Ladijsko strojništvo (VSS)

Podatki o študijskem programu

 • Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo, ki: traja 3 leta, oziroma 6 semestrov,
 • je ovrednoten s 180 ECTS,
 • omogoča pridobitev strokovnega naslova: diplomirani inženir ladisjkega strojništva (VS), diplomirana inženirka ladisjkega strojništva (VS), okrajšano dipl. inž. nav. (VS).

Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki se pridobijo s programom 

 

1 Temeljni cilji študijskega programa 

Sl_2.jpgTemeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Ladijsko strojništvo je izobraziti profesionalno kompetentne in tehnično razgledane strokovnjake na področju ladijskega strojništva s poudarkom na teoretični in praktični usposobljenosti za vodenje, upravljanje in vzdrževanje ladijskih strojnih in energetskih sistemov na vodstvenem nivoju. Celoten program izobraževanja temelji na zahtevah mednarodne Konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, ki jo je sprejela mednarodna pomorske organizacija (IMO) leta 1978 ter nazadnje revidirala leta 1995; (vse države članice IMO so podpisnice STCW konvencije).

S programom diplomant oz. diplomantka pridobi znanje, veščine in sposobnosti, ki so na svetovni in evropski ravni dogovorjeni za pridobitev naziva častnik zadolžen za strojno stražo na ladjah s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več in 1. častnika stroja oz. upravitelja stroja na ladjah s pogonsko močjo stroja 3000 kW ali več.

Študijski program je namenjen predvsem srednješolskim generacijam, ki se želijo usposobiti za visoko strokovna opravila s področja ladijskega strojništva, nimajo pa nagnjenja k raziskovalno-teoretskem študiju značilnem za univerzitetno izobraževanje.

 

2. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

Ladijski strojnik je strokovnjak, ki mora dobro poznati okolje izbranega področja in imeti individualne sposobnosti, kot so komunikativnost in znanje tujih jezikov, pisanje različnih strokovnih poročil, odlikovati pa ga mora sposobnost timskega dela in poznavanje konkretnih veščin pri reševanju problemov.

Splošne kompetence pridobljene s študijskim programom ladijskega strojništva so:

 • Sl_3.JPGodgovornost opravljanja neposrednih delovnih nalog častnikov ladijskega stroja na ladji oz. upravitelja stroja v strojnici s pogonom večjim od 3000 kW, razumevanje standardov stražarjenja v strojnici z ladijsko posadko ali v strojnici, ki je občasno brez posadke, predpisanih s kodeksom mednarodno Konvencijo STCW, razumevanje in uporabo delovnega pomorskega jezika (pomorska angleščina) in argumentativne ter pogajalske veščine, ki dajejo posebno primerjalno prednost, strokovna usposobljenost za naloge, ki so jim dodeljene za ravnanje z opremo, ki je nujno potrebna za varno eksploatacijo in vzdrževanje ladijskega pogona in ladijskih energetskih sistemov na ladji, za izredne razmere ali preprečitev onesnaževanja morja, razumevanje kulturne pluralnosti, načrtovanje in uresničevanje strategij v strojnih službah podjetjih in organizacijah, uravnavanje odnosov med najvišjim vodstvom ladje in zaposlenimi v ladijski strojnici, ugotavljanje in analiza stališč in zadovoljstva zaposlenih, skrb za izvajanje politik in programov ladijskega podjetja, varnosti in zdravja pri delu v strojnici, pomoč pri reševanju organizacijskih problemov na ladji in konfliktov med zaposlenimi v strojnici. sprejemanja širokega interdisciplinarnega strokovnega znanja s področja obvladovanja podsistemov ladijskega pogona, naravoslovja, managementa, informacijsko komunikacijske tehnologije, prava, okoljevarstva in drugih področij, - neposrednega sprejemanja delovnih nalog v praksi ter, z obvladanjem dodatnih teoretičnih in metodoloških vsebin, nadaljevanje neposrednega študija na drugi stopnji, samostojne uporabe teoretičnih znanj v reševanju praktičnih problemov v praksi, IMG_5739.JPGstrokovne analize in sinteze rešitev ter posledic v navtičnih in pomorskih procesih, neprekinjeno spremljanje novih znanj v procesu vseživljenskega izobraževanja, razumevanje soodvisnosti med pomorsko tehnologijo in tehničnimi karakteristikami transportnih sredstev in pomorske infrastrukture, sprejemanje in reševanja okoljevarstvenih in zaščitnih ukrepov v delovnem okolju, timsko delo, komunikacijske sposobnosti in razvoj profesionalne etike v izjemno komplicirani dejavnosti transportnih in prometnih storitev.

