Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

POGOJI ZA VPISPogoji za vpis

V univerzitetni študijski program Tehnologija prometa in logistika se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 60% točk,

  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk;

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk,

  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk,

  • uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk.