Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Strokovna angleščina II


Učni načrt

Študentje berejo in analizirajo besedila s področij v povezavi s prometno tehnologijo in transportno logistiko z vidika specifičnega besedišča, slovnice ter pisanja povzetkov. Vadijo se v problemsko naravnanem učenju in pripravijo ustno predstavitvijo (UP) teme po lastnem izboru.

 

Učijo se uporabe angleških eno- in dvojezičnih spletnih virov, pisanja poslovnih pisem in drugih poslovnih dokumentov, pisanja povzetkov, prepoznavanja različnih tipov besedil. Navajajo se menjavanje samostojnega dela, dela v parih in skupinah.

Poudarek je na spoznavanju funkcijskih značilnosti tradicionalne in elektronske poslovne korespondence ter telefonskega poslovanja na področjih v zvezi s temami iz prometne tehnologije in transportne logistike.

Študentje utrjujejo tudi slovnične strukture, ki so potrebne za uspešno ustno in pisno strokovno komunikacijo v angleškem jeziku na področju prometne tehnologije in transportne logistike.

Učijo se strategij učenja za vseživljenjsko učenje.

Več...

Cilji in kompetence

Študentje se usposabljajo za receptivno razumevanje (branje, poslušanje) in produktivno rabo (govor, pisanje) različnih vsebin v angleškem jeziku v zvezi s področji, ki jih obravnavata prometna tehnologija in transportna logistika. Obenem spoznavajo terminološko problematiko z omenjeni področij. Učijo se študirati s pomočjo angleških strokovnih virov, kot so npr. spletni slovarji, glosarji, strokovne revije in spletne strani nekaterih transportnih podjetij. Pripravijo govorno vajo oz. ustno predstavitev v angleškem jeziku. Začenjajo tudi razvijati učne strategije za vseživljenjsko učenje.


Temeljna literatura

  1. Izbor gradiv in spletnih virov – dostopno v digitalnem zvezku za SANG 2
  2. Mascull, Bill. 2010. Business Vocabulary in Use. Intermediate. Second Edition. Cambridge: CUP, ISBN: 0‐521‐77529‐9
  3. Ashley, A. 2005. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. First Edition. Oxford: OUP, ISBN: 9780194572132

Izvajalci

Predavanja