 

3. Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

Nabor predmetno specifičnih kompetenc pridobljenih s programom ladijskega strojništva omogoča:
- uspešno opravljanje nalog, s katerimi se srečuje ladijskih strojnik pri svojem delu,
- usposobljenost za obvladovanje velikih energetskih postrojenj tako na različnih vrstah ladij kot tudi na kopnem,
- pridobitev znanja za pripravo, vodenje in vzdrževanje pogona ladje, pri čemer so zajeta znanja iz:

IMG_5812.JPGoptimalnega obratovanja energetskega postrojenja, ekonomike pomorskih podjetij, naročanje in skladiščenje rezervnih delov, strateško servisiranje komponent, vodenje ladijske strojne dokumentacije;

- pridobitev znanja za pripravo podpornih energetskih sistemov, ki zajemajo:

generiranje in distribucija električne energije, komprimiranje zraka za pogon orodij, strojev ter uporabo v avtomatiki in regulacijski tehniki, generiranje in ekonomična poraba pare, skladiščenje, obdelava in priprava goriv ter maziv, hlajenje energetskih sistemov z uporabo različni toplotnih menjalnikov, obdelava fekalnih in zaoljenih vod, generiranje, tretma ter distribucija pitne vode, sisteme hidravlike;

- pridobitev znanja za ravnanje in vzdrževanje privezne, tovorne in druge palubne opreme:

sidrni in pritezni vitli, tovorne sohe s pripadajočo opremo, tovorna dvigala, cevovodi, ventili in različne črpalke v sistemu ravnanja s tovorom, sistemi odpiranja, zapiranja in tesnjenja skladišč, IMG_5710.JPGsistemi ventilacije, ohlajevanja/gretja ter klimatizacije skladiščnih in bivalnih prostorov, uporaba inertnih plinov,

- pridobitev znanja iz varnosti na ladji:

nevarnost pred požari ter obvladovanje požarov, preživetje na morju, iskanje in reševanje na morju, balastne operacije na ladji, obremenitve ladijskega trupa ter stabilnost ladje ob naplavljanju ali nasedanju, preprečevanje onesnaženja z ladij ter ukrepanje ob slednjem.

 

1. letnik
Zap.štev. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Izbrana poglavja fizike in matematike I 30 0 30 0 0           60 120 4
2 Pomorsko in gospodarsko pravo 30 30 0 0 0           60 120 4
3 Inženirska grafika in ladijska dokumentacija 30 0 30 0 0           60 120 4
4 Nauk o ladji 1 60 0 30 0 0           90 180 6
5 Pomorska angleščina 45 0 30 0 0           75 150 5
6 Mehanika in hidrodinamika 60 0 45 0 0           105 210 7
7 Izbrana poglavja fizike in matematike II           30 0 30 0 0 60 120 4
8 Materiali in varjenje           30 0 30 0 0 60 120 4
9 Varnost na ladji           30 15 30 0 0 75 150 5
10 Ladijski elektro sistemi           45 0 30 0 0 75 150 6
11 Termodinamika in ladijska energetika           45 0 30 0 0 75 150 5
12 Mornarske veščine           30 0 45 0 0 75 150 6
                             
2. letnik
Zap.štev. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Računalništvo in informatika 45 0 30 0 0           75 150 5
2 Ladijski konstrukcijski elementi 45 0 30 0 0           75 150 5
3 Parni in plinski sistemi 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Goriva, maziva in voda 45 0 15 0 0           75 150 5
5 Regulacija in avtomatika 45 15 30 0 0           90 180 6
6 Ladijski motorji 30 0 30 0 0           60 120 4
7 Človeški viri v pomorstvu           30 15 30 0 0 75 150 5
8 Angleščina za ladijske strojnike           45 0 30 0 0 75 150 5
9 Delovni, hladilni in pomožni stroji           45 15 30 0 0 90 180 6
10 Ladijski motorji 2           60 0 30 0 0 90 180 6
11 Vodenje strojne straže           45 0 30 0 0 75 150 5
12 Vzdrževanje ladje           30 0 15 0 0 45 90 3
                             
