Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Strokovna angleščina 1


Učni načrt

 • spoznavanje temeljnih strokovnih tem iz prometne tehnologije in transportne logistike s pomočjo različnih sodobnih virov;
 • prepoznavanje prometnega in transportnega izrazja iz prometne tehnologije in transportne logistike;
 • učenje rabe strokovne terminologije iz prometne tehnologije in transportne logistike, pojasnjene in prikazane v spletnih virih ter razložene v angleških eno‐ in dvojezičnih spletnih slovarjih.
 • vaje iz rabe prometnega in transportnega besedišča v spletnih virih;
 • oris glavnih slovničnih poglavij iz angleške slovnice in jezikovne vaje z vsebino iz prometne tehnologije in transportne logistike;
 • kritično razmišljanje;
 • uvod v vseživljenjsko učenje.
Več...

Cilji in kompetence

Učni cilji predmeta so:

 • spodbujati študente, da razvijejo jezikovne spretnosti slušnega in bralnega razumevanja ter obenem ustnega in pisnega izražanja;
 • pri študentih zbujati radovednost s pomočjo izbranih vsebin iz prometne tehnologije in transportne logistike;
 • opogumljati študente, da pristopiti k problemu z različnih stališč;
 • predstaviti študentom, kako naj se sporazumevajo v tipičnih govornih položajih, ki se pojavljajo v prometni tehnologiji in transportni logistiki;
 • spodbujati študente spoznavati in praktično uporabljati strokovno terminologijo s področij prometne tehnologije in sodobne transportne logistike;
 • spodbujati študentke h kritičnemu razmišljanju;
 • navajati študente na vseživljenjsko učenje.

Temeljna literatura

 1. Izbor aktualnih gradiv iz spletnih virov/Selection of current materials from web resources – dostopno v digitalnem zvezku OneNote za SANG 1/available in OneNote digital notebook for SANG 1
 2. Jurković, Violeta; Harsch, Rick. 2004. Routes to Traffic English. Portorož: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet. ISBN: 961‐6044‐65‐6 (izbrana besedila/selected texts)
 3. Šega, Lidija. 1997. Veliki moderni angleško‐slovenski poslovni slovar. Ljubljana: Cankarjeva založba. ISBN: 961‐231‐051‐3; eslovar/edictionary 2019: https://www.termania.net/?searchIn=Linked&ld=247 .

Izvajalci

Predavanja