Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Pomorsko in gospodarsko pravo


Učni načrt

Temeljni pravni pojmi, osnove pravnega reda Evropske unije,osnove obligacijskega prava, gospodarske pogodbe, pravo morja, pomorsko upravno pravo (varnost plovbe, državna pripadnost ladje, ladijske knjige in listine), pomorsko premoženjsko pravo, osebe v pomorskem prevozu, pogodbe o izkoriščanju ladje, odgovornost ladjarja za škode, pomorske havarije, pomorsko zavarovanje.

Poznavanje vseh relevantnih mednarodnih pomorskih konvencij in nacionalne zakonodaje s tega področja ter postopek implementacije mednarodnih pogodb v nacionalno pravo.

Pomorsko premoženjsko pravo (pogodbe, nakladnica, odgovornost ladjarja), pomorske havarije, stvarne pravice na ladji, zaustavitev ladje, postopki poveljnika, pomorsko mednarodno pravo (pojem in viri, subjekti, pasovi morja, status ladje v morskih pasovih), pomorsko upravno pravo (mednarodne organizacije na področju pomorstva, državna pripadnost ladje, ladijski register, dolžnosti države glede nadzora nad ladjami, ladijske knjige in listine, varnost plovbe, pravice in dolžnosti posadke), pravna ureditev reševanja na morju (SOLAS konvencija), vsebina, uporaba in namen mednarodnih predpisov, ki urejajo trčenje na morju (COLREGS 1972), dolžnosti ladijske posadke, ki izhajajo iz SOLAS in MARPOL konvencije in se nanašajo na varnost ladje, potnikov, posadke in tovora.

Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je osnovna seznanitev s temeljnimi pravnimi pojmi in osnovami pomorskega in gospodarskega prava, pravnim sistemom, delovanjem sodišč in upravnih organov ter poznavanje temeljnih gospodarskih pogodb.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A‐III/1, A‐III/2 in priporočili »Chief engineer officer and second engineer officer (Model course 7.02)« in »Officer in charge of an engineering watch, (Model course 7.04)«, International Maritime Organization, London, 1999


Temeljna literatura

  1. Boris Jerman, Tjaša Vidic: Temelji civilnega in gospodarskega prava: teorija in praksa, Uradni list RS, Ljubljana, 2012, zlasti str. 15-27 in 523-548.
  2. Patrick Vlačič, Andrej Pirš, Marko Pavliha et al.: Pomorsko pravo, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2008. Prva knjiga: strani 23-61, 121-250 in 305-395. Druga knjiga: strani 25-103 in 131-281.
  3. Pomorski zakonik (PZ) (neuradno prečiščeno besedilo) z uvodnimi pojasnili prof. dr. Marka Pavlihe in stvarnim kazalom mag. Alenke Andrijašič, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2013, zlasti strani 11-52.
  4. Marko Pavliha, Patrick Vlačič, Karla Oblak: Prevozno pravo, tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana, 2017, zlasti strani 101-200.
  5. Zlatan Čok: Pomorske prevozne listine in pogodbe o prevozu tovora, samozaložba, Koper, 2008, 99 strani.

Izvajalci

Predavanja