3. letnik
Zap.štev. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Transportni sistemi v pomorstvu 30 0 30 0 0           60 120 4
2 Poslovanje ladjarja 45 15 30 0 0           90 180 6
3 Izbirni strokovni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Izbirni strokovni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
5 Izbirni strokovni predmet/ Splošni izbirni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
6 Splošni izbirni predmet 30 0 45 0 0           75 150 5
7 Usposabljanje na strojnih simulator.           15 15 60 0 0 90 180 6
8 Strokovna praksa za strojnike           0 0 0 0 210 210 420 14
9 Diplomska naloga (LS)           0 0 0 0 150 150 300 10
                             
Izbirni predmeti
Zap.štev. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Propulzija in manevriranje 30 15 30 0 0           75 150 5
2 Tehnične meritve (se ne izvaja v 2019/2020) 30 15 30 0 0           75 150 5
3 Tankerji 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Ro-Ro in potniške ladje 30 15 30 0 0           75 150 5
5 Komunikacijske naprave 45 0 30 0 0           75 150 5
6 Ladijski borbeni sistemi 30 15 30 0 0           75 150 5
8 Jadranje 30 0 45 0 0           75 150 5
9 Avtonomno potapljanje (se ne izvaja v 2019/2020) 30 0 45 0 0           75 150 5
10 Ravnanje s tovorom 2 (se ne izvaja v 2019/2020) 30 15 30 0 0           75 150 5
11 Pomorski informacijski sistemi (se ne izvaja v 2019/2020) 30 15 30 0 0           75 150 5
12 (+) Medicina za pomorce (se ne izvaja v 2019/2020) 30 15 30 0 0           75 150 5

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk.

 

Redni in izredni študij

Visokošolski strokovni redni in izredni študij ladijskega strojništva se bo izvajal na sedežu fakultete v Portorožu.

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v vseh dodiplomskih študijskih programih na fakulteti, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Komisija za študijske zadeve UL FPP na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino, ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetega na 15. seji Senata UL 29.05.2007. V primeru, da Komisija za študijske zadeve fakultete ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to lahko ovrednoti z enakim številom ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.    

 

Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Komisija za študijske zadeve fakultete upoštevala naslednja merila:

 • › ustreznost pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),
 • › primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta), pri katerem se obveznost priznava,
 • › ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

 

Pridobljena znanja se lahko priznajo kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje najmanj srednješolska izobrazba, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75% obsega predmeta in najmanj 75% vsebin ustreza vsebinam predmeta, pri katerem se priznava študijska obveznost.     V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom ECTS, kot znaša število ECTS pri predmetu.    

Poseben primer priznavanja znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, je priznavanje “Strokovne prakse za navtike” in “Strokovne prakse za ladijske strojnike”, ter “Strokovne prakse” (visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika) v primeru, da je študent redno zaposlen v organizacijah pomorskega oz. prometnega gospodarstva ali državne uprave s področja pomorstva oz. s področja transport - promet - transportna logistika najmanj eno leto.    

 

Zaposlitev je v tem primeru potrebno dokazati z ustreznim dokumentom, s katerega je razvidno trajanje zaposlitve in dejavnosti organizacije.

Pogoji za napredovanje po programu

Študenti morajo doseči za vpis v posamezni letnik naslednje število ECTS:

 • › za vpis v 2. letnik najmanj 50 ECTS iz 1. letnika,
 • › za vpis v 3. letnik 60 ECTS iz 1. letnika in najmanj 50 ECTS iz 2. letnika.

 

Komisija za študijske zadeve UL FPP lahko izjemoma odobri napredovanje v:

 • › 2. letnik študentu, ki je v 1. letniku dosegel najmanj 36 ECTS, oziroma v 
 • › 3. letnik študentu, ki je v 1. in 2. letniku skupno dosegel najmanj 90 ECTS, pod pogojem, da ima študent za izjemno napredovanje opravičljive razloge. Za opravičljive razloge se štejejo razlogi, navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani in Pravilih Fakultete za pomorstvo in promet.

