Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

CILJI IN PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE1. Temeljni cilji študijskega programa 

010.jpgTemeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Prometa tehnologija in transportna logistika je, da študentom omogoči pridobitev strokovnega znanja, veščin in usposobljenost za reševanje zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Obvezni del tega študijskega programa je praktično izobraževanje v delovnem okolju s področja transporta, prometa in transportne logistike.

Izhodišča problematike prometne tehnologije in logistike ter izzivi znanstvenega in tehnično-tehnološkega napredka v skladu s potrebami slovenske družbe in gospodarstva zahtevajo visoko usposobljene strokovne kadre s področja prometne tehnologije in logistike, ki bodo sposobni reševati probleme v praksi. Predvidene usmeritve študija sledijo izraženim potrebam poslovne prakse, študentom pa omogočajo ustrezno izbirnost študija glede na njihove interese.

Predlagani študijski program omogoča oblikovanje tehnološkega profila strokovnjakov za strokovna opravila načrtovanja in vodenja transportnih, prometnih in logističnih procesov, eksploatacije prometne infrastrukture in transportnomanipulacijskih sredstev integralnega prometnega sistema skladno s tehničnotehnološkimi, naravnimi, geoprometnimi, kadrovskimi, pravnimi, ekonomskimi, informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi pogoji posameznih prometnih panog prometnega gospodarstva in državne uprave.

 

2. Splošne kompetece, ki se pridobijo s programom 

poligon_1.JPGSplošne kompetence, ki se s študijskim programom pridobijo, so s področja transporta, prometa in transportne logistike za pridobitev sposobnosti:

 • usposobljenost, da bodo na podlagi osvojenega znanja sodelovali pri zagotavljanju mobilnosti prebivalstva, načrtovanju transportnih, prometnih in logističnih procesov, optimiziranju prometnega sistema in njegovih podsistemov;
 • sprejemanja širokega interdisciplinarnega strokovnega znanja s področja naravoslovja; managementa, informacijsko komunikacijske tehnologije, prava in drugih področij,
 • neposrednega sprejemanja delovnih nalog v praksi ter z obvladanjem dodatnih teoretičnih in metodoloških vsebin za nadaljevanje neposrednega študija na drugi stopnji,
 •   amostojne uporabe teoretičnih znanj v reševanju praktičnih problemov v praksi,
 • strokovne analize in sinteze rešitev ter posledic v transportnih, prometnih in logističnih procesih,
 • neprekinjenega spremljanja novih znanj v procesu vseživljenskega izobraževanja,
 • razumevanja soodvisnosti med prometno tehnologijo in tehničnimi karakteristikami transportnih sredstev in prometne infrastrukture,
 • sprejemanja in reševanja okoljevarstvenih in zaščitnih ukrepov v delovnem okolju,
 • timskega dela, komunikacijskih sposobnosti in razvoj profesionalne etike v izjemno komplicirani dejavnosti transportnih in prometnih storitev,
 • opravljanja neposrednih delovnih nalog v podjetjih z dejavnostjo transporta, prometa in transportne logistike ter v spremljajočih dejavnostih,
 • reševanja tekočih tehničnih, tehnoloških, organizacijskih, ekonomskih, pravnih in drugih problemov v procesih transportnih, prometnih in logističnih storitev,
 • obvladovanja prometnih tehnologij in logistike s specifičnimi postopki, ki se nanašajo na pomorski promet, cestni promet, železniški promet, poštni promet, zračni promet in transportno logistiko. 

 

3. Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom 

Ekskurzija_08_069.jpgPredmetnospecifične kompetence, ki se s programom pridobijo, so s področja integralnega pomorskega, cestnega, železniškega, poštnega, zračnega, in drugih zvrsti prometa. Pri izobraževanju po tem študijskem programu študenti pridobijo sledeče predmetnospecifične kompetence:

 • usvajanje temeljnih znanj iz naravoslovnih predmetov, ki omogočajo njihovo implementacijo v temeljnih strokovnih in usmeritvenih predmetih za preučevanje in reševanje transportnih, prometnih in logističnih procesov,
 • usvajanje temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov z vsebinami ekonomije, managementa, človeških virov ipd., ki omogočajo njihovo uporabo pri reševanju problemov upravljanja s človeškimi resursi v prometu, izvajanju kalkulacij lastne in prodajne cene transportnih,  prometnih in transportnologističnih storitev ter medsebojnega smotrnega povezovanja vseh udeležencev v prometu in logistiki,
 • usvajanje temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov s področja prava in zavarovalništva, ki omogočajo njihovo uporabo pri reševanju problemov prevoznih pogodb, in ostale potrebne dokumentacije v notranjem in medanrodnem prometu posameznih prometnih panog, sestavljanje elementov tehničnih podlag za zavarovanje in odškodninske zahtevke na tem področju,
 • usvajanje temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov s področja tehnike in prometnega inženirstva, ki omogočajo njihovo implementacijo v strokovne in usmeritvene predmete posameznih študijskih smeri ter uporabo pri reševanju problemov eksploatacije prometne infrastrukture, transportnih sredstev, organizacije in tehnologije posameznih prometnih panog,
 • _lowres_priprava_na_voxnjo.jpgusvajanje aplikativnih znanj s področja usmeritvenih predmetov, ki se nanašajo na prometno infrastrukturo, transportna in manipulacijska sredstva, organizacijo in prometno tehnologijo za optimiziranje transportnih, prometnih in logističnih procesov različnih vrst blaga in potnikov v integralnem transportu vseh prometnih panog, kot tudi uporabljanje sodobne informacijske in telekomunikacijske tehnologije v prometu in logistiki,
 • usvajanje specifičnih znanj iz predmetov verjetnost in statistike, varnosti v prometu, upravljanja zalog, upravljanja oskrbovalnih verig, varstvo okolja v prometu ipd. za izvajanje transportnih, prometnih in logističnih procesov na hiter, varen, zanesljiv, racionalen in ekološko neoporečen način,
 • usvajanje specifičnih znanj iz predmetov vojaškega pomorskega, cestnega in železniškega prometa ter vojaške transportne logistike za reševanje problemov vojaškega transporta, prometa in logistike,
 • pridobivanje potrebnih znanj in veščin s področja strokovne prakse posamezne usmeritve za kvalitetno vključitev v delo profesionalnih izzivov v praksi.