Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Človeški viri v prometu


Učni načrt

 • Človeški viri kot objektivni pojav in kot znanstvena disciplina
 • Človekove potrebe in sposobnosti:
  • teorije o človekovih potrebah, razvoj potreb in sposobnosti, teorije osebnosti človeka,
  • psihofizični dejavniki sposobnosti in metode obvladovanja psihofizičnega stresa v delovnem procesu s poudarkom na prometu.
 • Etika: vrednote, generično bistvo človeka, odtujenost, pomen etike v poslovnem procesu.
 • Zaposlovanje: kadrovska funkcija, management mix, managerska koda, poziciogram
 • Komuniciranje: nebesedno komuniciranje, besedno komuniciranje, specifike komuniciranja v prometu zlasti z vidika varnosti prometa
 • Vodenje: funkcije vodenja, družbena moč, slogi vodenja in organizacija dela, specifike vodenja v prometu
 • Vodenje inovacijskih procesov: faze inovacijskega procesa in vloga vodenja v njem, timsko delo in tehnike skupinskega mišljenja, odpori proti vodenju s strani podrejenih in managerjev, specifike vodenja inovacijskih procesov v prometu
 • Nasprotja, spletke in pogajanja: nasprotja, spori, spletke in njihovo razreševanja, vrste pogajanj (z vidika ciljev, taktike in sloga pogajanj), modeli pogajanj, posebnosti nastajanja in urejanja nasprotij in sporov v prometu.
Več...

Cilji in kompetence

 • Študent pri študiju predmeta: spozna osnovne psihofizične lastnosti ljudi, ki so pomembne za njihovo vodenje v delovnem procesu,
 • se usposobi za uravnavanje lastnih človeških virov (sposobnosti,  znanj in motivacij) ter za vplivanje na vedenje drugih ljudi v del. procesu v skladu z načeli etike in s poslovnimi cilji organizacije,
 • se usposobi za vplivanje na  človeške vire v specifičnih pogojih prometa zlasti z vidika zagotavljanja varnosti.

Temeljna literatura

1.    Robert N. Lussier, Robert N., Hendon, John R. (2021):  Human Resource Management - International Student Edition: Functions, Applications, and Skill Development (4th ed.,). Sage Publications.
2.    Lipičnik, Bogdan (1998): Ravnanje z ljudmi pri delu. Ljubljana, Gospodarski vestnik. 


Izvajalci

Predavanja