Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Snovi v transportu


Učni načrt

Zgradba snovi in s tem povezane lastnosti, reakcije snovi, naravne snovi, umetne snovi, nevarne snovi.

Lastnosti snovi v transportu (agregatno stanje, gostota, hlapnost, topnost, korozivnost, strupenost, jedkost, radioaktivnost, vnetljivost,

eksplozivnost, osnove kemijske termodinamike.

Snovi v transportu: naftni derivati, goriva maziva, tehnični plini, voda, raztopine, kemikalije, polimeri, prehrambeni proizvodi.

Kakovost in embaliranje snovi v transportu.

Nevarne snovi v transportu: lastnosti nevarneih snovi, klasifikacija, embaliranje, označevanje, manipuliranje, skladiščenje in transport, nezdružljivost nevarnih snovi.

Prevoz nevarnega blaga, ADR, RID, IATA, IMDG kodi. maziva, tehnični plini, voda, raztopine, kemikalije, polimeri, prehrambeni proizvodi. 

Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi lastnostmi snovi, naravnih in umetnih. Podrobneje bodo predstavljene lastnosti nevarnih snovi. Študentje v okviru tega predmeta spoznajo tudi tehnološke procese pridobivanja proizvodov. Nadaljnji cilj je spoznavanje vrste embalaže, načinov embaliranja in manipuliranja pri prevozu snovi z namenom ohranjanja kakovosti snovi. Posebna pozornost bo posvečena prevozu nevarnih snovi. Študent bo poznal specifiko pri transportu različnih snovi, s povdarkom na prevozu  nevarnih snovi. To znanje bo lahko uporabil pri načrtovanju in izvedbi transporta in reševanju s tem povezanih problemov.


Temeljna literatura

  1. Faganeli J., Bajt O. Kemija v pomorstvu, UL‐FPP, Portorož, 1997. 311 str. 
  2. Bajt O., učno gradivo, spletna stran FPP.
  3. Oblak‐Lukač A. Nevarne snovi, samozaložba, Ljubljana, 1995, 79 str. 
  4. Krbavčič A., Sollner‐Dolenc M., Stanovnik B., Škrlj M. Izbrane nevarne kemikalije, priročnik, Slovensko farmacevtsko društvo, Ljubljana, 2007, 368 str.
  5. Družina B. Nevarne snovi I, UL, Visoka šola za zdravstvo, Ljubljana, 2004, 195 str.
  6. IMDG kodi, IATA, ADR, RID 

Izvajalci

Predavanja