Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Strokovna angleščina 2


Učni načrt

Študentje obravnavajo vsebine s področij v povezavi s prometno tehnologijo in transportno logistiko z vidika specifičnega besedišča, slovnice ter pisanja povzetkov. Vadijo se v problemsko naravnanem učenju in pripravijo ustno predstavitev (UP) teme po lastnem izboru.

Učijo se uporabe angleških eno- in dvojezičnih spletnih virov, pisanja poslovnih pisem in drugih poslovnih dokumentov, pisanja povzetkov, prepoznavanja različnih tipov besedil. Navajajo se na menjavanje samostojnega dela, dela v parih in skupinah.

Poudarek je na spoznavanju funkcijskih značilnosti tradicionalne in elektronske poslovne korespondence ter telefonskega poslovanja na področjih v zvezi s temami iz prometne tehnologije in transportne logistike.

Študentje utrjujejo tudi slovnične strukture, ki so potrebne za uspešno ustno in pisno strokovno komunikacijo v angleškem jeziku na področju prometne tehnologije in transportne logistike.

Učijo se strategij učenja za vseživljenjsko učenje in se vadijo v kritičnem mišljenju.

Več...

Cilji in kompetence

Študentje se usposabljajo za receptivno razumevanje (branje, poslušanje) in produktivno rabo (govor, pisanje) različnih vsebin v angleškem jeziku v zvezi s področji, ki jih obravnavata prometna tehnologija in transportna logistika. Obenem spoznavajo terminološko problematiko z omenjeni področij. Učijo se študirati s pomočjo spletnih angleških virov (strokovne revije in spletne strani nekaterih transportnih podjetij)  in orodij, kot so npr. spletni prevajalniki, slovarji in glosarji. Pripravijo ustno predstavitev začenjajo tudi razvijati učne strategije za vseživljenjsko učenje in uporabljajo kritično mišljenje.


Temeljna literatura

  1. Izbor aktualnih gradiv iz spletnih virov / Selection of current materials from web resources – dostopno v digitalnem zvezku OneNote za SANG 2 / available in OneNote digital notebook for SANG 2
  2. Mascull, Bill. 2017. Business Vocabulary in Use. Intermediate. Third Edition. Self-Study and Classroom Use. Cambridge: CUP, ISBN: 9781316629987
  3. Ashley, A. 2003. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. First Edition. Oxford: OUP, ISBN: 9780194572132

Izvajalci

Predavanja