Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Promet in prostor


Učni načrt

  • Pojem in predmet preučevanja prometne geografije in njeno mesto v prometnem sistemu
  • Naravno‐zemljepisni pogoji in njihov vpliv na promet.
  • Promet in prostorska zgradba (zgodovina, osnovni koncept, dejavniki izbire lokacije, interakcija med prostorom in transportnim sistemom, različni modeli transporta in rabe tal, promet in ekonomski razvoj) 
  • Osnova teorije lokacij (globalni, regionalni in lokalni prostorski modeli),
  • Osnove transportnih mrež (koncept  vrste, prostorska razsežnost, povezanost in dostopnost,  osnovni kazalci razvitosti mreže),
  • Promet in urbana struktura (osnovni tipi, raba tal in potovalni vzorci, postopek planiranja itd)
  • Osnove GISa (koncept, orodja, prostorske podatkovne baze, uporaba, analize itd)
Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobivanje znanj o medsebojni vpetosti in soodvisnosti prostorskih sistemov in prometa s posebnim poudarkom na uporabi sodobnih GIS tehnologij.


Temeljna literatura

  1. Stanko Pelc (2010) Izbrana poglavja iz prometne geografije, Učbenik
  2. Jean Paul Rodrige, The geography of transport systems,
  3. Geographic Information Systems for Transportation: Principles and Applications, by Miller H.J. and Shaw S.‐L., Oxford University Press, 2001

Izvajalci

Predavanja