 

Študenti morajo imeti za ponavljanje:

 • › 1. letnika doseženih najmanj 20 ECTS,
 • › 2. letnika doseženih 60 ECTS iz 1. letnika ter opravljene vse vaje in doseženih najmanj 20 ECTS iz 2. letnika.

 

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

Svetovanje in usmerjanje študentov med študijem se bo zagotavljalo z določanjem tutorjev po letnikih študija, posameznih študijskih programih in smereh študija.

 

Tutorji bodo določeni iz vrst visokošolskih učiteljev in študentov višjih letnikov.

 

***************************************************

Redni in izredni študent napreduje v višji letnik, če je opravil obveznosti, predpisane s študijskim programom (predavanja, vaje, pisne preizkuse, seminarje idr.) in z uspešno opravljenimi izpiti dosegel predpisano število kreditnih točk (KT) iz študijskega programa, in sicer:

 

za vpis v

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK (IZJEMEN VPIS - opravičljivi razlogi)

2. letnik

50 KT

predmetov 1. letnika

36 KT

predmetov 1. letnika

3. letnik

60 ECTS iz 1. letnika in najmanj

50 ECTS iz 2. letnika

Najmanj skupno 90 ECTS

iz 1. in 2. letnika

 

 

Pogoji za prehajanje med programi

Za prehajanje med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

 

Pri prehodih med študijskimi programi se upoštevajo naslednja merila:

 • izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
 • obseg razpoložljivih mest,
 • letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerem je študent opravil vse študijske obveznosti, ki se lahko priznajo v celoti,
 • minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem študijskem programu.

 

1 Prehodi iz študijskih programov za višje strokovno izobraževanje

 

Prehod iz študijskih programov za višje strokovno izobraževanje po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (Ul.RS 86/2004) je možen za tiste, ki izpolnjujejo pogoje z vpis na visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo. Na temelju analize dokazil o vsebini in strukturi predhodnega programa za višje strokovno izobraževanje Senat UL FPP na  predlog Komisije za študijske zadeve določi letnik, v katerega se študent lahko vpiše, in obveznosti, ki jih mora še opraviti.

 

V 2. letnik se lahko vpiše študent, ki je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij in izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program Ladijsko strojništvo in sicer:

 

a) S področja strojništva mora v 2. letniku opraviti diferencialne izpite iz sledečih predmetov 1. letnika:

 • Pomorsko in gospodarsko pravo (4 ECTS),
 • Inženirska grafika in ladijska dokumentacija (4 ECTS),
 • Nauk o ladji 1 (6 ECTS),
 • Varnost na ladji (5 ECTS),
 • Pomorska angleščina (5 ECTS),
 • Mornarske veščine (6 ECTS).

 

b) S področja pomorstva (programa ladijsko strojništvo) mora v 2. letniku opraviti diferencialni izpit iz predmeta:

 • Izbrana poglavja fizike in matematike II (4 ECTS).

 

c) Iz področja pomorstva (navtika) mora v 2. letniku opraviti diferencialne izpite iz sledečih predmetov 1. letnika:

 • Mehanika in hidrodinamika (7 ECTS),
 • Inženirska grafika in ladijska dokumentacija (4 ECTS),
 • Izbrana poglavja fizike in matematike II (4 ECTS),
 • Termodinamika (4 ECTS).

 

d) S področja promet, transport, transportna logistika mora v 2. letniku opraviti diferencialne izpite iz sledečih predmetov 1. letnika:

 • Nauk o ladji LS (5 ECTS),
 • Človeški viri v pomorstvu (4 ECTS),
 • Pomorska angleščina (4 ECTS),
 • Mornarske veščine za strojnike (7 ECTS),
 • Mehanika in hidrodinamika (7 ECTS),
 • Izbrana poglavja fizike in matematike II (4 ECTS),
 • Termodinamika in ladijska energetika (5 ECTS).

 

e) S področja drugih programov mora v 2. letniku opraviti diferencialne izpite, ki jih posebej določi Senat UL FPP na predlog Komisije za študijske zadeve.

