Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Prometno logistična infrastruktura


Učni načrt

 • Opredelitev prometno logistične infrastrukture kot podsistema prometnega sistema in podsistemov prometno logistične infrastrukture.
 • Osnovne karakteristike infrastrukture cestnega prometa: razvoj in  klasifikacija cestnega omrežja, eksploatacijske karakteristike cest, elementi ceste, spodnji in zgornji ustroj ceste, posebnosti cestne infrastrukture v urbanih središčih.
 • Osnovne karakteristike infrastrukture železniškega prometa: razvoj, klasifikacija prog, elementi železniške proge, spodnji in zgornji ustroj prog, prometna mesta na progi.
 • Osnovne karakteristike infrastrukture zračnega prometa: razvoj in klasifikacija letališč, elementi letališč in letališki terminali, karakteristike zračnega prostora in zračnih poti, infrastruktura kontrole zračnega prometa.
 • Osnovne karakteristike infrastrukture vodnega prometa: razvoj in klasifikacija infrastrukture pomorskega prometa in prometa po notranjih plovnih poteh, karakteristike pomorskih in notranjih plovnih poti, elementi pristanišč in pristaniških terminalov.
 • Osnovne karakteristike infrastrukture cevovodnega in žičniškega prometa: razvoj, klasifikacija, elementi.
 • Osnovne karakteristike infrastrukture poštnega prometa.
 • Osnovne karakteristike tovornih, potniških in intermodalnih prometno logističnih terminalov.
Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na poznavanje temeljnih karakteristik, načrtovanje in eksploatacijo prometno logistične infrastrukture:

a) prometnih omrežij in koridorjev

b) posameznih prometnih panog:

 • vodnega (pomorskega, rečnega),
 • kopenskega (cestnega, železniškega), 
 • zračnega, 
 • cevovodnega in žičniškega prometa,
 • poštnega, kontrole zračnega prometa, 

c) prometno logističnih (tovornih, potniških, intermodalnih) terminalov.


Temeljna literatura

 1. Zgonc, B., Verlič, P., Šemrov., D.: Železniški tir – Zgornji ustroj in elementi trase. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, 2022, ISBN - 978-961-7041-12-5

Izvajalci

Predavanja