpis v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo,
 • če kandidat, ki prihaja iz drugega programa, izpolnjuje pogoje iz pogojev za napredovanje po programu. V tem primeru, se upoštevajo opravljene primerljive vsebine iz učnih načrtov, ki jih kandidatu, ki prihaja iz drugega programa, Komisija za študijske zadeve FPP prizna kot opravljene izpite.

 

 

Redni in izredni študij.

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal ter izdelati in zagovarjati magistrsko delo.

Univerza Univerza v Ljubljani
Visokošolski zavod  Fakulteta za pomorstvo in promet (0000065)
Kratica visokošolskega zavoda UL FPP
eVŠ šifra študijskega programa 0000913
Naziv študijskega programa Pomorstvo
Stopnja Druga stopnja
Vrsta programa Magistrski
Dvopredmetni N
Pedagoški N
Interdisciplinarni N
Skupni N
Transnacionalno izobraževanje N
KLASIUS_SRV 17003 - Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)
Trajanje programa v letih 2
Število ECTS 120
KLASIUS-P glavni 8404
KLASIUS-P ostali  
KLASIUS-P-16 glavni  
KLASIUS-P-16 ostali 1041
ISCED 84
Znanstveni ali strokovni naslov okrajšava magister inženir pomorstva  
Znanstveni ali strokovni naslov moška oblika magistrica inženirka pomorstva
Znanstveni ali strokovni naslov ženska oblika mag. inž. pom.
Kraj izvajanja študijskega programa Portorož - POT POMORŠČAKOV 4, PORTOROŽ, PIRAN, 6320-PORTOROŽ - PORTOROSE (0003508)
Številka in datum odločbe akreditacije 2/57-2007 (05.10.07)
Številka in datum odločbe podaljšanja akreditacije 6033-161/2014/11 (21.05.15)
Datum začetka veljavnosti akreditacije 5.10.2007

IME KVALIFIKACIJE

MAGISTER INŽENIR POMORSTVA/

MAGISTRICA INŽENIRKA POMORSTVA

Tip kvalifikacije

Diploma druge stopnje

Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja   2 leti
Kreditne točke 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji
 • Zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski visokošolski strokovni študijski program s strokovnega področja transportne storitve, ki je ovrednoten s 180 KT, ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje na Fakulteti za pomorstvo in promet, in sicer: visokošolski strokovni študijski program Navtika, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika, ovrednoten s 180 KT, univerzitetni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 KT, ali
 • zaključen nebolonjski dodiplomski študijski program na Fakulteti za pomorstvo in promet, in sicer: visokošolski strokovni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Prometno-energetska tehnika, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Pomorstvo, ovrednoten s 180 KT, ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni študijski program s strokovnih področij naravoslovje, matematika in računalništvo ali tehnika, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, in sicer: Transportni sistemi v pomorstvu 4 KT, Obalna navigacija 7 KT; obveznosti skupaj obsegata 11 KT; kandidat pa ju opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni program z ostalih strokovnih področij, ki je ovrednoten z najmanj 180 KT, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, in sicer: Transportni sistemi v pomorstvu 4 KT, Obalna navigacija 7 KT, Ravnanje s tovorom 5 KT, Ladijski motorji 4 KT; obveznosti skupaj obsegajo 20 KT; kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo ali
 • zaključeno enakovredno izobraževanje v tujini.
ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje Transport
Raven kvalifikacije

SOK 8
EOK 7
Druga stopnja

 

Več na povezavi.

MAGISTER INŽENIR POMORSTVA/

MAGISTRICA INŽENIRKA POMORSTVA