 

2 Prehodi iz višješolskih študijskih programov

 

Prehod iz višješolskih (starih) študijskih programov je možen, če študent izpolnjuje pogoje za vpis na visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo. Na temelju analize dokazil o vsebini in strukturi predhodnega programa za višje strokovno izobraževanje Senat UL FPP na  predlog Komisije za študijske zadeve določi letnik, v katerega se študent lahko vpiše, in obveznosti, ki jih mora še opraviti. V 3. letnik se lahko vpiše študent, ki je diplomiral iz študijskih programov višje pomorske in višje pomorske in prometne šole ali drugih višjih šol v Sloveniji ali v tujini in izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program Ladijsko strojništvo in sicer:

 

V 3. letnik se lahko vpiše študent, ki je končal (diplomiral) višješolski študijski program in izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolki strokovni študijski program Ladijsko strojnoštvo in sicer:

a) kdor je končal višješolski (stari) program s področja Pomorstvo-smer Ladijsko strojništvo, se lahko vpiše v 3. letnik brez dodatnih diferencialnih vsebin.

 

b) kdor je končal višješolski (stari) program s področja Pomorstvo-smer Navtika, mora opraviti sledeče diferencialne izpite:

 • -         Mehanika in hidrodinamika (7 ECTS),
 • -         Termodinamika in ladijska energetika (5 ECTS),
 • -         Ladijski konstrukcijski elementi (5 ECTS),
 • -         Goriva, maziva in voda (5 ECTS),
 • -         Regulacija in avtomatika (6 ECTS),
 • -         Materiali in varjenje (4 ECTS),
 • -         Angleščina za ladijske strojnike (5 ECTS),
 • -         Ladijski motorji (4 ECTS),
 • -         Vodenje strojne straže (5 ECTS);

 

c) kdor je končal katerikoli višješolski (stari) program s področja strojništva, mora opraviti sledeče  diferencialne izpite:

 • -         Pomorsko in gospodarsko  pravo (4 ECTS),
 • -         Inženirska grafika in ladijska dokumentacija (4 ECTS),
 • -         Nauk o ladji 1 (6 ECTS),
 • -         Človeški viri v pomorstvu (5 ECTS),
 • -         Mornarske veščine (6 ECTS),
 • -         Varnost na ladji (5 ECTS),
 • -         Angleščina za ladijske strojnike (5 ECTS),
 • -         Ladijski motorji (4 ECTS),
 • -         Vodenje strojne straže (5 ECTS);

 

d) kdor je končal katerikoli druge višješolske (stare) programe, mora opraviti diferencialne izpite, ki jih posebej določi Senat UL FPP na predlog Komisije za študijske zadeve.

 

3 Prehod iz Visokošolskih strokovnih študijskih programov

 

Prehodi so možni iz obstoječih visokošolskih strokovnih študijskih programov na UL FPP in sicer: Tehnologija prometa z moduli: pomorski promet, cestni promet, železniški promet, zračni promet, poštni promet in splošna smer; Pomorstvo s smerema: Navtika in Ladijsko strojništvo ter Prometno-energetska tehnika.  Prehodi so možni tudi iz vseh novih akreditiranih visokošolskih strokovnih študijskih programov: Navtika, Prometna tehnologija in transportna logistika (v postopku akreditacije). Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke dosežene v predhodnem študijskem programu in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

 

Prehodi so možni tudi iz vseh visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja transport-promet-transportna logistika-pomorstvo na visokih šolah in univerzah v Sloveniji in tujini. Ta možnost velja za študijske programe, ki trajajo najmanj tri leta in so kreditno ovrednoteni z najmanj 180 KT. Pri prehodu se upoštevajo dosežene KT in zahtevano znanje na podlagi STCW konvencije. Na podlagi tega se določi vstopni letnik študenta.

 

 

4 Prehod iz univerzitetnih študijskih programov

 

Prehodi so možni iz obstoječih in na novo akreditiranih univerzitetnih študijskih programov na fakulteti za pomorstvo in promet, kot sta Prometa tehnologija in Transportna logistika. Pri prehodu se upoštevajo zahtevki iz Konvencije STCW ter dosežene ECTS v predhodnem študijskem programu. Na podlagi tega se določi vstopni letnik študenta.

