Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Ekonomika


Učni načrt

 • Opredelitev ekonomske znanosti
 • Temeljni ekonomski pojmi in vprašanja
 • Tržni mehanizem
 • Teorija produkcije
 • Primerjava poslovanja popolnega in nepopolnega konkurenta
 • Osnovni makroekonomski pojmi, vprašanja in kazalniki
 • Gospodarski cikli
 • Denar, inflacija in obrestna mera
 • Zunanja trgovina in zunanje trgovinska politika
Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na poznavanje osnovnih mikro in makroekonomskih problemov in primarnih načinov njihovega reševanja. Na praktičnih primerih se študenti naučijo razumevati  ekonomske pojave v konkretnem  narodnogospodarskem okolju in sodobnih pogojih globalnega gospodarstva.


Temeljna literatura

 1. Samuelson P. A.,  Nordhaus W. D. (2002): Ekonomija. Ljubljana : GV založba ; Zagreb : Mate
 2. Sloman J., Wride A. (2009): Economics (7th ed.), Prentice Hall (Financial Times)
 3. Setnikar-Cankar S., Hrovatin N. (2007): Temelji ekonomije, Ljubljana: Fakulteta za upravo

Izvajalci

Predavanja