Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Ladijsko strojništvo
2022/2023

Nauk o ladji I


Učni načrt

Vrste ladij, pregled ladij ter konvencijski  in drugi mednarodni predpisi za ladje:

Mednarodna porazdelitev vrst ladij, velikosti ladij in osnovne propulzijske izvedbe. Osnovni izračuni za oceno potrebne propulzijske moči pri dani hitrosti ter določenemu izpodrivu, ocena porabe ter nabave pogonskega goriva. Splošni ladijski načrt, pregledi ladij, klasifikacijska društva, izmeritev ladij, IMO konvencije in predpisi. Glavne dimenzije plovil, predpisi za gradnjo in vzdrževanje ladij, tehnično in inšpekcijsko nadzorstvo, ladijska konstrukcija, značilnosti konstrukcij različnih tipov ladij, ladijski tanki, ladijski cevovodi in pripadajoče črpalke,  ravnanje z odpadnimi tekočinami, ravnanje z zaoljenimi vodami, vodotesnost prostorov, ladijska skladišča, žrela in druge odprtine ter pokrovnice, tovorna oprema, opremno število, oprema za privez in sidrenje, ladijski pogon, pogonski vijaki, vodni curek in druge oblike pogona, pogonski stroji, oprema poveljniškega mosta, oprema in postopki za varno delo, protipožarna oprema in preventivne mere, oprema za zapuščanje ladje in rokovanje z njo, oprema za reševanje iz vode in rokovanje z njo, preprečevanje onesnaženja z ladje in ravnanje v primeru onesnaženja, ravnanje s trdnimi odpadki, ravnanje s fekalijami, preprečevanje onesnaženja zraka.

 

Osnove plovnosti in stabilnosti ladje:

Plovnost, izpodriv, prečna stabilnost – statična in dinamična, stabilnost pri velikih kotih, TPC, krivulja deplasmana, koeficienti polnosti površin in trupa, KB, KM in diagram metacentra, premik ladijskega težišča, vpliv prostih površin, izravnava pretege in nagiba, izravnalna ročica in izravnalni moment prečne stabilnosti, trim, stabilnost pri dokiranju, osnove nasedle ter naplavljene ladje. Nadzor  nad kriznimi situacijami na ladji.

 

Upor, potisk, obremenitve trupa ter manevriranje z ladjo:

Karakteristike pogonskih strojev glede manevrskih sposobnosti, manevriranje s strojem, krmarjenje ladje, krmilni stroji in pomožni sistemi krmarjenja, delovanje krmila, prečni potisni vijaki, obnašanje ladje pri vožnji naprej in nazaj, stresi na ladijski trup.

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.03:

 • STABILNOST, TRIM IN TABELE OBREMENITVE LADIJSKEGA TRUPA
 • Izpodriv vode (Deplasman)
 • Vzgon
 • Dodatek za sladko vodo (FWA)
 • Statična stabilnost
 • Začetna stabilnost
 • Kot naplavitve
 • Krivulje statične stabilnosti
 • Premik ladijskega težišča
 • Nagib in njegov popravek
 • Vpliv prostih površin
 • Izračun trima in ugreza s pomočjo trim tabel
 • Aktivnosti v primeru slučaja izgube delnega začetnega vzgona
 • Tabele obremenitve ladijskega trupa in oprema za izračun obremenitev
 • GLAVNI STRUKTURNI DELI LADJE
 • Oblika in dimenzije ladje
 • Obremenitve ladijskega trupa
 • Struktura trupa ladje
 • Premec in krma ladje
 • Pritikline
 • Krmila in ladijske elise
 • Tovorna črta in ugrezne oznake

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.01:

 • TEMELJNA NAČELA LADIJSKE KONSTRUKCIJE, TRIMA IN STABILNOSTI
 • Materiali v ladjedelništvu
 • Varjenje
 • Pregrade
 • Vodo in vremensko odporna vrata
 • Preventivni ukrepi za korozijo
 • Pregledi in suho dokiranje
 • Stabilnost

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.04:

 • Ladijske dimenzije in oblike
 • Ladijske obremenitve
 • Struktura trupa
 • Pritikline
 • Krmila in propelerji
 • Vzgon
 • FWA
 • Premec in krma
 • Statična stabilnost
 • Vpliv prostih površin
 • Premik gravitacijskega centra
 • Izguba vzgona
 • Krivulja statične stabilnosti
 • Začetna stabilnost;
 • Kot nagiba
 • Tabele obremenitve in oprema za računanje obremenitev
 • Prečni nagib in popravljanje nagiba
 • Izpodriv
 • TPC
 • Koeficienti oblike
 • Gravitacijski centri
 • Tovorne črte in ugreznice
 • Trim
 • Aktivnosti v primeru slučaja izgube delnega začetnega vzgona
 • Načela krmarskega postroja
 • Zakonodajna odgovornost.

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.02:

 • Obremenitve
 • Ureditev konstrukcije
 • Vodozaščitna in vremensko zaščitna vrata
 • Pregledi in suho dokiranje
 • Stabilnost
Več...

Cilji in kompetence

Vsebina predmeta je usmerjena k poglobljenemu spoznavanju ladij kot celote, obnašanju ladij na morju ter trdnostih in plovnih zmogljivostih ladijske konstrukcije. Študenti naj spoznajo konstrukcijske značilnosti, propulzijske in pomožne stroje, njihove zmogljivosti in namembnosti; pogoje plovnosti in stojnosti, manevrske sposobnosti in oprema ladij, linearne in volumske mere ladijskega trupa, ladijsko tehnično dokumentacijo in spričevala potrebnih za registracijo in poslovanje. Študenti morajo biti sposobni organizirati dela vzdrževanja ladijskega trupa in opreme, ravnati po mednarodno veljavnih konvencijah, ki se nanašajo na ladjo, obnašanja med plovbo in bivanjem v luki. Razumevanje temeljnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti v primeru delne izgube začetne plovnosti. Razumevanje temeljev nepotopljivosti ladje. Predavanja je potrebno usmeriti tako, da se pri študentih razvijata kreativnost in samoiniciativnost.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2 in priporočili  »Master and Chief Mate (Model course 7.01)« in »Officer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«, International Maritime Organization, London, 2014

 

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-III/1, A-III/2 inpriporočili  »Chief engineer officer and second engineer officer (Model course 7.02)« in »Officer in charge of an engineering watch, (Model course 7.04)«,   International Maritime Organization, London, 2014


Temeljna literatura

 1. Rawson K. J., Tupper E.C., Basic Ship Theory – vol 1 & 2, Butterworth Heinemann, 2001, ISBN 0-7506-5396-5 (zv. 1), ISBN 0-7506-5397-3 (zv. 2), COBISS.SI-ID 24173829
 2. Petrovič N.: Nauk o ladji, UL Fakulteta za pomorstvo in promet, 2003, ISBN 961-6044-58-3, COBISS.SI-ID 121870848
 3. Konvencije SOLAS, MARPOL, LL in Tonnage,
 4. Tehnična pravila klasifikacijskih zavodov,
 5. Suban V.: Nauk o ladji 1, učno gradivo , http://www.fpp.edu/~vsuban/

Izvajalci

Predavanja