 

Prehodi so možni tudi iz vseh univerzitetnih študijskih programov s področja transport-promet-transportna logistika-pomorstvo na univerzah v Sloveniji ali tujini. Pri prehodu se upoštevajo STCW konvencijska določila in dosežene ECTS v predhodnem študijskem programu.

 

 

O prehodih med študijskimi programi odloča senat UL FPP na predlog Komisije za študijske zadeve.

 

Način študija

Fakulteta izvaja programe kot:

 • redni študij in
 • izredni študij.

 

Redni študij

Redni študij izvaja fakulteta za vse študentske programe 1. stopnje.

 

Izredni študij

Fakulteta izvaja izredni študij za oba podiplomska ter vse dodiplomske študijske programe 1. stopnje.

Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. Izredni študent mora opraviti vse obveznosti, zahtevane v okviru rednega študija.   

Izredni študij univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Tehnologija prometa in logistika se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu. Izredni študij visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu ter tudi v Ljubljani. 

Izredni študij visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje Navtike in Ladijskega strojništva se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu.   

V primeru majhnega števila vpisanih izrednih študentov se pedagoški proces organizira in izvaja v obliki konzultativnega srečanja, in sicer, za primer vpisanih od 1 do 5 izrednih študentov v obsegu 1 ure, za primer vpisanih od 6 do 9 študentov pa v obsegu 4-ih ur. 

Ta oblika izrednega študija zagotavlja študentu za samostojni študij pripravljeno študijsko gradivo, uvodna srečanja z nosilcem predmeta ter skupinske in individualne (osebne, telefonske ali po e-pošti) konzultacije s tutorjem. 

Vse oblike neposrednega dela s študenti se izvajajo v popoldanskem času in ob sobotah v okviru razpoložljivih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti fakultete oz. študijskih centrov.

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal ter izdelati in zagovarjati diplomsko nalogo.

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti (180 ECTS) pri vseh predmetih, ki jih je vpisal, ter izdelati in zagovarjati diplomsko nalogo, razen na univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje, kjer opravi vse obveznosti po programu v skupnem obsegu 180 ECTS. Obveznosti so za vsak predmet posebej opisane v učnih načrtih predmetov.

 

Naziv študijskega programa Ladijsko strojništvo
eVŠ šifra študijskega programa 0000915
Stopnja Prva stopnja
Vrsta programa Visokošolski
KLASIUS_SRV 16203 - Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
Trajanje programa v letih 3
Število ECTS 180
KLASIUS-P glavni 8409
KLASIUS-P ostali  
KLASIUS-P-16 glavni  
KLASIUS-P-16 ostali  
ISCED 84
Znanstveni ali strokovni naslov okrajšava diplomirani inženir ladijs kega strojništva (VS)
Znanstveni ali strokovni naslov moška oblika diplomirana inženirka ladi jskega strojništva (VS)
Znanstveni ali strokovni naslov ženska oblika dipl. inž. lad. str. (VS)
Kraj izvajanja študijskega programa Portorož - POT POMORŠČAKOV 4, PORTOROŽ, PIRAN, 6320-PORTOROŽ - PORTOROSE (0003508)
Številka in datum odločbe akreditacije 2/56-2007 (11.07.07)
Številka in datum odločbe podaljšanja akreditacije 6033-141/2013/10 (19.06.14)
Datum začetka veljavnosti akreditacije 11.07.2007
FRASCATI 2.3. / T - Druge tehniške discipline

IME KVALIFIKACIJE

DIPLOMIRANI INŽENIR LADIJSKEGA STROJNIŠTVA (VS)/

DIPLOMIRANA INŽENIRKA LADIJSKEGA STROJNIŠTVA (VS)

Tip kvalifikacije Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja   3 leta
Kreditne točke 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu ali poklicna matura ali splošna matura.
ISCED področje  
ISCED podpodročje  
Raven kvalifikacije

SOK 7
EOK 6
Prva stopnja

Strokovni naslov, tvorjen v skladu z zakonom

Strokovni naziv diplomanta po diplomiranju na visokošolskem strokovnem študijskem programu Ladijsko strojništvo se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih, in sicer:

 • diplomirani inženir ladijskega strojništva (VS) / diplomirana inženirka ladijskega strojništva (VS), okrajšano: dipl. inž. lad. stroj. (VS).